مبنای حقوق بازنشستگی

مبنای حقوق بازنشستگی

مبنای حقوق بازنشستگی مستمری بازنشستگان بر مبنای میانگین حقوق دو سال آخر محاسبه می شود مبنای حقوق بازنشستگی : بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی مورخ 25 د...

بیشتر بخوانید