مزایای مستمری بگیران تامین اجتماعی

مزایای مستمری بگیران تامین اجتماعی

مزایای مستمری بگیران تامین اجتماعی درخصوص مزایای مستمری بگیران تامین اجتماعی ناشی از بازنشستگی ، ازکار افتادگی و بازماندگان ، بخشنامه ای با عنوان بخشن...

بیشتر بخوانید 0

مبنای حقوق بازنشستگی

مبنای حقوق بازنشستگی

مبنای حقوق بازنشستگی مستمری بازنشستگان بر مبنای میانگین حقوق دو سال آخر محاسبه می شود مبنای حقوق بازنشستگی : بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی مورخ 25 د...

بیشتر بخوانید