نام نویسی افراد تبعی در تامین اجتماعی

نام نویسی افراد تبعی در تامین اجتماعی

نام نویسی افراد تبعی در تامین اجتماعی

نام نویسی افراد تبعی در تامین اجتماعی

نام نویسی افراد تبعی در تامین اجتماعی

به منظور نام نویسی افراد تبعی در تامین اجتماعی به صورت غیر حضوری برای افراد تبعی با درخواست بیمه شده ، مستمری بگیران بازنشسته و از کار افتادگی کلی سازمان تامین اجتماعی بخشنامه شماره 6 نامنویسی و حسابهای انفرادی را صادر نموده است . متن بخشنامه مذکور به شرح زیر می باشد :

«بخشنامه شماره (۶) نامنویسی و حساب‌های انفرادی »

حوزه معاونت بیمه‌ای

موضوع: نامنویسی غیرحضوری افراد تبعی با درخواست بیمه شده، مستمری بگیران بازنشسته و از کار افتاده کلی

مدیران کل تامین اجتماعی استان

باسلام

پیرو بخشنامه شماره (۲) نامنویسی و حساب‌های انفرادی با موضوع راه‌اندازی درگاه خدمات غیر حضوری سازمان و در راستای تعمیم و توسعه ارائه خدمات از طریق درگاه مذکور با هدف کاهش بار مراجعات به واحدهای اجرائی، تسهیل در انجام امور و افزایش سطح رضایت مخاطبان، امکان نامنویسی افراد تبعی با درخواست مخاطب اصلی، بصورت غیر حضوری از طریق درگاه eservices.tamin.ir فراهم گردیده است. لذا به منظور بهره‌برداری و استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیت سرویس مربوطه، ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در اجرا و همچنین جلوگیری از هرگونه وقفه و تاخیر در روند ارائه خدمات به جامعه تحت پوشش، توجه کلیه حوزههای ذی مدخل ستادی، ادارات کل استان‌ها و واحدهای اجرائی تابعه را به موارد مشروحه ذیل معطوف می‌نماید:

بخش اول: ضوابط و اقدامات مربوط به نام نویسی افراد تبعی در تامین اجتماعی

١. کلیه بیمه شدگان، مستمری بگیران بازنشسته و از کارافتاده کلی که دارای حساب کاربری فعال در درگاه خدمات غیر حضوری سازمان می‌باشند، می‌توانند بصورت غیر حضوری و از طریق درگاه مذکور، مطابق پیوست شماره (۱)، نسبت به ارائه درخواست نامنویسی در خصوص آندسته از اعضاء خانواده خود که مطابق ضوابط مقرر در قانون تامین اجتماعی، تحت تکفل آنها محسوب‌شده و واجد شرایط دریافت مزایای مقرر در قانون مذکور می‌باشند، اقدام نمایند.

۲. آندسته از بیمه شدگان/ مستمری بگیران (بازنشسته و از کار افتاده کلی متقاضی ارائه درخواست نامنویسی غیر حضوری افراد تبعی که فاقد حساب کاربری در درگاه غیرحضوری سازمان می‌باشند، لازم است مطابق پیوست شماره (۲)، نسبت به ثبت نام و ایجاد حساب کاربری در درگاه مذکور اقدام نمایند.

٣. ارائه درخواست غیر حضوری نامنویسی توسط مخاطبین مذکور، مطابق این بخشنامه و در فاز نخست، در خصوص اعضاء درجه یک خانواده آنها (شامل همسر/ شوهر، فرزندان (دختر و پسر)، پدر و مادر) که حداقل دارای یکی از وضعیت‌های زیر هستند، امکان‌پذیر می‌باشد:

 • فاقد شماره تامین اجتماعی (SSN) باشند.
 • قبلا بعنوان تبعی فرد متقاضی نامنویسی نشده باشد.
 • قبلا از کفالت مخاطب اصلی خارج‌شده و مجددا شرایط قانونی ورود به ردیف افراد تحت تکفل وی را احراز نموده‌اند.

۴. با توجه به عدم برقراری ارتباط با پایگاه سازمان بهزیستی کشور و عدم امکان صحت سنجی در خصوص نسبت فرزندخواندگی، انجام فرآیند نامنویسی فرزندخوانده، کما فی السابق با مراجعه سرپرست یا سرپرستان ذی ربط به واحدهای اجرائی صورت می‌پذیرد.

۵. تا زمان دریافت اطلاعات بصورت برخط از مبادی ذی ربط، اسناد مرتبط با برخی از افراد تبعی به شرح زیر، حسب مورد می‌بایست همزمان با ثبت درخواست غیر حضوری نامنویسی، توسط متقاضی تصویر برداری و بارگذاری شوند: – تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه در مورد پدر، مادر و همسر شوهر و فرزند اناث بالای ۱۸ سال سن توجه: تصویر صفحه‌های اول و دوم شناسنامه در خصوص فرزندان اناث مستمری بگیران، در همه موارد و بدون در نظر گرفتن شرط سنی مذکور، باید بارگذاری گردد.

– تصویر صفحه مربوط به ثبت مراتب وقوع عقد در سند ازدواج زوجین در مورد همسر / شوهر.

– گواهی اشتغال به تحصیل در مورد فرزندان ذکور بالای ۱۹ سال سن

” نام نویسی افراد تبعی در تامین اجتماعی می توان از خدمات غیر حضوری استفاده نمود “

۶. کلیه بیمه شدگان مستمری بگیران بازنشسته و از کارافتاده کلی، قبل از ارائه درخواست غیر حضوری نامنویسی در مورد شوهر، پدر و یا مادر، لازم است نکات زیر را مد نظر قرار دهند:

– افراد مذکور می‌بایست شرایط سنی لازم را (که در مورد پدر و شوهر بالای ۶۰ سال و در مورد مادر بالای

۵۵ سال می‌باشد) داشته باشند.

– در صورت عدم احراز شرایط سنی، افراد یاد‌شده می‌بایست مطابق گواهی کمیسیون‌های پزشکی سازمان،از کارافتاده کلی باشند.

– رأسا تحت پوشش نظام بیمه‌ای خاصی نبوده و طبق گزارش بازرسی فنی سازمان، تحت کفالت بیمه شده/ مستمری بگیر باشند.

تذکر: بدیهی است به آن دسته از درخواستهای غیر حضوری نامنویسی در موردافراد مذکور، که فاقد اسنادی دال بر تائید مراتب کفالت در پرونده بیمه‌شده یا مستمری بگیر باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۷. درخواست نامنویسی غیر حضوری در خصوص فرزندان ذکور بالای ۱۹ سال سن، می‌بایست در صورت داشتن یکی از شرایط قانونی زیر ارائه گردد:

– اشتغال به تحصیل در مراکز دانشگاهی معتبر طبق گواهی صادر‌شده از دانشگاه ذیربط.

– از کارافتادگی کلی طبق گواهی کمیسیون پزشکی سازمان.

تذکر: بدیهی است در صورت عدم وجود اسنادی دال بر اشتغال یا از کارافتادگی در خصوص افراد مذکور، درخواست‌های غیر حضوری مربوطه، مورد پذیرش و تائید قرار نخواهد گرفت.

” درخصوص نامنویسی در تامین اجتماعی برای افراد تبعی مستندات اشتغال باید ارائه گردد ” 

۸. درخواست‌های نامنویسی غیر حضوری در خصوص فرزندان اناث، می‌بایست در صورت عدم ازدواج و اشتغال و ارائه گردد. بدیهی است مراتب ازدواج و اشتغال افراد مذکور، از مراجع ذیربط (پایگاه‌های سازمان ثبت احوال و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) استعلام و بر اساس آن در خصوص در خواست‌های یادشده، اقدام خواهد شد.

۹. ثبت و تکمیل درخواست‌های نامنویسی غیرحضوری برای فرزندان ذکور بالای ۱۹ سال سن و فرزندان اناث، در صورتی میسر است که متقاضی در حین درخواست و مطابق با متن پیوست‌های شماره (۳) و (۴)، حسب مورد اقرار به اشتغال به تحصیل، از کارافتادگی کلی، عدم ازدواج و اشتغال فرزند خود نموده و متعهد به ثبت اطلاعات صحیح و بارگذاری تصویر اسناد واقعی و منطبق بر واقعیت اعلام باشد. لازم به ذکر است که موافقت با متن پیوست‌های مذکور در حین درخواست نامنویسی غیر حضوری، به منزله ارائه تعهد تلقی‌شده و سازمان مجاز خواهد بود در صورت اثبات موارد خلاف واقع، بر اساس قانون تامین اجتماعی از جمله ماده ۹۷ و سایر قوانین جاری اقدام نماید.

تذکر: صرفا در خصوص فرزندان اناث بیمه شدگان، ارائه تعهد در سنین بالای ۱۸ سال الزامی می‌باشد.

۱۰. در صورت تغییر محل اشتغال/ سکونت بیمه‌شده / مستمری بگیر و متعاقب آن تغییر شعبه تامین اجتماعی، لزومی به درخواست غیر حضوری یا مراجعه حضوری به منظور نامنویسی افراد تبعی در شعبه جدید نبوده و در این خصوص لازم است پس از بروزرسانی ارتباط بیمه‌ای مخاطب اصلی (در صورت جابجایی و تغییر شعبه) نسبت به بروزرسانی ارتباط بیمه‌ای افراد تبعی که به طور خودکار در کارتابل سازمانی قرار می‌گیرند، اقدامات لازم معمول گردد.

۱۱. بیمه‌شده مستمری بگیران بازنشسته و از کارافتاده کلی متقاضی نامنویسی غیر حضوری افراد تبعی در خصوص صحت اطلاعات، اصالت و اعتبار اسناد بارگذاری‌شده و بطور مستقیم مسئول بوده و هرگونه عواقب و پیامدهای ناشی از ارائه درخواست‌های غیرواقعی یا ارائه اطلاعات نامرتبط و همچنین بارگذاری اسناد نامرتبط و بر عهده وی می‌باشد و سازمان می‌تواند در صورت مواجه با چنین مواردی وفق ماده ۹۷ قانون تامین اجتماعی یا سایر ضوابط و قوانین جاری به منظور جبران خسارت‌های احتمالی وارده اقدام نماید.

۱۲. استانداردهای لازم به منظور بارگذاری اسناد به شرح ذیل مدنظر می‌باشد:

 • فرم تصاویر با فرمت tiff باشند.
 • حجم تصاویر حداکثر k500 باشد.
 • تصاویر به صورت خاکستری با رزولیشن (درجه وضوح تصویر) ۲۰۰ و عمق bit4 باشند.

بخش دوم: اقدامات مربوط به واحدهای اجرائی درخصوص نام نویسی افراد تبعی در تامین اجتماعی

۱۳. به منظور دسترسی و رسیدگی به‌اندسته از درخواست‌های نامنویسی غیرحضوری افراد تبعی که لازم است توسط کارشناسان واحدهای اجرائی مورد بررسی قرار بگیرند، کارتابلی تحت عنوان کارتابل غیر حضوری تبعی در سیستم نامنویسی متمرکز مخاطبان، تعبیه گردیده به نحویکه در خواست‌های مربوط به هر شعبه در کارتابل مذکور و صرفا توسط کارشناسان آن شعبه قابل مشاهده و بررسی می‌باشد.

۱۴. درخواست‌های نامنویسی غیر حضوری پس از ثبت و تکمیل توسط متقاضی، برحسب نوع و وضعیت فرد تبعی مورد نظر، در یکی از دسته‌های زیر قرار می‌گیرند

 • دسته اول: درخواست هایی که نیاز به بررسی توسط کارشناسان واحدهای اجرائی نداشته و ضمن انتقال به سیستم نامنویسی متمرکز، بطور خودکار فرآیند تخصیص شماره تامین اجتماعی در مورد آنها انجام و مختومه می‌گردند.
 • دسته دوم: درخواست هائی که مستقیما به کارتابل سازمانی سیستم نامنویسی متمرکز منتقل‌شده و بدلیل بروز همپوشانی بیمه‌ای یا وجود رکورد مشابهی در پایگاه متمرکز مخاطبان، حسب مورد نیاز به بررسی و تعیین تکلیف همپوشانی یا اقدام متناسب دیگری توسط کارشناسان واحدهای اجرائی دارند.
 • دسته سوم: درخواست هایی که حاوی اسناد و مدارک بارگذاری‌شده توسط متقاضی بوده و به منظور بررسی و تعیین تکلیف توسط کارشناسان واحدهای اجرائی، به کارتابل غیر حضوری سیستم نامنویسی متمرکز منتقل و با وضعیت ثبت درخواست مشخص می‌گردند.

۱۵. کارشناسان واحدهای اجرائی می‌بایست بطور مرتب و روزانه، کارتابل‌های سازمانی، مغایرت و غیرحضوری سیستم نامنویسی متمرکز را کنترل نموده و در صورت وجود درخواست یا موارد همپوشانی، نسبت به رسیدگی و تعیین تکلیف آنها در اسرع وقت اقدام نمایند.

۱۶. جهت رسیدگی به درخواست‌های نامنویسی در کارتابل غیر حضوری، می‌بایست محتویات درخواست‌هایی که دارای وضعیت ثبت درخواست می‌باشند، مشاهده و کنترل گردد و همچنین پس از بررسی‌های لازم و در صورت اطمینان از مواردی از قبیل صحت و اعتبار اسناد بارگذاری شده، تعلق اسناد بارگذاری‌شده به فرد تبعی مورد نظر، احراز صحت نسبت فرد تبعی با بیمه‌شده مستمری بگیر اصلی و…، نسبت به تائید درخواست اقدام شود که در اینصورت، یکی از حالت‌های زیر متصور خواهد بود:

حالت اول: وضعیت درخواست مورد نظر در کارتابل غیرحضوری به در حال بررسی تغییر می‌نماید. در این حالت، درخواست در گام (۵) نامنویسی متمرکز و در انتظار تائید و تکمیل فرآیند توسط کارشناس واحد اجرائی ذی ربط خواهد بود.

حالت دوم: وضعیت درخواست در کارتابل غیر حضوری به در حال بررسی نیاز به رسیدگی شعبه تغییر می‌نماید که به معنی بروز همپوشانی بیمه‌ای می‌باشد. در اینصورت لازم است پس از بررسی و رفع مغایرت بیمه‌ای، در خصوص درخواست، به شرح ذیل اقدام نمود:

 • چنانچه ایجاد ارتباط بیمه‌ای بر اساس درخواست غیرحضوری مورد نظر، مطابق قواعد ماتریس همپوشانی بلامانع می‌باشد، درخواست مذکور می‌بایست مجددا در کارتابل غیر حضوری، توسط کارشناس واحد اجرائی مورد تائید قرار گرفته و فرآیند مطابق حالت اول مختومه گردد.
 • چنانچه ارتباط بیمه‌ای بر اساس درخواست غیر حضوری مورد نظر و مطابق قواعد ماتریس همپوشانی نمی‌بایست ایجاد گردد، درخواست غیر حضوری مورد تائید نبوده و لازم است کارشناس واحد اجرائی نسبت به مختومه نمودن درخواست بصورت غیر مکانیزه (دستی)، ضمن درج دلائل عدم تائید اقدام نماید.

حالت سوم: وضعیت درخواست در کارتابل غیر حضوری به درخواست نامعتبر تغییر می‌یابد. این قبیل از درخواستها که بنا به دلایلی از قبیل وجود درخواست ناتمام در کارتابل سازمانی و… با وضعیت مذکور مواجه می‌شوند، غیرقابل رسیدگی بوده و متقاضی می‌بایست پس از رفع مواردی که منجر به وضعیت مذکور می‌گردد، مجددا نسبت به ثبت درخواست اقدام نماید.

“درخواست‌های نامنویسی غیر حضوری پس از ثبت و تکمیل توسط متقاضی، برحسب نوع و وضعیت فرد تبعی مورد نظر، دسته بندی می گردند ” 

توجه: دلایل بروز این وضعیت، در منوی عملیات/ نمایش خطاها مربوط به هر درخواست قابل مشاهده است.

 • درخصوص درخواست‌های نامنویسی غیر حضوری در ارتباط با پدر، مادر و شوهر بیمه‌شده مستمری بگیر، کارشناسان ذی ربط می‌بایست ضمن بررسی پرونده فنی مستمری مخاطب اصلی از وجود اسناد زیر اطمینان حاصل نموده و سپس اقدام به تائید درخواست نمایند:
 • گواهی کمیسیون‌های پزشکی سازمان مبنی بر از کارافتادگی کلی در مورد افراد تبعی مورد نظر که شرایط سنی را احراز ننموده‌اند.
 • گزارش بازرس فنی و تائید مراتب کفالت و تامین معاش افراد مذکور توسط مخاطب اصلی.

۱۷. ضروری است واحدهای اجرائی در ارتباط با درخواستهای غیر حضوری نامنویسی فرزندان ذکور بالای ۱۹ سال سن، به نحوی از انحاء، از قبیل استعلام از سایت مرکز صادر‌کننده گواهی، استعلام از طریق مکاتبه و… از واقعی و معتبر بودن تصویر گواهی اشتغال به تحصیل بارگذاری شده، اطمینان حاصل نمایند.

۱۸. در مواردیکه مطابق بررسی‌های بعمل آمده و بنابه دلایلی از قبیل نقص در اسناد بارگذاری شده، وجود اسناد غیرواقعی، نامرتبط و یا مخدوش، عدم وجود اسناد و مدارکی دال بر تائید کفالت پدر، مادر و شوهر در پرونده بیمه‌شده / مستمری بگیر اصلی، عدم احراز رابطه زوجیت بر اساس اسناد بارگذاری شده، مجاز نبودن ارتباط بیمه‌ای مورد نظر مطابق قواعد ماتریس همپوشانی و…، درخواست غیرحضوری مورد تائید نمی‌باشد، لازم است با ذکر دلیل، نسبت به مختومه نمودن در خواست مورد نظر در کارتابل غیر حضوری و از منوی عملیات / مختومه نمودن غیرمکانیزه اقدام نمایند.

۱۹. به منظور جلوگیری از بازنویسی اطلاعات و تکرار درخواست‌های غیر حضوری توسط بیمه‌شده مستمری بگیران بازنشسته و از کار افتاده کلی، واحدهای اجرائی مکلف اند پس از بروزرسانی ارتباط بیمه‌ای مخاطبان اصلی (در صورت جابجائی و تغییر شعبه) نسبت به دریافت اطلاعات افراد تبعی آنان از طریق منوی نامنویسی متمرکز مخاطبان / لیست افراد تبعی مربوط به بیمه شدگان فعال شعبه در سیستم نامنویسی متمرکز و بروزرسانی ارتباط بیمه‌ای آنها به تبع مخاطب اصلی ذی ربط اقدام نمایند.

بخش سوم: سایر موارد درخصوص نام نویسی افراد تبعی در تامین اجتماعی

۲۰. از تاریخ صدور این بخشنامه، واحدهای اجرائی مکلف اند، براساس درخواست غیرحضوری بیمه شده، مستمری بگیران بازنشسته و از کارافتاده کلی، نسبت به نامنویسی و تخصیص شماره تامین اجتماعی به افراد تبعی واجد شرایط وی اقدام نمایند.

۲۱. پس از تائید درخواست غیر حضوری توسط کارشناسان واحدهای اجرائی ذی ربط، اسناد و تصویرهای بارگذاری‌شده از سوی متقاضی، بدون دخالت کاربر و با انجام کنترل‌های هوشمند به سیستم مدیریت محتوا (UCM) منتقل و با شناسه‌های مربوطه در سرفصل‌های مربوطه در پرونده الکترونیک تبعی موردنظر، ذخیره خواهند شد و نیازی به اسکن اسناد و شناسه‌گذاری دستی آنها نمی‌باشد. در صورت عدم وجود پرونده الکترونیکی، پرونده مذکور بصورت خودکار ایجاد خواهد گردید. توجه: اسناد مذکور، مطابق دستورالعمل شماره یک پرونده الکترونیک، می‌بایست توسط مسئولین واحد نامنویسی و حساب‌های انفرادی بررسی و مورد تائید واقع گردند.

۲۲. علی رغم برقراری امکان ارائه غیر حضوری درخواست نامنویسی افراد تبعی، در صورت مراجعه حضوری بیمه شده، مستمری بگیر یا افراد خانواده آنها، واحدهای اجرائی مکلف اند به درخواستهای حضوری آنها رسیدگی نمایند.

۲۳. دفتر فناوری و تحول دیجیتال و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین موظف اند در اسرع وقت اقدامات لازم را به منظور اجرای طرح موصوف در سطح کلیه شعب و همچنین توسعه ارائه غیر حضوری خدمات به سایر فرآیندهای مرتبط با نامنویسی متمرکز بیمه شدگان تبعی (از قبیل درخواست غیر حضوری بیمه‌شده برای ثبت اطلاعات تکمیلی، درخواست بیمه‌شده تبعی برای نامنویسی و…) معمول نمایند.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه، اداره کل نامنویسی و حساب‌های انفرادی، دفتر فناوری و تحول دیجیتال، مدیران کل و معاونین، روسا و کارشناسان ارشد نامنویسی و حساب‌های انفرادی و فناوری اطلاعات ادارات کل استانها، روسا، معاونین، مسئولین واحدهای نامنویسی و حساب‌های انفرادی، فناوری اطلاعات شعب و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود.

مصطفی سالاری

 

نام نویسی در تامین اجتماعی

 

—————————————————————————————————

تماس با تامین مشاور

برای تماس با  تامین مشاور ارائه دهنده مشاوره تامین اجتماعی به  کلیه شرکتها ، سازمانها و اشخاص حقیقی می توانند از راه های ارتباطی به شرح زیر با تامین مشاور در تماس باشند . راههای ارتباطی به گونه ای برنامه ریزی گردیده که امکان پاسخ گویی در هز شرایط امکان پذیر باشد .

تلفن های مرکز مشاوره تامین اجتماعی  :        

     021-86081846

     021-86085264

بازگشت به صفحه اصلی

ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *