بخشنامه دستمزد سال 1398

بخشنامه دستمزد سال 1398

بخشنامه دستمزد سال 1398 بخشنامه دستمزد سال 1398 در تاریخ  1397/12/27   پس از تصویب شورای عالی کار تصویب گردید . متن بخشنامه  حداقل دستمزد روزانه سال 1...

بیشتر بخوانید 0

بخشنامه دستمزد سال 1397

بخشنامه دستمزد سال 1397

بخشنامه دستمزد سال 1397 بخشنامه دستمزد سال 1397 به شماره 2364 مورخ   1397/01/23  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویبنامه جلسه مورخ   1397/01/2...

بیشتر بخوانید 0

بخشنامه دستمزد سال 1396

بخشنامه دستمزد سال 1396

بخشنامه دستمزد سال 1396 بخشنامه دستمزد سال 1396 به شماره ۲۵۳۹۹۴ مورخ  1395/12/28 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویبنامه جلسه مورخ  1395/12/25...

بیشتر بخوانید 0