نحوه ارسال لیست حقوق به سازمان تامین اجتماعی

mrm

نحوه ارسال لیست حقوق به سازمان تامین اجتماعی نحوه ارسال لیست حقوق به سازمان تامین اجتماعی ( مصوب 19/12/1354 شورای عالی تأمین اجتماعی) موضوع ماده 39 قا...

بیشتر بخوانید