بایگانی برای برچسب: دریافت کد بیمه برای همسر

نام نویسی در تامین اجتماعی

نام نویسی در تامین اجتماعی

نام نویسی در تامین اجتماعی و دریافت کد بیمه به منظور نام نویسی در تامین اجتماعی و دریافت کد بیمه بخشنامه شماره «۷» نامنویسی و حساب‌های انفرادی توسط سا...

بیشتر بخوانید 0

نام نویسی افراد تبعی در تامین اجتماعی

نام نویسی افراد تبعی در تامین اجتماعی

نام نویسی افراد تبعی در تامین اجتماعی به منظور نام نویسی افراد تبعی در تامین اجتماعی به صورت غیر حضوری برای افراد تبعی با درخواست بیمه شده ، مستمری بگ...

بیشتر بخوانید 0