بازرسی کارگاهی اتباع خارجی

بازرسی کارگاهی اتباع خارجی

بازرسی کارگاهی اتباع خارجی موضوع: الحاق بخش هشتم ” بازرسی از کارگاههای دارای نیروی کار اتباع خارجی به بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه و دست...

بیشتر بخوانید 0

 ادعای اشتغال در کارگاه‌ مشمول تامین اجتماعی

 ادعای اشتغال در کارگاه‌ مشمول تامین اجتماعی

 ادعای اشتغال در کارگاه‌ مشمول تامین اجتماعی به منظور رسیدگی به  ادعای اشتغال در کارگاه‌ مشمول تامین اجتماعی از سوی افراد شاغل دستوراداری با عنوان تنق...

بیشتر بخوانید 0

گواهی نقل و انتقال تامین اجتماعی

گواهی نقل و انتقال تامین اجتماعی

گواهی نقل و انتقال تامین اجتماعی ضوابط و چگونگی صدور گواهی نقل و انتقال تامین اجتماعی در خصوص  املاک کارگاه ها، کارخانجات و بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی...

بیشتر بخوانید 0

مزایای مستمری بگیران تامین اجتماعی

مزایای مستمری بگیران تامین اجتماعی

مزایای مستمری بگیران تامین اجتماعی درخصوص مزایای مستمری بگیران تامین اجتماعی ناشی از بازنشستگی ، ازکار افتادگی و بازماندگان ، بخشنامه ای با عنوان بخشن...

بیشتر بخوانید 0

بیمه‌ تامین اجتماعی مطبوعات و رسانه‌ها

بیمه‌ تامین اجتماعی مطبوعات و رسانه‌ها

بیمه‌ تامین اجتماعی مطبوعات و رسانه‌ها سازمان تامین اجتماعی به منظور ایجاد وحدت رویه و تسهیل در انجام امور بیمه‌ تامین اجتماعی مطبوعات و رسانه‌ها  دست...

بیشتر بخوانید 0

بیمه تامین اجتماعی رانندگان

بیمه تامین اجتماعی رانندگان

بیمه تامین اجتماعی رانندگان به منظور ثبات رویه درخصوص بیمه تامین اجتماعی رانندگان  ،  بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه‌ها و دستورهای اداری بیمه اج...

بیشتر بخوانید 0

بازرسی کارگاهی تامین اجتماعی

بازرسی کارگاهی

بازرسی کارگاهی تامین اجتماعی به منظور ثبات رویه درخصوص بازرسی کارگاهی تامین اجتماعی از کلیه کارفرمایان ،  بخشنامه تنقیح ، تلخیص و تجمیع بخشنامه و دستو...

بیشتر بخوانید 0

نام نویسی در تامین اجتماعی

نام نویسی در تامین اجتماعی

نام نویسی در تامین اجتماعی و دریافت کد بیمه به منظور نام نویسی در تامین اجتماعی و دریافت کد بیمه بخشنامه شماره «۷» نامنویسی و حساب‌های انفرادی توسط سا...

بیشتر بخوانید 0

نام نویسی افراد تبعی در تامین اجتماعی

نام نویسی افراد تبعی در تامین اجتماعی

نام نویسی افراد تبعی در تامین اجتماعی به منظور نام نویسی افراد تبعی در تامین اجتماعی به صورت غیر حضوری برای افراد تبعی با درخواست بیمه شده ، مستمری بگ...

بیشتر بخوانید 0

بخشنامه اجرائیات تامین اجتماعی

بخشنامه اجرائیات تامین اجتماعی

بخشنامه اجرائیات تامین اجتماعی بخشنامه اجرائیات تامین اجتماعی در تاریخ 24 خرداد ماه 1400 به منظور ایجاد رویه واحد در اجرای ماده 50 قانون تامین اجتماعی...

بیشتر بخوانید 0