مبنای حقوق بازنشستگی

مبنای حقوق بازنشستگی

مبنای حقوق بازنشستگی مستمری بازنشستگان بر مبنای میانگین حقوق دو سال آخر محاسبه می شود مبنای حقوق بازنشستگی : بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی مورخ 25 د...

بیشتر بخوانید

بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی

بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی

بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی تعریف بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی : براساس بند 15 ماده 2:بازنشتگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب...

بیشتر بخوانید