بایگانی برای برچسب: بازنشستگی

مزایای مستمری بگیران تامین اجتماعی

مزایای مستمری بگیران تامین اجتماعی

مزایای مستمری بگیران تامین اجتماعی درخصوص مزایای مستمری بگیران تامین اجتماعی ناشی از بازنشستگی ، ازکار افتادگی و بازماندگان ، بخشنامه ای با عنوان بخشن...

بیشتر بخوانید 0

بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی

بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی

بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی تعریف بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی : براساس بند 15 ماده 2:بازنشتگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب...

بیشتر بخوانید