مزایای مستمری بگیران تامین اجتماعی

مزایای مستمری بگیران تامین اجتماعی

مزایای مستمری بگیران تامین اجتماعی

مزایای مستمری بگیران تامین اجتماعی

درخصوص مزایای مستمری بگیران تامین اجتماعی ناشی از بازنشستگی ، ازکار افتادگی و بازماندگان ، بخشنامه ای با عنوان بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل‌ها و دستورهای اداری مربوط به مزایای متعلقه به مستمری بگیران صادر گردیده است . متن کامل بخشنامه مذکور به شرح زیر می باشد :

 

«بخشنامه تنقیح و تلخیص»

حوزه معاونت بیمه‌ای موضوع: تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل‌ها و دستورهای اداری مربوط به مزایای متعلقه به مستمری بگیران

اداره کل تامین اجتماعی استان…

شعبه…

فصل اول: مقدمه، کلیات، تعاریف و مواد قانونی

1- مقدمه بخشنامه مزایای مستمری بگیران تامین اجتماعی

تنوع اقدامات حوزه مستمری‌ها، مستلزم ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات، آیین نامه ها، بخشنامه‌ها و دستورات اداری مرتبط به منظور تسهیل در ارائه خدمات، روان‌سازی امور، افزایش رضایتمندی و از همه مهمتر حفظ حقوق قانونی متقابل سازمان تامین اجتماعی و بیمه شدگان و مستمری بگیران می‌باشد. لذا در راستای شفاف‌سازی مقررات سازمانی، تسهیل در ارائه خدمات، ایجاد وحدت رویه در انجام امور، بهبود مستمر و روز آمد در اصلاح، روان‌سازی و تلخیص کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به مزایای جنبی مستمری بگیران و همچنین جهت اطلاع رسانی مناسب و تبیین یکپارچه موضوع، با لحاظ چشم انداز سازمان در افق برنامه ۱۴۰۴ به عنوان سازمانی پایدار، پویا، چابک و سرآمد در پاسخگویی، با فرآیندهای هوشمند، ارائه خدمات کیفی و بهنگام و رضایتمندی ذینفعان، توجه ادارات کل استان‌ها و واحدهای تابعه را به رعایت و اجرای دقیق مفاد این بخشنامه جلب می‌نماید.

۲- کلیات بخشنامه مزایای مستمری بگیران تامین اجتماعی

یکی از مهمترین اهداف و اولویت‌های سازمان، ارتقای وضعیت معیشتی مستمری بگیران با در نظر داشتن قوانین و مقررات مربوطه می‌باشد. وفق ماده (۹۶) قانون تامین اجتماعی، سازمان موظف است همه ساله با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و مطابق با تصویب نامه هیات وزیران، مجموع مستمری مستمری بگیران را حداقل سالی یک بار افزایش دهد که در این راستا و به منظور برقراری عدالت در پرداخت مستمری، هماهنگ‌سازی هایی نیز در سال‌های مختلف صورت پذیرفته است.

افزایش سالیانه مستمری‌ها در اجرای ماده (۹۶) قانون از سال ۱۳۵۵ لغایت سال ۱۳۹۶، هماهنگ‌سازی سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۵ و متناسب‌سازی سال ۱۳۹۶ حقوق مستمری بگیران وفق مجموعه پیوست اعمال گردیده است.

در راستای بهبود وضعیت معیشتی و افزایش درآمد خانوار مستمری بگیران، در طی سالیان گذشته علاوه بر مستمری ماهیانه، پرداخت کمک هزینه‌های دیگری با عناوین مختلف به مستمری بگیران سازمان مورد تصویب قرار گرفته و پرداخت‌شده است. این کمک هزینه‌ها و پرداختی‌ها در سازمان تامین اجتماعی با عنوان مزایای جنبی شناخته میشوند. پرداخت این مزایا به استناد مصوبات هیات وزیران، شورای عالی تامین اجتماعی و متناسب با افزایش‌های سالیانه موضوع ماده (۹۶) قانون و شرایط معیشتی مستمری بگیران، همه ساله و برخی نیز چندسال یکبار مشمول افزایش گردیده‌اند.

تاکنون علاوه بر افزایش‌های سالیانه مستمری‌ها، چندین مرحله هماهنگ‌سازی با استفاده از منابع داخلی سازمان صورت گرفته و به موجب بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور و تصویب نامه شماره ۲۶۵۸۰/ت/۴۲۴۷۱هـ مورخ 9/2/1388  هیات وزیران، از سال ۱۳۸۸ تاکنون همه ماهه مبالغی به میزان تعیین‌شده در آیین نامه قانون مذکور به مستمری بگیران پرداخت‌شده است. در آخرین اقدام نیز در اجرای بند (ب) ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مصوبه شماره 1751/99 مورخ 13/5/1399 هیات امنای سازمان و مصوبه شماره 604/99/1100 مورخ 4/5/1399 هیات مدیره سازمان، متناسب‌سازی حقوق مستمری بگیران اجرا گردید. | لذا جهت آشنایی با مزایای جنبی پرداختی به مستمری بگیران، فرآیند پرداخت مستمری بصورت متمرکز و کنترل‌های لازم بدین منظور، این بخشنامه تهیه و از این تاریخ جایگزین کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعملهای صادره در این زمینه خواهد شد.

۳- مواد قانونی و تعاریف در بخشنامه مزایای مستمری بگیران تامین اجتماعی

قوانین، دادنامه‌ها و تعاریف مرتبط به شرح ذیل می‌باشد:

3-1- قانون: قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با آخرین اصلاحات (مواد ۲، ۸۹، ۹۶ و ۱۱۱)

3-2- بند (۲) ماده (۲) قانون تامین اجتماعی: خانواده بیمه‌شده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه‌شده از مزایای موضوع این قانون استفاده می‌کنند.

۳-۳- بند (۱۶) ماده (۲) قانون تامین اجتماعی مستمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه‌شده و در صورت فوت او برای تامین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می‌شود.

3-4- ماده (۸۹) قانون تامین اجتماعی: افرادی که به موجب قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی یا به موجب قانون بازنشسته و یا از کارافتاده‌شده یا می‌شوند و افراد بلافصل خانواده آنها همچنین افرادی که مستمری بازماندگان دریافت می دارند با پرداخت 2% از مستمری دریافتی از خدمات درمانی مذکور در بندهای (الف) و (ب) ماده (۳) این قانون توسط سازمان تامین خدمات درمانی برخوردار خواهند شد. مابه التفاوت وجوه پرداختی توسط بیمه شدگان موضوع این ماده تا مبالغی که طبق ضوابط قانون تامین درمان مستخدمین دولت باید پرداخت شود از طرف سازمان تامین خواهد شد. (سازمان تامین اجتماعی جایگزین سازمان تامین خدمات درمانی‌شده است.)

3-5- ماده (۹۶) قانون تامین اجتماعی سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

توجه: در تاریخ 15/10/1362 براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی افزایش مستمری دریافت‌کنندگان مستمری از کارافتاده جزئی ناشی از کار نیز مشمول این ماده قانونی گردید لذا سازمان تامین اجتماعی مکلف شد افزایش‌های قبلی را که براساس ماده فوق‌الذکر صورت پذیرفته بود، در مورد مستمری بگیران از کارافتاده جزئی ناشی از کار نیز اعمال نماید.

3-6- ماده (۱۱۱) قانون تامین اجتماعی: مستمری از کارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.

 

تعاریف در  بخشنامه مزایای مستمری بگیران تامین اجتماعی :

3-7- کمک هزینه عائله‌مندی: به منظور جبران قسمتی از افزایش هزینه‌های موضوع ماده (۹۶) قانون تامین اجتماعی و بنابر پیشنهاد این سازمان، هیات وزیران با عنایت به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند که به تمامی مستمری بگیران بازنشسته و از کارافتاده کلی حائز شرایط، از تاریخ 1/1/1371 کمک هزینه عائله‌‌مندی پرداخت شود.

3-8- کمک هزینه اولاد: جهت جبران قسمتی از هزینه‌های موضوع ماده (۹۶) قانون، از تاریخ 1/1/1371  به تمامی مستمری بگیران بازنشسته و از کارافتاده کلی که دارای فرزند واجد شرایط هستند، پرداخت می‌گردد. این کمک هزینه مشمول بازماندگان واجد شرایط نیز می‌باشد.

3-9- حق سنوات: بنا به پیشنهاد سازمان و براساس مصوبه جلسه مورخ 7/11/1377هیات وزیران (تصویب نامه شماره ۷۱۰۵۵/ت ۱۹۱۰۲هـ مورخ 12/11/1377) به تمامی مستمری بگیران بازنشسته، از کارافتاده کلی و بازماندگان که دارای سابقه پرداخت حق بیمه مازاد بر بیست سال می‌باشند، از ابتدای سال ۱۳۷۶ مبلغی به عنوان حق سنوات پرداخت می‌شود.

3-10- کمک هزینه مسکن: با توجه به پیشنهاد هیات مدیره سازمان، شورای عالی تامین اجتماعی در جلسه مورخ 8/12/1380 پرداخت کمک هزینه مسکن را مورد تایید قرار داده است. این کمک هزینه از تاریخ 1/1/1381 به تمامی مستمری بگیران بازنشسته، از کارافتاده کلی و بازماندگان پرداخت می‌شود.

3-11- عیدی: براساس پیشنهاد شماره 64851/3-2 مورخ 20/11/1396 سازمان که در دویست و سی و هشتمین جلسه شورای عالی تامین اجتماعی در تاریخ 20/11/1369 مورد تصویب قرار گرفت، از سال ۱۳۶۹ به مناسبت آغاز سال جدید، مبلغی به عنوان عیدی به مستمری بگیران بازنشسته، از کارافتاده کلی و بازماندگان پرداخت می‌گردد.

3-12- کمک هزینه تامین معیشت مستمری بگیران: تمامی مستمری بگیران بازنشسته، از کارافتاده کلی و بازماندگان از 1/7/1366 به بعد همه ساله از این کمک سازمان برخوردار می‌شوند. اعتبار این کمکها هر سال در تبصره‌های بودجه پیش بینی و میزان ریالی آن، حسب مورد توسط شورای عالی تامین اجتماعی یا هیات امنا، تصویب‌شده و می‌شود.

3-13- کمک هزینه همسر متکفل فرزند: با توجه به پیشنهاد هیات مدیره سازمان، شورای عالی تامین اجتماعی در جلسه مورخ 19/5/1381 پرداخت کمک هزینه همسر متکفل فرزند را مورد تایید قرار داده که براساس آن، تمامی مستمری بگیران بازمانده زن که دارای حداقل یک فرزند هستند و همزمان در ردیف مستمری بگیران قرار دارد، مشمول دریافت این کمک خواهند بود. میزان کمک مذکور معادل 50% کمک هزینه عائله‌‌مندی پرداختی به مستمری بگیران بازنشسته و از کار افتاده کلی در هر سال می‌باشد.

توجه: سوابق اصلی مستمری بگیران مبنای محاسبه مزایای جنبی بوده که با توجه به دادنامه شماره ۲۰۲ الی ۲۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 10/4/1386 سوابق ارفاقی نیز به همراه سوابق اصلی به عنوان مبنای محاسبه سنوات مازاد بر ۲۰ سال قرار گرفت.

۴- دادنامه‌های صادره از مراجع قضایی درخصوص  مزایای مستمری بگیران تامین اجتماعی :

4-1- دادنامه شماره ۴۱۰ – ۴۱۱ مورخ 13/11/1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: تعیین شرایط مربوط به عقد بیمه بین سازمان تامین اجتماعی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ضرورت استفاده بیمه شدگان از خدمات مراکز درمانی دادنامه مذکور طی دادنامه شماره ۴۳۴ مورخ 28/10/1382 نیز مورد تایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.

4-2- دادنامه شماره ۲۷۶ و ۲۷۷ مورخ 27/7/1382 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: ممنوعیت تسری افزایش سنواتی موضوع ماده (۹۶) قانون تامین اجتماعی نسبت به یک سوم مکسوره به ماقبل از سال ۱۳۷۹ (از سال ۱۳۷۳ لغایت ۱۳۷۸)

دادنامه مذکور طی دادنامه شماره ۲۸۸ مورخ 4/8/1382 نیز مورد تایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.

4-3- دادنامه شماره ۴۰۹، ۴۱۰ و ۴۱۱ مورخ 26/8/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: افزایش سالانه کلیه مستمری‌ها متناسب با هزینه زندگی

دادنامه مذکور طی دادنامه شماره ۶۷۱ مورخ 23/12/1383  نیز مورد تایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.

۴-۴- دادنامه شماره ۲۲ مورخ 21/1/1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: در خصوص لزوم پرداخت حق بیمه مقرر در ماده (۲۹) قانون تامین اجتماعی در قبال برخورداری از خدمات درمانی توسط بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد

4-5- دادنامه شماره ۳۶۳ الی ۳۷۶ مورخ 17/7/1384 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: افزایش سالانه کلیه مستمری‌ها متناسب با هزینه زندگی

دادنامه مذکور طی دادنامه شماره ۴۴۳ مورخ 21/6/1385 نیز مورد تایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.

4-6- دادنامه شماره ۸۱۰ مورخ 14/12/1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: عدم شمول افزایش سالانه مستمری به افرادی که تا آخرین روز سال قبل، اشتغال داشته و در فروردین ماه سال بعد بازنشسته شده‌اند

4-7- دادنامه شماره ۲۰۲ الی ۲۰۴ مورخ 10/4/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: لحاظ نمودن مدت سنوات ارفاقی اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور، در محاسبه مستمری و مزایای جنبی

4-8- دادنامه شماره ۳۰۹ الی ۳۱۳ مورخ 2/5/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: افزایش سالانه کلیه مستمری‌ها متناسب با هزینه زندگی

دادنامه مذکور طی دادنامه شماره ۳۵۰ مورخ 22/5/1387 نیز مورد تایید هیات تخصصی بیمه قرار گرفته است.

4-9- دادنامه شماره ۸۴۵ الی ۸۶۱ مورخ 27/8/1386 هیات تخصصی بیمه

موضوع: افزایش سالانه کلیه مستمری‌ها متناسب با هزینه زندگی

4-10- دادنامه شماره ۴۲۵ مورخ 17/6/1387 هیات تخصصی بیمه

موضوع: عدم شمول افزایش سالانه مستمری به افرادی که تا آخرین روز سال قبل، اشتغال داشته و در فروردین ماه سال بعد بازنشسته شده‌اند

4-11- دادنامه شماره ۴۹۸ الی ۵۱۴ مورخ 17/11/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: افزایش سالانه کلیه مستمری‌ها متناسب با هزینه زندگی

4-12- دادنامه شماره ۵۲ مورخ 25/4/1393  هیات تخصصی بیمه

موضوع: افزایش سالانه کلیه مستمری‌ها متناسب با هزینه زندگی

4-13- دادنامه شماره ۸۶ مورخ 30/2/1394 هیات تخصصی بیمه

موضوع: عدم شمول افزایش سالانه مستمری به افرادی که تا آخرین روز سال قبل، اشتغال داشته و در فروردین ماه سال بعد بازنشسته شده‌اند

4-14- دادنامه شماره ۵۹ مورخ 31/3/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: افزایش سالانه کلیه مستمری‌ها متناسب با هزینه زندگی

فصل دوم: مزایای جنبی مستمری بگیران براساس بخشنامه مزایای مستمری بگیران تامین اجتماعی

در راستای بهبود و ارتقای وضعیت معیشتی مستمری بگیران، طی سالیان گذشته علاوه بر مستمری ماهیانه، پرداخت کمک هزینه هایی با عناوین مختلف به مستمری بگیران سازمان مورد تصویب قرار گرفته‌اند. این

کمک هزینه‌ها و پرداختیها در سازمان تامین اجتماعی با عنوان مزایای جنبی شناخته می‌شوند. پرداخت این مزایا به استناد مصوبات هیات وزیران، شورای عالی تامین اجتماعی و هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی از محل منابع داخلی صورت پذیرفته است. همچنین متناسب با افزایش‌های سالیانه موضوع ماده (۹۶) قانون و شرایط معیشتی مستمری بگیران، همه ساله و برخی نیز چندسال یکبار مشمول افزایش گردیده‌اند. در ذیل به شرح مختصری از این مزایا به همراه مستندات مربوطه، نحوه پرداخت، تغییرات ایجاد شده، مبالغ مصوب هر سال و توضیحات تکمیلی هر یک از مزایای جنبی اشاره گردیده است:

۵- سنوات مازاد بر ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه:

براساس مصوبه جلسه مورخ 17/11/1377 هیات وزیران تصویب نامه شماره ۷۱۰۵۵/ت ۱۹۱۰۲هـ مورخ 12/11/1377) و به منظور تامین بخشی از هزینه زندگی مستمری بگیران نحوه محاسبه و پرداخت سنوات مازاد بر ۲۰ سال از ابتدای سال ۱۳۷۶ به شرح ذیل تعیین و اجرا گردید:

مستمری بگیران بازنشسته، از کارافتاده کلی و بازمانده برقرار‌شده تا پایان اسفند ۱۳۷۵، از ابتدای سال ۱۳۷۶ و مستمری‌های برقراری از سال ۱۳۷۶ به بعد، از ابتدای سال بعد از سال برقراری، به ازای هر سال سابقه مازاد بر ۲۰ سال معادل ۱۵۰۰ ریال حق سنوات دریافت نموده و پس از آن در ابتدای هر سال مبلغ ۵۰۰ ریال به مبلغ مذکور اضافه و محاسبه می‌گردد.

مبلغ حق سنوات در پایان هر سال پرداخت می‌شد لیکن از ابتدای سال ۱۳۸۲ این مبلغ نیز بصورت ماهیانه و همزمان با پرداخت مستمری انجام می‌شود.

مصوبات و مستندات مربوط به سنوات مازاد بر ۲۰ سال و افزایش‌های سالیانه آن با لحاظ تغییرات صورت گرفته براساس مصوبات سال‌های بعد به همراه توضیحات لازم در جدول پیوست شماره ۱ قابل مشاهده است.

۶- عیدی پایان سال براساس بخشنامه مزایای مستمری بگیران تامین اجتماعی

براساس پیشنهاد شماره 64851/3-2 مورخ 20/11/1396  سازمان که در دویست و سی و هشتمین جلسه شورای عالی تامین اجتماعی در تاریخ 20/11/1369مورد تصویب قرار گرفت، مبلغ ۵۰،۰۰۰ ریال در پایان سال ۱۳۶۹ به هر یک از مستمری بگیران به عنوان عیدی پرداخت گردید و این روال تاکنون همه ساله ادامه یافته است.

عیدی به تمامی مستمری بگیران به جز مستمری بگیران از کار افتاده جزئی، به مناسبت آغاز سال نو با رعایت نکات مشروحه ذیل پرداخت می‌گردد:

6-1- مبلغ عیدی صرفا به پرونده‌های مستمری فعال پایان همان سال، اعم از بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و بازماندگان (مجموع سهام) تعلق می‌گیرد و مشمول کسر 2% ماده (۸۹) قانون تامین اجتماعی نمی‌باشد.

6-2- در خصوص پرونده‌های مستمری برقرار‌شده جدید و یا پرونده‌های مستمری که به هر علت در طول سال مجددا فعال شده‌اند، میزان عیدی پرداختی متناسب با ماه‌های دریافت مستمری در سال مربوطه، پرداخت می‌گردد.

6-3- تاریخ برقراری مستمری‌های بازنشستگی و از کارافتادگی کلی که وفق بندهای (۱) و (۲) ماده (۸۰) قانون تامین اجتماعی در طول سال به مستمری بازماندگان تبدیل گردیده‌اند، عینا تاریخ برقراری اولیه آنان می‌باشد.

6-4- مبلغ عیدی مشمولین بند (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و قانون «تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند»، به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه آنان خواهد بود.

مصوبات و مستندات مربوط به عیدی و افزایش‌های سالیانه آن با لحاظ تغییرات صورت گرفته براساس مصوبات سالهای بعد به همراه توضیحات لازم در جدول پیوست شماره ۲ قابل مشاهده است.

۷- کمک هزینه عائله‌‌مندی و اولاد  براساس بخشنامه مزایای مستمری بگیران تامین اجتماعی :

به منظور جبران قسمتی از افزایش هزینه‌های موضوع ماده (۹۶) قانون تامین اجتماعی و بنابر پیشنهاد سازمان، هیات وزیران در جلسه مورخ 11/12/1370 و با توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند که از تاریخ 1/1/1371 به مستمری بگیران سازمان، به شرح ذیل کمک هزینه عائله‌‌مندی و اولاد پرداخت گردد:

7-1- به مستمری بگیران مرد بازنشسته و از کار افتاده کلی که دارای همسر دایم می‌باشند، کمک هزینه عائله‌‌مندی تعلق می‌گیرد.

تشخیص و احراز داشتن همسر دایم می‌بایست مستند به مدارک مثبته (عقدنامه رسمی و شناسنامه، گواهی سازمان ثبت احوال و حکم دادگاه صلاحیت‌دار حسب مورد) با واحد مستمری‌های شعب باشد. داشتن بیش از یک همسر دایم تاثیری در میزان کمک هزینه عائله‌‌مندی ندارد.

پرداخت کمک هزینه عائله‌‌مندی به مردان دریافت‌کننده مستمری بازنشستگی و از کارافتادگی کلی که همسر آنان شاغل یا مستمری بگیر باشد، بلامانع است.

7-2- مستمری بگیران زن بازنشسته و از کار افتاده کلی به شرط نداشتن شوهر و وجود فرزندان تحت تکفل، چنانچه به تنهایی متکفل مخارج فرزندان مذکور باشند، مشمول دریافت کمک هزینه عائله‌‌مندی هستند.

نداشتن شوهر با ارائه مدارک معتبر از قبیل گواهی فوت، طلاق نامه رسمی به انضمام شناسنامه، احکام دادگاه‌های صلاحیت‌دار و گواهی سازمان ثبت احوال حسب مورد، اثبات می‌گردد.

در خصوص فرزندان علاوه بر اخذ شناسنامه، حسب مورد گواهی تحصیلی معتبر، صورتجلسه کمیسیون‌های پزشکی، تعهدنامه مبنی بر نداشتن شغل و شوهر و در صورت لزوم بازرسی تحقیقی شعبه، ملاک تشخیص خواهد بود.

در رابطه با تامین مخارج فرزند یا فرزندان توسط مستمری بگیر زن بازنشسته یا از کارافتاده کلی، احکام صادره از سوی مراجع قضایی یا گواهی اداره سرپرستی دادگستری مبنای اقدام خواهد بود.

7-3- به مستمری بگیران مرد بازنشسته و از کارافتاده کلی که فرزند تحت تکفل داشته باشند، کمک هزینه اولاد برای هر فرزند و حداکثر تا سه فرزند واجد شرایط پرداخت می‌شود.

چنانچه کمک هزینه اولاد به علت فقدان شرایط مقرر برقرار نشده و یا قطع‌شده باشد، از هر زمان که فرزند یا فرزندان، بار دیگر شرایط لازم را احراز نمایند، پرداخت کمک مذکور بلامانع می‌باشد.

7-4- فرزندان بیمه‌شده متوفی که مستمری بازماندگان دریافت می‌نمایند، مشمول دریافت کمک هزینه اولاد حداکثر تا ۳ فرزند برای هر پرونده می‌باشند.

7-5- با عنایت به بند (ب) تبصره ۳۵ قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۷۵: کمک هزینه عائله‌‌مندی موضوع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۷۵ نسبت به سال ۱۳۷۴ به میزان هفتادو پنج درصد (۷۵%) افزایش می‌یابد. همچنین مستخدمین زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر که همسر آنها معلول می‌باشد و قادر به کار نبوده و تحت تکفل عیال خود باشند، از کمک هزینه عائله‌‌مندی موضوع قانون مذکور استفاده خواهند نمود.»

بنابراین از ابتدای سال مذکور (۱۳۷۵)، چنانچه مستمری بگیر زن بازنشسته یا از کارافتاده کلی دارای شوهری باشد که اولا تحت تکفل زن بوده و ثانیا به تشخیص کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده (۹۱) قانون از کارافتاده کلی باشد پرداخت کمک هزینه عائله‌‌مندی به زن مذکور بلامانع خواهد بود.

فرزندان تحت تکفل مستمری بگیر بازنشسته، از کارافتاده کلی و بازماندگان:

۸- فرزند اناث: فرزند اناث در صورت نداشتن شغل و شوهر می‌تواند تحت تکفل مستمری بگیر قرار گیرد.

8-1- فرزند اناثی که به دلیل ازدواج و اشتغال در ردیف افراد تحت پوشش قرار نگرفته و یا از ردیف خارج‌شده باشد در صورت احراز شرایط مجدد (نداشتن شغل و شوهر)، از تاریخ استحقاق بر اساس مدارک و مستندات ارائه‌شده و بررسی‌های صورت گرفته، می‌تواند از حمایت‌های سازمان بهره‌مند گردد.

8-2- در خصوص فرزندان اناث مستمری بگیران بازنشسته و از کار افتاده کلی، مشاهده اصل شناسنامه فرزند و اطمینان از نداشتن شوهر و اخذ تعهدنامه عادی (پیوست شماره ۷) از مستمری بگیر اصلی مبنی بر نداشتن شغل و شوهر فرزند، مکفی است.

8-3- فرزند آنانی که تحت تکفل مستمری بگیر بازنشسته یا از کار افتاده کلی قرار گرفته، همزمان می‌تواند بیمه پرداز اختیاری، زنان خانه‌دار و یا دانشجویان نیز باشد.

8-4- به موجب مفاد دادنامه شماره ۱۳۵ مورخ 21/2/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بازنشستگی و از کارافتادگی کلی فرزندان اناث مانع احراز شرایط بهره‌‌مندی از خدمات به تبع والدین خواهد بود. | بدیهی است در صورت برقراری مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی فرزند اناث تحت تکفل، به اعتبار بیمه‌پردازی به صورت اختیاری، زنان خانه‌دار یا دانشجویان، از ردیف افراد تحت کفالت والدین خود خارج خواهد شد.

۹- فرزند ذکور:

وفق مفاد بند (3) ماده (۴۸) قانون حمایت خانواده فرزند ذکور در صورت احراز شرایط ذیل استحقاق دریافت حمایت‌ها را خواهد داشت:

فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی (حداکثر ۱۹ سال تمام) و بعد از آن منحصرا در صورتی که از کارافتاده کلی معلول از کارافتاده نیازمند باشند یا منحصرا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند.

9-1- در صورت ترک تحصیل فرزند ذکور مستمری بگیر بازنشسته و از کارافتاده کلی، استفاده از مزایای مذکور متوقف خواهد شد.

بدیهی است واحدهای اجرایی می‌بایست به نحو مقتضی از اشتغال به تحصیل و عدم اشتغال به کار فرزند مورد نظر، اطمینان حاصل نمایند.

در خصوص عدم اشتغال به کار فرزند ذکور، اخذ تعهدنامه عادی (پیوست شماره ۸) از مستمری بگیر اصلی مکفی است.

9-2- چنانچه فرزند ذکور به علت اشتغال به تحصیل مجدد متقاضی بهره‌‌مندی از خدمات به تبع والدین مستمری بگیر خود باشد، در صورتی که وقفه تحصیلی، وفق مقررات آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و دانشگاه محل تحصیل، موجه تشخیص داده شود، موضوع با ارائه مدارک و مستندات مربوطه و تایید مراجع مذکور در کمیته‌ای که به منظور بررسی موارد خاص وقفه تحصیلی (از جمله تغییر رشته، مرخصی تحصیلی به علت بیماری یا موارد خارج از اختیار فرد، تعلیق تحصیلی و … در دوره‌های زمانی متعارف) در ادارات کل استان‌ها تشکیل می‌گردد، قابل بررسی بوده و تصمیم کمیته ملاک ارائه تعهدات به فرزند ذکور متقاضی خواهد بود.

اعضای تشکیل دهنده کمیته بررسی وقفه تحصیلی در ادارات کل استان‌ها عباتند از:

۱- معاون تعهدات بیمه‌ای (رییس کمیته)

٢- رییس اداره مستمری‌ها (دبیر و عضو کمیته)

۳- رییس اداره حقوقی (عضو کمیته)

۴- رییس اداره نامنویسی و حساب‌های انفرادی (عضو کمیته)

۵- رییس اداره نظارت بر مصارف (عضو کمیته)

به منظور نظارت بر عملکرد کمیته‌های استانی، کمیته متناظر ستادی متشکل از اعضای ذیل تشکیل و ضمن نظارت بر عملکرد کمیته‌های استانی، در خصوص مواردی که کمیته‌های مزبور در تصمیم گیری با ابهام مواجه می‌گردند، اظهار نظر خواهند نمود:

1- نماینده اداره کل مستمری‌ها

۲- نماینده اداره کل امور حقوقی و قوانین

٣- نماینده اداره کل نامنویسی و حساب‌های انفرادی

۱۰- فرزندخوانده:

در اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 10/7/1392 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به مفاد تبصره ماده (۶) آیین نامه اجرایی آن مصوب 14/4/1394هیات وزیران تصویب نامه شماره ۴۸۷۷۳/ت ۵۱۱۷۸ مورخ 20/4/1394) کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه شدگان و مستمری بگیران جزو عائله تحت تکفل آنان محسوب‌شده و از زمان قرار سرپرستی آزمایشی از کلیه حمایت‌های مندرج در قانون تامین اجتماعی همانند سایر فرزندان تحت تکفل بیمه شدگان و مستمری بگیران با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه برخوردار خواهند گردید.

با توجه به مفاد ماده (۱۸) قانون مذکور، صدور حکم سرپرستی، مانع پرداخت مستمری که به موجب قانون به کودک یا نوجوان بی سرپرست یا بدسرپرست تعلق گرفته نخواهد گردید. بنابراین چنانچه در راستای قانون تامین اجتماعی و … مستمری به کودک یا نوجوان بی سرپرست یا بدسرپرست (همانند مستمری بازماندگان به واسطه فوت پدر یا مادر اصلی) تعلق گرفته باشد، صدور حکم سرپرستی منجر به قطع آن نخواهد گردید.

پرداخت مستمری متعلقه به کودک یا نوجوان بی سرپرست و بدسرپرست به شرح پیشگفت، مانعی جهت پرداخت حق اولاد یا عائله‌مندی (حسب مورد) که بر اساس مقررات جاری به سرپرست تعلق خواهد گرفت، نمی‌باشد.

۱۱-میزان کمک هزینه عائله‌مندی براساس بخشنامه مزایای مستمری بگیران تامین اجتماعی :

مبلغ کمک هزینه عائله‌‌مندی و اولاد براساس مصوبه مورخ 11/12/1370 هیات وزیران بدون لحاظ میزان سابقه پرداخت حق بیمه و نوع مستمری بصورت یکسان به کلیه مستمری بگیران بازنشسته و از کارافتاده کلی و بازمانده دارای فرزند واجدشرایط، پرداخت می‌گردید لیکن شورای عالی تامین اجتماعی در جلسه مورخ 5/10/1377 براساس پیشنهاد هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی طی مصوبه شماره 9505/100 مورخ 8/10/1377 افزایش کمک هزینه عائله‌‌مندی کلیه بازنشستگان و از کارافتادگان کلی، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه و همچنین افزایش حق اولاد آنان را مورد تصویب قرار داد و از تاریخ 1/10/1377 به مورد اجرا گذاشته شد.

لازم به ذکر است مبنای محاسبه و پرداخت عائله‌مندی، سوابق اصلی مستمری بگیران بود که با توجه به دادنامه شماره ۲۰۲ الی ۲۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 10/4/1386 سوابق ارفاقی نیز به همراه سوابق اصلی به عنوان مبنای محاسبه و پرداخت عائله‌‌مندی قرار گرفت.

افزایش مبالغ کمک هزینه‌های عائله‌‌مندی و اولاد همه ساله متناسب با افزایش‌های سالیانه مستمری موضوع ماده (۹۶) و با توجه به مصوبات هیات مدیره تعیین گردیده است.

جدول مربوط به تلخیص بخشنامه‌های عائله‌‌مندی و حق اولاد

۱۲- کمک هزینه همسر متکفل فرزند براساس بخشنامه مزایای مستمری بگیران تامین اجتماعی :

پرداخت این کمک هزینه با توجه به پیشنهاد هیات مدیره سازمان و با تایید در جلسه مورخ 19/5/1381 شورای عالی تامین اجتماعی صورت پذیرفت و براساس آن کلیه مستمری بگیران بازمانده همسر دارای حداقل یک فرزند (که همزمان در ردیف مستمری بگیران قرار دارند) از 1/7/1381 مشمول دریافت این کمک هزینه گردیدند. میزان کمک مذکور در هر سال معادل 50% کمک هزینه عائله‌‌مندی (بدون احتساب مبلغ افزایش متناسب با سنوات) می‌باشد.

در جدول پیوست شماره ۳ مبالغ مربوط به کمک هزینه عائله‌مندی، اولاد و همسر متکفل فرزند با در نظر گرفتن افزایش‌های متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه مشخص گردیده است.

کمک هزینه‌های عائله‌مندی، همسران متکفل فرزند و اولاد مستمری بگیران در گذشته به صورت شش ماه یک بار پرداخت میشد لیکن به موجب بند (۴) یک هزار و هفتمین جلسه هیات مدیره مورخ 2/7/1386 ، پرداخت این مبالغ از تاریخ 1/10/1386 تاکنون به صورت ماهیانه انجام می‌گیرد.

۱۳- کمک به تامین معیشت براساس بخشنامه مزایای مستمری بگیران تامین اجتماعی :

هیات وزیران در جلسه مورخ 20/8/1366 بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۴۵۸۹ مورخ 7/8/1366 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی و به استناد ماده (۹۶) قانون تامین اجتماعی (تصویب نامه شماره ۷۹۲۲/ت/۶۶۲ مورخ 29/8/1366 هیات وزیران)، تصویب نمودند که از تاریخ 1/7/1366 به کلیه مستمری‌های بازماندگان (اعم از یک یا چندنفره)، بازنشستگی و از کارافتادگی کلی که لغایت شهریور ۱۳۶۶ برقرار گردیده‌اند، مبلغ ۳،۰۰۰ ریال معادل بهای بن ارزاق و کالاهای تخصیصی توسط ستاد بسیج اقتصادی کشور افزوده گردد و سازمان تامین اجتماعی مکلف شد هر ماه مبلغ ۳۵۰۰۰ ریال را بطور مقطوع از کلیه پرونده‌های مستمری (به استثنای مستمری‌های از کارافتادگی جزئی)، کسر نموده و یکجا به اتحادیه امکان پرداخت نماید. از تاریخ 1/1/1368 این مبلغ از مستمری کسر نگردید.

پرداخت این کمک در سنوات مختلف بصورت نقدی یا غیرنقدی انجام گرفته است لیکن از سال ۱۳۸۸ به دلیل درخواست‌های مکرر کانون‌های بازنشستگی مقرر گردید کمک مزبور به صورت نقدی پرداخت گردد.

میزان پرداخت کمک به تامین معیشت براساس مبالغ مصوب در بودجه سالانه سازمان صورت می‌گیرد و طی سنوات گذشته به شرح جدول پیوست شماره ۴ بوده است.

۱۴- کمک هزینه مسکن براساس بخشنامه مزایای مستمری بگیران تامین اجتماعی :

باتوجه به پیشنهاد هیات مدیره سازمان، شورای عالی تامین اجتماعی در جلسه مورخه 8/12/1380 پرداخت «کمک هزینه مسکن» را مورد تایید قرار داد. بر این اساس تمامی مستمری بگیران به استثنای مستمری بگیران از کارافتاده جزئی از تاریخ 1/1/1381 مشمول دریافت این کمک هزینه گردیدند.

تغییرات و افزایش‌های اعمال‌شده در مورد کمک هزینه مسکن در جدول پیوست شماره ۵ به نمایش درآمده است.

۱۵- بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور:

در اجرای بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور و به استناد مصوبه شماره ۲۶۵۸۰/ت ۴۲۴۷۱ه مورخ 9/2/1388 هیات وزیران، جهت ارتقای سطح معیشت و قدرت خرید مستمری بگیران مقرر گردید که مبلغی به عنوان یارانه دولت در طول سال ۱۳۸۸ همراه با مستمری ماهیانه آنان پرداخت گردد.

این پرداخت‌ها با توجه به مستمری ماهیانه اسفند ۱۳۸۷ مستمری بگیران و طبق جدول ضمیمه مصوبه فوق پیوست شماره ۱۱)، متناسب با مبلغ مستمری صورت پذیرفت به گونه‌ای که برای مستمری‌های کمتر از حداقل (۲،۳۵۰،۰۰۰ ریال معادل ۸۲۰،۰۰۰ ریال و برای مستمری‌های حداقل (۲،۳۵۰،۰۰۰ ریال)، معادل

۸۰۰،۰۰۰ ریال در نظر گرفته‌شده و برای سایر سطوح، با افزایش مبلغ مستمری از مبلغ یارانه کاسته‌شده تا اینکه برای مبالغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و بیشتر معادل ۱۴۶،۰۰۰ ریال منظور گردید.

پرداخت این کمک هزینه به مستمری‌های برقرار‌شده در سالهای ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نیز تسری یافت.

۱۶- کمک به سبد خانوار  براساس بخشنامه مزایای مستمری بگیران تامین اجتماعی :

به منظور ارتقای قدرت خرید و ترمیم مستمری و کمک‌های جنبی مستمری بگیران کم درآمد، چنانچه پس از اعمال افزایش سالیانه مستمری و کمک‌های جنبی در سال ۱۳۹۱، مجموع این افزایش‌ها کمتر از ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال باشد، مابه التفاوت مبلغ افزایش یافته تا مبلغ اخیرالذکر محاسبه و تحت عنوان «کمک به سبد خانوار» به مستمری بگیران ذی نفع پرداخت می‌گردد.

۱۷- بند (۲) مصوبه افزایش سال ۱۳۹۲:

جهت آن دسته از مستمری بگیرانی که میزان سابقه پرداخت حق بیمه آنها با احتساب سنوات ارفاقی، سی سال و بالاتر بوده و مجموع دریافتی ماهیانه آنها در سال ۱۳۹۲، پس از اعمال افزایشهای مستمری و کمک‌های جنبی، کمتر از هفت میلیون (۷،۰۰۰،۰۰۰) ریال باشد، مابه التفاوت مجموع دریافتی تا مبلغ اخیرالذکر محاسبه و تحت عنوان «بند (۲) مصوبه افزایش سال ۱۳۹۲» پرداخت می‌گردد.

۱۸- تفاوت ترمیم افزایش سال ۱۳۹۵:

در خصوص پرونده‌های مستمری که لغایت سال ۱۳۹۴ برقرار‌شده و مجموع دریافتی ماهیانه آنان شامل مستمری و سایر مبالغ پرداختی، پس از اعمال افزایش مذکور کمتر از نه میلیون (۹،۰۰۰،۰۰۰) ریال باشد، مابه التفاوت مبلغ دریافتی تا مبلغ اخیرالذکر محاسبه و تحت عنوان «تفاوت ترمیم افزایش سال ۱۳۹۵» پرداخت می‌شود.

توجه:

لازم به ذکر است در خصوص مستمری بگیران مشمول بند (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و قانون «تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت نموده‌اند»، کمک هزینه‌های عائله‌‌مندی و حق اولاد، کمک به تامین معیشت، حق مسکن و عیدی در صورت شمول، به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه پرداخت می‌گردد. قابل ذکر است مبنای پرداخت عائله‌‌مندی به نسبت سنوات، مبلغ عائله‌‌مندی برای سابقه ۳۰ سال می‌باشد.

فصل سوم: کسورات قانونی براساس بخشنامه مزایای مستمری بگیران تامین اجتماعی

۱۹- دو درصد ماده (۸۹) قانون به موجب ماده (۸۹) قانون تامین اجتماعی، افرادی که به موجب قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی یا به موجب این قانون بازنشسته و یا از کارافتاده کلی‌شده یا میشوند و افراد بلافصل خانواده آنها همچنین افرادی که مستمری بازماندگان دریافت می دارند، با پرداخت 2% از مستمری دریافتی از خدمات درمانی سازمان بهره‌مند خواهند شد.

توجه: چنانچه مبلغ مستمری ماهیانه بازنشسته، از کار فتاده کلی و مجموع مستمری بازماندگان، از حداقل مستمری سال کمتر باشد، از ابتدای سال ۱۳۹۸، مبلغ ۲ ماده (۸۹) قانون براساس حداقل مستمری سال کسر می‌گردد.

۲۰- سرانه درمان براساس بخشنامه مزایای مستمری بگیران تامین اجتماعی :

ماده (۱۳) لایحه قانونی راجع به بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373مجلس شورای اسلامی:

سهم مشمولان این قانون از حق بیمه سرانه خدمات درمانی بر حسب گروه‌های شغلی به ترتیب زیر خواهد بود:

«.. بند ۴: صاحبان حرف و مشاغل آزاد: تا 100% حق بیمه سرانه، به پیشنهاد شورای عالی تامین اجتماعی و تصویب هیات وزیران »

به موجب بند (۴) ماده (۱۳) لایحه قانونی راجع به بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1383 مجلس شورای اسلامی، وصول حق بیمه از صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ادامه بیمه‌پردازی بصورت اختیاری می‌بایست در قالب سرانه درمان مصوب هیات وزیران و تغییرات بعدی آن صورت پذیرد لذا از تاریخ 1/1/1374 وصول حق بیمه بابت درمان از بیمه شدگان مذکور به ترتیب مقرر در تبصره ۱ ماده (۴) آیین نامه اجرایی قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و تبصره ۱ ماده (۴) آیین نامه اجرایی بیمه اختیاری مورد نداشته و همچنین در خصوص مستمری بگیرانی که بخشی از سوابق پرداخت حق بیمه‌ایشان از طریق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد یا اختیاری ادامه یافته، براساس بخشنامه شماره ۱۷ امور فنی بیمه شدگان (موضوع: بازبینی، تجمیع و تلخیص بخشنامه‌ها و دستورات اداری بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد) لازم است موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد:

الف) کلیه مستمری بگیرانی که مستمری آنان قبل از 1/1/1374 برقرار‌شده در صورتی که در زمان ارتباط خود با سازمان از طریق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری امر درمان مورد قرارداد آنان بوده است کماکان با کسر 2% مستمری از خدمات درمانی همانند سایر مستمری بگیران برخوردار خواهند شد.

ب) بازماندگان مستمری بگیران موصوف (مستمری بگیر بازنشسته و از کارافتاده کلی) که مستمری آنان بعد از 1/1/1374 برقرار‌شده یا می‌شود از لحاظ برخورداری از حمایت درمان مشمول بند مذکور خواهند بود.

ج) کلیه مستمری بگیران بازنشسته، از کارافتاده کلی و بازماندگان بیمه‌شده متوفی که مستمری آنان قبل از 1/1/1374 برقرار شده، در صورتی که در زمان ارتباط خود با سازمان از طریق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری، امر درمان مورد قرارداد آنان نبوده باشد و تمایل به استفاده از درمان دارند، از تاریخ 1/3/1378 با پرداخت سرانه درمان همانند سایرین، از مزایای درمانی برخوردار می‌گردند.

د) افرادی که بعد از تاریخ 1/1/1374 در ردیف مستمری بگیران قرار گرفته یا می‌گیرند، هرچند در زمان بیمه‌پردازی امر درمان مورد قرارداد آنان بوده یا نبوده باشد، در صورت تمایل به استفاده از مزایای خدمات درمانی، با پرداخت حق سرانه درمان از این مزایا برخوردار می‌گردند.

هـ) مستمری بگیران موضوع بندهای (ج) و (د) مذکور که بدون احتساب سابقه بیمه اختیاری و صاحبان حرف ومشاغل آزاد دارای حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می‌باشند، از تاریخ 1/1/1379 از پرداخت حق سرانه درمان معاف خواهند بود و طبق ماده (۸۹) قانون با کسر 2% از مستمری پرداختی، حق استفاده از مزایای درمان را خواهند داشت.

افرادی که مستمری آنان با احتساب مدت پرداخت حق بیمه حرف و مشاغل آزاد و یا بیمه اختیاری از تاریخ 1/3/1378به بعد برقرار گردیده و یا می‌گردد و سابقه پرداخت حق بیمه آنان بدون در نظر گرفتن سابقه بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری (با نرخهای ۱۲، ۱۴، ۱۸ و 21%)، کمتر از ۱۰ سال می‌باشد، از تاریخ 1/1/1379 کسر حق سرانه درمان از مستمری آنان در صورت گزینش درمان سازمان، الزامی خواهد بود.

و) در صورتی که مستمری بگیران از کار افتاده کلی و بازماندگان مشمول شرایط مندرج در بندهای (ج)، (د) و (ه) نبوده لیکن بدون لحاظ سوابق حرف و مشاغل آزاد (بعد از تاریخ 1/1/1374) و به اعتبار سوابق پرداخت حق بیمه اجباری (اعم از سوابق اشتغال، بیمه بیکاری، ایام بیماری و …)، رانندگان حمل بار و مسافر بین شهری، انتقالی از سایر صندوق ها، خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه، قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار و سوابق پرداخت حق بیمه اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد مربوط به قبل از تاریخ 1/1/1374 و همچنین سوابق پرداخت حق بیمه با ماهیت اختیاری (با نرخ‌های 26% و 27%) نیز به تنهائی شرایط ماده (۷۵) قانون برای از کارافتادگی کلی و اصلاحیه بند (۳) ماده (۸۰) قانون برای بیمه‌شده متوفی را احراز نمایند، جهت برخورداری از حمایت درمان مشمول ماده (۸۹) قانون (کسر 2%) بوده و از پرداخت حق سرانه درمان معاف خواهند بود.

براساس آیین نامه بیمه اختیاری موضوع تبصره ماده (۸) قانون تامین اجتماعی مصوب سیصد و چهل و ششمین جلسه شورای عالی تامین اجتماعی مورخ 14/6/1385، درمان مستمری بگیران بیمه اختیاری از تاریخ 1/8/1385 با کسر 2% از مستمری مربوطه مطابق ماده (۸۹) قانون انجام می‌گیرد و کسر حق سرانه درمان موردی نخواهد داشت. در خصوص اشخاصی که مطابق «قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ۱۰ سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند» کمتر از ۱۰ سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند و با پرداخت مابه التفاوت، سابقه بیمه‌پردازی خود را به حداقل مذکور رسانده‌اند، با عنایت به این که در خصوص نامبردگان، حق بیمه کامل دریافت می‌گردد لذا سوابق ناشی از قانون مذکور (کسری سابقه تا ۱۰ سال) در حکم سابقه بیمه‌پردازی غیرحرف و مشاغل آزاد محسوب می‌شود.

نکته: در خصوص مستمری بگیران بازنشسته و از کارافتاده کلی مشمول کسر سرانه درمان، مادامی‌که همسر و یا فرزندان وی راسا مشمول مقررات حمایتی خاص یا قانون تامین اجتماعی باشند، نیازی به کسر حق سرانه درمان بابت آن افراد و ارائه خدمات درمانی به تبع مستمری بگیر اصلی نمی‌باشد.

کسر سرانه درمان و استفاده از خدمات درمانی مستمری بگیر مشمول سرانه درمان و افراد تحت تکفل وی اختیاری بوده لیکن بهره‌‌مندی مجدد از خدمات درمانی این دسته از مستمری بگیران و افراد تحت تکفلشان منوط به پرداخت حق سرانه درمان کل دوران انقطاع خواهد بود. بنابراین چنانچه مستمری بگیر یا افراد تبعی وی درخواست عدم بهره‌‌مندی از خدمات درمانی سازمان داشته باشند، از تاریخ ارائه درخواست، کسر سرانه درمان فرد متقاضی موضوعیت نخواهد داشت.

جدول حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ادامه بیمه بصورت اختیاری مستند به قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373 مجلس شورای اسلامی به شرح جدول پیوست شماره ۶ می‌باشد.

قابل ذکر است تعیین میزان حق سرانه درمان طی دادنامه شماره ۴۱۰-۴۱۱ مورخ 13/11/1381 مورد تایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.

۲۱- حق سرانه درمان فرزند چهارم

فرزند چهارم به فرزندی اطلاق می‌گردد که بعد از تاریخ 26/2/1373 متولد و طبق مندرجات سجلی فرزند و بیمه‌شده اصلی و یا تطبیق تاریخ تولد سایر فرزندان به عنوان فرزند یا فرزندان چهارم خانواده محسوب می‌شوند. به استناد بند (ج) ماده یک قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 26/2/1373 مجلس شورای اسلامی‌که در تاریخ 2/3/1372 مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته، امتیازاتی که در مقررات مربوطه براساس تعداد فرزندان پیش بینی‌شده است، در مورد فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از تاریخ تصویب قانون متولد شده‌اند، متوقف گردید. از این رو بیمه شدگان می‌توانند سرانه درمان ماهیانه فرزندان چهارم و بعد خود را منطبق با حق سرانه درمان تعیین‌شده در هر سال با رعایت مقررات مربوطه راسا به سازمان پرداخت نمایند و در این صورت دفترچه درمان مربوطه برای مدتی که حق بیمه آن پرداخت‌شده تامین اعتبار می‌گردید.

براساس قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 22/2/1388 مجلس شورای اسلامی مبنی بر الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۳ به ماده یک قانون مذکور، چنانچه یکی از سه فرزند مشمول واجد شرایط بیمه شدگان یا مستمری بگیران به دلیل زایل شدن شرایط قانونی از شمول خارج‌شده و یا بشود، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور (13/4/1388) صرفا فرزند یا فرزندان چهارم خانواده در صورت احراز شرایط به عنوان جایگزین فرزند خارج‌شده قرار خواهند گرفت.

و چنانچه تاریخ خروج احدی از فرزندان مشمول واجد شرایط فوق بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور باشد، مبنای ارائه تعهدات قانونی به مستمری بگیر اصلی و فرزند یا فرزندان جایگزین شده، از تاریخ خروج فرزند خارج‌شده و احراز شرایط لازم خواهد بود.

با استناد به قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 20/3/1392مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (29/4/1392) کلیه محدودیت‌های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 26/2/1372 و اصلاحات آن و سایر قوانین که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد‌شده است، لغو شود. لذا از تاریخ 29/4/1392 وصول حق سرانه درمان جهت فرزند یا فرزندان چهارم و به بعد کلیه بیمه شدگان و مستمری بگیران فاقد موضوعیت خواهد بود و با ایشان نیز مطابق سایر فرزندان رفتار خواهد شد.

۲۲- یک درصد حق مسکن؛

براساس مصوبه شماره 39526/1100 مورخ 2/5/1381 هیات مدیره سازمان، از تاریخ 1/1/1381 مبلغ 1% از حق مسکن بازنشستگان و مستمری بگیران به عنوان حق عضویت در کانون‌های بازنشستگی کسر می‌گردد.

براساس مصوبه شماره ۱۵۸۳۵/۱۱۰۰/۶۲۱۸۰۲ مورخ 5/2/1389 هیات مدیره از تاریخ 1/3/1389 کسر مبلغ مذکور منوط به موافقت مستمری بگیر جهت عضویت می‌باشد.

در راستای اجرای مصوبه شماره ۱۱۸۸ /۱۱۰۰/۷۰۷۸۴ مورخ 31/6/1389 هیات مدیره از تاریخ 1/7/1389 کسر حق عضویت مذکور از حق مسکن کلیه مستمری بگیران بدون اخذ رضایت کتبی بلامانع بوده و براساس اطلاع رسانی انجام‌شده توسط کانون‌های مربوطه، چنانچه هر یک از مستمری بگیران رضایت نداشته باشند، کانون‌ها می‌بایست مراتب عدم رضایت آنان را کتبا اخذ نموده و درخواستهای عدم رضایت را به شعبه مربوطه ارائه نمایند، در این صورت شعب از کسر حق عضویت افراد مذکور و سایر افرادی که درخواست‌های خود را راسا به شعب سازمان تامین اجتماعی ارائه می‌نمایند، خودداری به عمل خواهند آورد.

بدیهی است شعب سازمان موظفند پس از اخذ درخواست کتبی مستمری بگیران مبنی بر عدم رضایت از کسر آن، نسبت به قطع کسر آن از اولین مستمری پرداختی پس از تاریخ تقاضا اقدام و مراتب را به کانون بازنشستگی مربوطه اعلام نمایند. ضمنا حق عضویت کسر‌شده قبلی قابل استرداد نمی‌باشد. همچنین حسب تبصره ۱ ماده (۲) ضوابط و نحوه اداره مبالغ مکسوره از کمک هزینه مسکن بازنشستگان و مستمری بگیران موضوع بند (۲) یکهزار و پانصد و نهمین جلسه هیات مدیره به شماره ۲۸۶۴/۹۳/۱۱۰۰ مورخ 19/11/1393، افرادی که از عضویت در کانون‌ها خارج شده‌اند می‌توانند با تقاضای کتبی به عضویت مجدد در آیند و شعب مکلفند از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به کسر 1% حق مسکن از اولین مستمری پرداختی پس از تاریخ تقاضا اقدام نمایند.

فصل چهارم: مبادی پرداخت مستمری براساس بخشنامه مزایای مستمری بگیران تامین اجتماعی

۲۳- در سنوات گذشته نحوه پرداخت مستمری با توجه به شرایط و امکانات سازمان دستخوش تغییرات متعددی بوده و به روش‌های گوناگونی از قبیل پرداخت در شعبه، پرداخت از طریق بانکها، شرکت پست، قراردادهای خاص با مراجع بیرونی نظیر مخابرات و بنیاد شهید صورت گرفته است که در ادامه به صورت مختصر تاریخچه این تغییرات ذکر می‌گردد:

23-1- از سال ۱۳۴۶ با افزایش تعداد مستمری بگیران و مشکلاتی که در نتیجه تراکم کار و ازدحام مراجعین جهت دریافت مستمری در شعب سازمان به وجود می آمد وفق بخشنامه شماره ۱۰۷ فنی مورخ

23/5/1345، با انعقاد قراردادی با بانک رفاه کارگران امکان پرداخت مستمری‌های بازنشستگی و از کارافتادگی حسب تمایل مستمری بگیر از طریق بانک مزبور نیز فراهم گردید.

23-2- به موجب دستور اداری شماره ۲۹۷۵۷/6 مورخ 24/4/1360 صرفا مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان تک نفره از طریق بانک رفاه پرداخت‌شده و سایر بازماندگان چندنفره کماکان از طریق شعب سازمان مستمری خود را دریافت می‌نمودند.

23-3- به منظور تامین رفاه مستمری بگیران و نیز کاستن از تراکم کار واحدها براساس مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی در جلسه مورخ 26/8/1369 و قرارداد منعقده فی مابین پست و سازمان در نخستین مرحله از تاریخ 1/11/1369 در استان‌های تهران و خراسان پرداخت مستمری از طریق پست آغاز و به تدریج از تاریخ 1/10/1372 به سراسر کشور تسری یافت.

23-4- از تاریخ 1/10/1375 با تشکیل شرکت پست بانک، امور پست مالی من جمله پرداخت مستمری‌ها به این شرکت محول‌شده و از مهر ماه سال ۱۳۸۸ پرداخت از طریق پست کاملا متوقف گردید. در حال حاضر فرآیند پرداخت مستمری از طریق پست بانک، مشابه با سایر بانک‌ها صورت می‌پذیرد.

23-5- به موجب بند (ج) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۶ قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 30/6/1372 مصوب 26/9/1374 مجلس شورای اسلامی، از تاریخ 1/7/1375 پرداخت مستمری بازماندگان شهدا از طریق بنیاد مذکور صورت می‌گیرد.

23-6- با توجه به موافقت نامه منعقده با شرکت مخابرات ایران که طی بند (۱) هفتصد و پنجاه و سومین جلسه مورخ 11/12/1379 هیات مدیره مورد تصویب قرار گرفته بود، از تاریخ 1/3/1380 لیست پرداخت مستمری بازنشستگان شرکت مخابرات ایران از سایر مستمری بگیران بازنشسته منفک و همزمان با پرداخت سایر مستمری‌ها به شرکت مخابرات تحویل می‌گردید که در حال حاضر با توجه به اتمام تاریخ توافق نامه و عدم تمدید آن پرداخت مستمری به این روش صورت نمی‌پذیرد.

23-7- از تاریخ 1/7/1382  پرداخت مستمری در محل شعب متوقف‌شده و کلیه وجوه مربوط به مستمری و مزایای جانبی صرفا از طریق مبادی ذیربط (بانک رفاه، پست، بنیاد شهید و …) پرداخت می‌گردد.

23-8- از فروردین ماه ۱۳۸۵ مقرر گردید واحدهای اجرایی طرف قرارداد با پست جمهوری اسلامی ایران اطلاعات مکانیزه پرداخت مستمری و مزایای جنبی مستمری بگیران را در قالب دیسکت به همراه لیست پرداخت بصورت ماهیانه به پست بانک ایران تحویل نمایند.

23-9- در حال حاضر تمامی‌پرداخت‌های مربوط به حوزه تعهدات بلندمدت اعم از مستمری ماهیانه، عیدی، غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت و سهم الارث ماترک) بصورت متمرکز و از طریق اداره کل امور مالی انجام می‌شود.

۲۴- پرداخت مستمری از طریق شعب بانک رفاه کارگران

به منظور ایجاد تمهیدات و امکانات وسیع تر در شیوه پرداخت مستمری و در جهت رفاه بیشتر مستمری بگیران و با توجه به اعلام آمادگی بانک رفاه کارگران، توافق نامه‌ای به شرح ذیل بین بانک مذکور و سازمان منعقد گردید:

24-1- کلیه مستمری‌هایی که از تاریخ 1/11/1378 به بعد برقرار شده‌اند پرداخت مستمری از طریق بانک رفاه کارگران انجام می‌شود و در این راستا واحدهای اجرایی موظفند پس از تنظیم فرم وکالت نامه مربوطه، نسبت به ارسال آن به بانک رفاه کارگران اقدام نمایند.

24-2- مستمری بگیرانی که قبل از تاریخ 1/11/1378 برقرار‌شده و مستمری خود را از طریق پست دریافت می‌نمایند، در صورت تمایل می‌توانند مستمری خود را از بانک دریافت نمایند.

24-3- بانک پس از افتتاح حساب، شماره حساب مربوطه را در فرم وکالت نامه ثبت و به واحد اجرایی اعاده می‌نماید.

24-4- واحدهای اجرایی مکلفند لیست حاوی مشخصات مستمری بگیران را با ذکر شماره حساب بانکی، حداقل ۱۰ روز قبل از شروع پرداخت ماه، به همراه چک مربوطه به بانک ارسال نمایند.

24-5- بانک موظف است لیست اسامی مستمری بگیرانی که ۴ ماه متوالی جهت دریافت مستمری مراجعه ننموده‌اند را با ذکر اطلاعات مربوطه به واحد اجرایی ذیربط اعلام و واحد اجرایی نیز موظف است پس از بررسی، چنانچه به دلایلی از جمله فوت مستمری بگیر یا زایل شدن شرایط قانونی توقف پرداخت مستمری را ضروری تشخیص دهد، درخواست برگشت وجوه مربوطه را به بانک اعلام نماید. متعاقبا بانک موظف است در مواقعی که واحد اجرایی عدم پرداخت مستمری را لازم و ضروری تشخیص دهد، پس از اعلام کتبی آن از طرف واحد اجرایی، در اسرع وقت نسبت به برگشت مبلغ مستمری اقدام نماید.

24-6- در مواردی که مستمری بگیران دارای قیم یا وکیل باشند، می‌بایست معرفی نامه افتتاح حساب به نام شخص مستمری بگیر (واجد شرایط دریافت مستمری) صادر و از معرفی افراد غیر، جهت افتتاح حساب خودداری گردد.

24-7- از تاریخ 1/5/1391 جهت مستمری بگیرانی که به دلایل مختلف اعم از برقراری جدید، ارجاع پرونده، تغییر بانک و… به شعب بانک رفاه کارگران معرفی شده‌اند، منحصرا حساب پس انداز همراه افتتاح و پس از آن به منظور پرداخت متمرکز مستمری حساب‌های قرض الحسنه مستمری بگیران به حساب پس انداز همراه تبدیل گردید.

توجه: قابل ذکر است در حال حاضر با عنایت به امکان بررسی حیات و ممات و سایر کنترل‌های لازم بدون حضور مستمری بگیران و همچنین غیرحضوری شدن ارائه شماره حساب بانکی، ضرورتی جهت ارائه معرفی نامه و اخذ وکالتنامه از مستمری بگیران وجود نخواهد داشت.

۲۵- پرداخت مستمری از طریق سایر بانک‌ها

25-1- به منظور ارائه خدمات بهتر به مستمری بگیران و ارتقای سطح رضایت‌‌مندی مخاطبین، استفاده بهینه تر سازمان از وجوه در اختیار، امکان پرداخت متمرکز وجوه و ..، براساس دستور اداری شماره ۴۱۰۶/۲۰۲۰ مورخ 11/10/1387  جهت استفاده از خدمات سایر بانک‌ها در راستای پرداخت مستمری‌ها، تفاهم نامه هایی با بانک‌های تجارت، ملت، ملی، سپه، صادرات و کشاورزی منعقد گردید.

25-2- وفق توافقات، بانک‌های مزبور موظفند بیستم هر ماه نسبت به پرداخت مستمری مستمری بگیران اقدام نمایند و به محض وصول دستور قطع مستمری از شعب سازمان از پرداخت آن ممانعت و نسبت به برگشت وجوه به شعبه مربوطه اقدام نمایند.

۲۶- پرداخت مستمری از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران

به موجب بند (ج) ماده واحده «قانون اصلاح تبصره ۶ قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 30/6/1372» مصوب 26/9/1374 مجلس شورای اسلامی مقرر گردید «سازمان تامین اجتماعی موظف است اعتبارات مربوط به مستمری فوت موضوع قانون راجع به برقراری مستمری درباره بیمه شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح شهید یا معلول‌شده یا میشوند، مصوب 18/11/1360 را در اختیار بنیاد شهید قرار دهد» لذا در زمان پرداخت مستمری‌ها، لیست مستمری بازماندگان شهدا از سایر لیست‌های پرداخت مستمری منفک و همزمان با پرداخت مستمری سایر مستمری بگیران، به همراه مبالغ مربوطه به بنیاد شهید تحویل داده می‌شود.

با عنایت به استقرار سامانه متمرکز مستمری، پرداخت این مبالغ بصورت متمرکز و از طریق اداره کل امور مالی انجام خواهد شد.

قابل ذکر است، على رغم اینکه مستمری این بازماندگان از طریق بنیاد شهید پرداخت می‌گردد لیکن مسؤولیت کنترل و بررسی شرایط دریافت مستمری افراد، کماکان به عهده واحدهای اجرایی سازمان می‌باشد و چنانچه هر یک از افراد مورد نظر شرایط لازم جهت دریافت مستمری را از دست بدهند، ضروری است سریعا نسبت به قطع مستمری آنان اقدام گردد.

فصل پنجم: فرآیند پرداخت مستمری براساس بخشنامه مزایای مستمری بگیران تامین اجتماعی

۲۷- ثبت اطلاعات نحوه پرداخت

ثبت اطلاعات مربوط به شماره حساب بانکی مستمری بگیر در منوی نحوه پرداخت پایگاه اطلاعات احکام، پس از برقراری مستمری از الزامات تکمیل پایگاه اطلاعات و آمادگی جهت پرداخت مستمری بوده و لازم است ضمن راهنمایی مستمری بگیر جهت ارائه شماره حساب بانکی متمرکز مربوط به بانک‌های طرف حساب سازمان، حتی المقدور از طریق سامانه خدمات غیرحضوری، در اسرع وقت نسبت به ثبت شماره حساب بانکی در پایگاه اطلاعات سیستم متمرکز مستمری اقدام گردد.

قابل ذکر است صحت سنجی شماره حساب ارائه شده، هنگام ثبت در سامانه خدمات غیرحضوری توسط مستمری بگیر و همچنین موقع ثبت در سامانه متمرکز مستمری از طریق ارتباط با سامانه بانک‌های طرف حساب بصورت هوشمند صورت خواهد پذیرفت.

۲۸- فعال‌سازی وضعیت پرونده

پس از صدور حکم و برقراری مستمری، ثبت وضعیت پرونده به حالت «فعال» در پایگاه اطلاعات مستمری بگیر صورت می‌پذیرد تا امکان پرداخت مستمری برای مستمری بگیر فراهم گردد.

در خصوص پرونده‌های واصله از سایر شعب، می‌بایست جهت فعال‌سازی وضعیت پرونده، صرفا از ثبت وضعیت «واصله» استفاده گردد.

با توجه به اهمیت موضوع نظارت بر پرداخت مستمری، فعال‌سازی پرونده‌ها پس از تایید مسؤول مستمری‌ها/مسؤول تعهدات بلندمدت و رییس /معاون شعبه، امکان‌پذیر می‌باشد.

۲۹- صدور اسناد معوقه

با عنایت به این که عموما زمان صدور حکم یا اجرای آن منطبق بر تاریخ برقراری مستمری نبوده و مستمری بگیران از تاریخ برقراری تا ماه قبل از اولین پرداختی مستمری، مبالغی را از سازمان بستانکار می‌شوند، در این موارد می‌بایست مستمری و مزایای جنبی قابل پرداخت به ایشان از طریق ثبت سند معوقه پرداخت شود. اسناد معوقه ثبت‌شده پس از تایید مسؤول مستمری‌ها /مسؤول تعهدات بلندمدت و رییس /معاون شعبه قابل پرداخت خواهد بود.

هنگام ثبت اسناد معوقه رعایت نکات ذیل الزامی است:

١- دوره عملکرد براساس آخرین ماه محاسبه‌شده لیست مستمری ماهیانه تعیین می‌گردد.

۲- در خصوص مواردی که مقرر است یک مبلغ ثابت بصورت معوقه ثبت شود، از انتخاب گزینه «محاسبه طبق تاریخ» جلوگیری شود.

٣- برای مواردی که مقرر است معوقه یک نوع پرداخت با مبلغ پایه معین، برای یک دوره زمانی مشخص ثبت شود، انتخاب گزینه «محاسبه طبق تاریخ» الزامی است.

۴- قبل از انجام محاسبه گروهی لیست مستمری ماهیانه از تایید کلیه اسناد معوقه صادره توسط مسؤول مستمری‌ها/مسؤول تعهدات بلندمدت و رییس /معاون شعبه اطمینان حاصل شود.

۳۰- ثبت کسورات براساس بخشنامه مزایای مستمری بگیران تامین اجتماعی

علاوه بر کسورات قانونی مستمری بگیران از قبیل 2% ماده (۸۹) قانون و 1% حق مسکن، بعضا مبالغ دیگری نیز حسب ضرورت اعم از آرای صادره از مراجع قضایی، بیمه تکمیلی درمان، بدهی ناشی از ارائه تعهد کسراقساط به بانک و یا استرداد وجوه اضافه پرداختی، از مستمری بگیر بایستی کسر گردد که در خصوص نحوه ثبت این کسورات لازم است موارد ذیل رعایت شود:

١- دوره عملکرد ثبت بدهی به تاریخ بعد از آخرین ماه محاسبه لیست مستمری باشد.

2- مبلغ اقساط نباید از مبلغ پرداختی به مستمری بگیر بیشتر باشد تا موجب منفی شدن مبلغ خالص پرداختی نگردد.

۳- در خصوص نامه‌های اجرای احکام قضایی بایستی به نحوه کسورات قید‌شده در نامه از مستمری بگیر، دقت شود.

۴- به منظور مدیریت هزینه‌های مربوط به تعهدات بلندمدت، شفاف‌سازی بیشتر در صدور اسناد حسابداری و یکسان‌سازی رویه‌ها در فرآیندهای اجرایی و همچنین جلوگیری از بروز خطاهای احتمالی در تطبیق کدهای مالی، حسب نوع کسورات صرفا از کدهای کسور ذیل استفاده نمایند:

الف) ثبت کسورات مربوط به بدهی‌های اعلام‌شده از سوی بانک ها، موسسات اعتباری و … حسب گواهیهای کسر اقساط صادره، با استفاده از کد کسور ۰۰۰۶۰ – تعهد بدهی افراد و با تعیین نام طرف حساب و شماره شبای اعلامی از سوی بانک

ب) ثبت کسورات مربوط به بدهی‌های اعلام‌شده از سوی مراجع قضایی دادگستری، شورای حل اختلاف و …) با استفاده از کد کسور ۰۰۰۶۱- اجرای احکام قضایی و با تعیین نام طرف حساب و شماره شبای اعلامی از سوی مرجع قضایی

ت) ثبت کسورات مربوط به حق سرانه درمان با استفاده از کد کسور ۰۰۰۰۲

ث) ثبت کسورات بیمه عمر و بیمه درمان تکمیلی به ترتیب با کد کسور ۵۵ ۰۰۰ و ۰۰۰۷۸

ج) ثبت کسورات مربوط به وام غیرشمول پرداختی از سوی ستاد مرکزی به مستمری بگیران غیر همکاری با کد کسور ۰۰۰۵۷

ح) ثبت کسورات مربوط به آیتم‌های اضافه پرداختی به مستمری بگیر به تفکیک نوع پرداخت براساس جدول ذیل:

۳۱- اخذ لیست پرداخت در سامانه متمرکز مستمری

محاسبه لیست مستمری ماهیانه مستمری بگیران نیز طی سالیان گذشته دستخوش تغییراتی‌شده و در حال حاضر با توجه به استقرار سامانه متمرکز مستمری، نحوه اخذ لیست به شرح ذیل می‌باشد:

ابتدا کنترل‌های قبل از محاسبه لیست انجام‌شده سپس با استفاده از گزینه «محاسبه گروهی» در منوی محاسبات و پرداخت‌ها»، پس از تکمیل فیلدهای مربوطه اقدام به محاسبه لیست مستمری ماهیانه می‌گردد. پس از تولید لیست مستمری و ثبت در منوی عملکرد ماهیانه شعب» و تایید توسط مسؤول مستمری‌ها مسؤول تعهدات بلندمدت، مسؤول امور مالی و رییس معاون شعبه، نهایتا لیست آماده پرداخت تمامی‌بانک‌ها و بنیادشهید مربوط به کلیه شعب استان، در منوی «کارتابل محاسبات» لغایت سیزدهم هر ماه توسط اداره کل استان تایید‌شده و از طریق اداره کل مستمری‌ها جهت پرداخت، تحویل اداره کل امور مالی می‌گردد.

۳۲- کنترل و نظارت بر پرونده‌های تک نفره

نظر به اهمیت موضوع کنترل و نظارت در برقراری و پرداخت انواع مستمری‌ها و جلوگیری از استفاده من غیر حق از مزایای قانونی، کلیه واحدهای اجرایی می‌بایست نسبت به بازبینی و کنترل تمام پرونده‌های بازماندگان تک نفره و همچنین بازنشستگان و از کارافتادگان کلی که فاقد فرد یا افراد تبعی بوده و یا تاریخ خروج افراد تبعی آنان مربوط به گذشته می‌باشد، با عنایت به گزارش ماخوذه از سیستم مکانیزه مستمری‌ها (کنترل وضعیت مستمری بگیران – کنترل قبل از افزایش و پرداخت) به جهت اطمینان از حیات و ممات و استمرار شرایط احراز‌شده قانونی افراد موصوف، اقدام نموده و در صورت عدم امکان بررسی سیستماتیک شرایط احراز شده، بررسی لازم حسب ضوابط و مقررات صورت پذیرد.

ثبت اقدامات انجام‌شده در خصوص هر مستمری بگیر و اخذ گزارشات مربوطه و همچنین آمار تجمیعی کل مستمری بگیران تکنفره، موارد بررسی‌شده و بررسی نشده نیز در همین سامانه امکان‌پذیر می‌باشد.

۳۳- استعلام مکانیزه وضعیت مستمری بگیران از سازمان ثبت احوال

امکان بررسی و استعلام آنی و برخط حیات و ممات مستمری بگیران و افراد تبعی آنها از سامانه ثبت احوال توسط گزینه مربوطه در پایگاه اطلاعات احکام مستمری بگیران تعبیه‌شده و همچنین گزارش مستمری بگیران و افراد تبعی آنها که در ثبت احوال به عنوان فوتی ثبت‌شده لیکن وضعیت پرونده ایشان در پایگاه اطلاعات مستمری بگیران فعال یا واصله می‌باشد هر ماه طی دو مرحله (پانزدهم و سیام ماه) توسط مرکز فن آوری اطلاعات، آمار و محاسبات اخذ و در منوی مربوطه در سیستم قرار می‌گیرد لذا واحدهای اجرایی می‌بایست به محض بارگذاری لیست‌ها نسبت به بررسی موارد مربوطه اقدام نمایند تا از پرداخت‌های من غیر حق جلوگیری بعمل آید.

۳۴- کنترل مکانیزه وضعیت ازدواج و طلاق

با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و با عنایت به تعامل صورت پذیرفته با سازمان ثبت احوال کشور، امکان استعلام وضعیت ازدواج و طلاق مستمری بگیران و بیمه شدگان فراهم شده، لذا به منظور بهره‌برداری بهینه از امکان مذکور در ارایه تعهدات بلندمدت می‌بایست به شرح ذیل اقدام گردد:

الف) اعمال تغییرات وضعیت ازدواج و طلاق مستمری بگیران و افراد تبعی آنان

تغییرات وضعیت ازدواج و طلاق فرزندان اناث و همسران مستمری بگیران بازنشسته و از کار افتاده کلی و همچنین فرزندان اناث بازمانده که مشخصات آنان در بانک اطلاعات هویتی سازمان ثبت‌شده باشد، در مقاطع زمانی حداکثر یک ماهه توسط مرکز فن آوری اطلاعات، آمار و محاسبات، اخذ و در سامانه متمرکز مستمری در مسیر گزارشات و آمارها – بررسی ازدواج و طلاق، بروزرسانی‌شده و قابل مشاهده خواهد بود.

با بروزرسانی اطلاعات، تاریخ ازدواج اطلاق در پایگاه اطلاعات مستمری بگیران قابل مشاهده بوده و تاریخ مربوطه به عنوان تاریخ خاتمه کفالت و شرح خروج از تکفل با عنوان «اطلاعات اخذشده از سازمان ثبت احوال در خصوص ازدواج طلاق» به صورت هوشمند ثبت خواهد شد.

واحدهای اجرایی مکلفند قبل از انجام محاسبه لیست ماهیانه مستمری بگیران گزارش مزبور را مشاهده و حسب مورد نسبت به صدور احکام تغییرات مستمری، محاسبه مبالغ اضافه پرداختی، ثبت کسورات مربوطه، اصلاح علت خروج از تکفل و … اقدام نمایند.

ب) استعلام موردی وضعیت ازدواج و طلاق مستمری بگیران و افراد تبعی آنان

این استعلام در سامانه متمرکز مستمری از مسیر تعهدات بلندمدت – پایگاه اطلاعات مستمری – کلید استعلام ازدواج و طلاق به صورت برخط از پایگاه اطلاعات سازمان ثبت احوال صورت می‌گیرد.

ج) کنترل وضعیت ازدواج و طلاق افراد تبعی در هنگام صدور حکم برقراری تغییرات مستمری بازماندگان

در هنگام صدور احکام مربوط به مستمری بگیران بیمه شدگان متوفی می‌بایست تاریخ‌های ازدواج و طلاق افراد تبعی با توجه به تاریخ فوت مستمری بگیر بیمه شده، با استفاده از تطبیق اطلاعات موجود در بانک‌های اطلاعاتی هویتی بیمه شدگان و سازمان ثبت احوال به صورت هوشمند و مکانیزه کنترل و در صورت بروز هر گونه مغایرت از صدور احکام مستمری بازماندگان تا زمان رفع آن جلوگیری گردد.

نکته ۱: در صورت وجود هرگونه مغایرت بین تاریخ درج‌شده در سامانه متمرکز و اسناد و مدارک ارائه‌شده توسط بازماندگان، لازم است ابتدا از درج صحیح اطلاعات هویتی افراد تبعی (خصوصا کد ملی و تاریخ تولد) اطمینان حاصل‌شده و در صورت نیاز بازماندگان جهت رفع مغایرت و اصلاح اطلاعات به ادارات ثبت احوال یا دفاتر پیشخوان خدمات دولت ارائه دهنده خدمات ثبت احوال) راهنمایی گردند.

نکته ۲: به منظور کاهش مراجعات مستمری بگیران به ویژه فرزندان اناث مستمری بگیران بازمانده، تا زمان فراهم شدن امکانات لازم در خصوص بررسی وضعیت اشتغال آنان به صورت برخط در سایر صندوق‌های بیمه‌ای، واحدهای اجرایی می‌بایست با کنترل وضعیت بیمه‌پردازی آنان در سازمان، اقدامات لازم در رابطه با بررسی استمرار شرایط پرداخت مستمری را معمول نموده و در هنگام برقراری مستمری با ارائه فرم پیوست شماره ۹، فرم اصلاح‌شده مربوط به بخشنامه شماره ۷۸۲۷/۹۵/۱۰۰۰ مورخ 1/8/1395 (موضوع: شرایط و نحوه برخورداری بازمانده‌های بیمه شدگان از خدمات و تعهدات قانون سازمان که در سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی اینترنتی https:\leservices.tamin.ir تعبیه خواهد شد، اطلاع رسانی لازم را در خصوص شرایط بهره‌‌مندی از تعهدات بلندمدت اعلام نمایند.

۳۵- پرونده‌های مستمری بازماندگان چندقسمتی

چنانچه با توجه به محل سکونت بازماندگان لازم باشد پرداخت مستمری از طریق دو یا چند شعبه صورت پذیرد، اطلاعات تمامی‌بازماندگانی که در ردیف مستمری قرار دارند باید در پایگاه اطلاعات مستمری بگیران هر یک از شعب بطور کامل ثبت و وضعیت هر یک از بازماندگان واجد شرایط، حسب مورد «فعال» یا «واصله» و نحوه پرداخت در مورد بازماندگانی که از سایر شعب مستمری دریافت می‌نمایند، «پرداخت سایر شعب» انتخاب گردد. هر گونه تغییر در وضعیت مستمری بگیران ذینفع می‌بایست به انضمام مستندات لازم به شعبه‌ای که پرونده اصلی را در اختیار دارد اعلام شود تا آن شعبه نسبت به اعمال تغییرات، صدور حکم و ارسال حکم به سایر شعب مربوطه اقدام نماید. بدیهی است تمامی اطلاعات ثبت‌شده در مورد این قبیل پرونده‌ها در هر دو یا چند شعبه مربوطه می‌بایست یکسان باشد.

فصل ششم: کنترل‌های قبل و بعد از محاسبه لیست مستمری ماهیانه براساس بخشنامه مزایای مستمری بگیران تامین اجتماعی

با توجه به اینکه یکی از عوامل مؤثر به منظور اطمینان از صحت و سقم پرداخت مستمری و کمک‌های جنبی مستمری بگیران، کنترل و بررسی دقیق گزارشات تولید‌شده در سیستم مکانیزه می‌باشد، بنابراین توجه واحدهای اجرایی را به لزوم رعایت نکات ذیل جلب می‌نماید:

۳۶ – کنترل‌های قبل از محاسبه گروهی در سامانه متمرکز مستمری

قبل از انجام محاسبه گروهی و در طول ماه منتهی به زمان محاسبه لیست ماهیانه مستمری‌ها می‌بایست کنترل‌های ذیل صورت پذیرد:

۱- کلیه اسناد معوقه صادره در هر دوره از نظر استحقاق (دوره و مبلغ) و محاسبه در لیست ماهیانه دوره مربوطه مورد بررسی و تایید قرار گیرد.

۲- کسورات ثبت‌شده در دوره عملکرد ماه محاسبه لیست بصورت کامل و دقیق مورد بررسی قرار گرفته و توجه شود که مبلغ قسط از مستمری ماهیانه مستمری بگیر کمتر باشد.

٣- کلیه احکام تغییرات و همچنین وضعیت پرونده (فعال، واصله، تعلیق و …) در پایگاه اطلاعات مستمری بگیران ثبت و تایید شود.

۴- گزارش تغییرات دوره‌ای در طول ماه تهیه و بروزرسانی آن بصورت مکرر با عنایت به پویایی فعالیتهای حوزه مستمری‌ها و بررسی مورد به مورد مغایرت‌های موجود در گزارش تهیه‌شده صورت پذیرد.

در سامانه متمرکز مستمری امکان گزارش گیری لیست تغییرات دوره‌ای به دفعات متعدد و در طول ماه وجود داشته و تغییراتی که در لیست اولین ماه پرداخت مستمری نسبت به ماه قبل بوجود خواهد آمد، قابل مشاهده می‌باشد لذا می‌بایست این گزارش قبل از محاسبه گروهی لیست ماهیانه، بررسی و در صورت لزوم اصلاحات مربوطه صورت گیرد. در گزارش لیست تغییرات دوره ای، هر رکورد که مغایرت آن مورد تایید شعبه باشد باید توسط شعبه تایید شود و هر رکورد که مغایرت آن مورد تایید نباشد و نیاز به اصلاح در اطلاعات سیستم می‌باشد، بدون تایید در لیست، لازم است اصلاحات صورت گیرد. بدیهی است در صورت انجام اصلاحات و محاسبه مجدد لیست تغییرات دوره ای، رکوردهایی که مغایرت آنها اصلاح‌شده باشد در گزارش بعدی قرار نخواهند گرفت. نهایتا پس از تایید گزارش تغییرات دوره‌ای در سیستم، امکان انجام محاسبه گروهی و تهیه لیست مستمری ماهیانه خواهد بود.

از آنجا که امکان حذف لیست مستمری ماهیانه محاسبه‌شده وجود ندارد، می‌بایست تمامی بررسی‌های لازم قبل از محاسبه، بصورت دقیق و کامل انجام شود.

۳۷- کنترل‌های بعد از محاسبه گروهی در سامانه متمرکز مستمری براساس بخشنامه مزایای مستمری بگیران تامین اجتماعی

بعد از محاسبه گروهی لیست ماهیانه و قبل از تایید آن نیز به منظور بررسی صحت پرداختی مستمری بگیران لازم است کنترل‌های ذیل صورت پذیرد:

١- بررسی دقیق لیست مستمری محاسبه‌شده از حیث مبالغ پرداختی و عدم وجود رکوردهای پرداخت مستمری با مبالغ منفی یا صفر با مرتب‌سازی ستون مبلغ پرداختی در منوی ریز عملکرد بعد از محاسبه گروهی بصورت صعودی و نزولی، امکان بررسی بیشترین و کمترین مبالغ پرداختی به مستمری بگیران وجود خواهد داشت. چنانچه در لیست مزبور مستمری بگیرانی با مبلغ پرداختی منفی یا صفر وجود داشته باشد، قبل از تایید لیست توسط مسؤول مستمری‌ها، می‌بایست رکورد موصوف از لیست خارج شود.

۲- گزارشات لیست تفکیکی عملکرد:

با عنایت به امکان گزارش گیری در خصوص هریک از آیتم‌های پرداخت یا کسور مستمری بگیران در یک دوره زمانی خاص، برای یک مستمری بگیر یا کلیه مستمری بگیران، ضروری است به منظور حصول اطمینان از صحت و سقم محاسبه گروهی، نسبت به استخراج گزارشات لازم و مرتب‌سازی ستون‌های مربوطه بصورت صعودی یا نزولی و بررسی آن اقدام گردد.

۳۸- ارائه فیش مستمری و احکام افزایش سالانه

در راستای شفاف‌سازی سطح پرداخت‌ها و اطلاع رسانی بهتر و ارتقای سطح آگاهی مستمری بگیران سازمان از میزان مستمری ماهیانه و سایر مزایای جانبی، پیشنهاد «ارائه فیش مستمری با درج کلیه مبالغ قابل پرداخت» از سوی معاونت فنی و درآمد وقت به هیات مدیره تقدیم گردید که موضوع در هفتصد و ششمین جلسه هیات مدیره مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید همزمان با پرداخت مستمری از آذر ماه سال ۱۳۸۰، برای کلیه مستمری بگیرانی که مستمری خود را از پست و بانک دریافت می‌نمایند، فیش مستمری صادر شود.

در شرایط فعلی مستمری بگیران می‌توانند فیش مستمری ماهیانه خود را (به تفکیک پرداخت ماهیانه، عیدی و تفاوت افزایش مستمری) از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان به آدرس

https:\leservices.tamin.ir دریافت و جهت ارائه و مشاهده مراجع برون سازمانی، کد رمز موقت دریافت نمایند.

۳۹- نحوه وصول اضافه پرداختی از مستمری بگیران براساس بخشنامه مزایای مستمری بگیران تامین اجتماعی

39-1- شعبه به محض اطلاع از وجوه اضافه پرداختی به دریافت‌کننده وجه من غیر حق (ناروا) به منظور تداوم در پرداخت مستمری ماهیانه، مکلف است طی نامه (پیوست شماره ۱۰) میزان اضافه پرداختی و لزوم استرداد آن را بصورت کتبی به وی ابلاغ تا ظرف یک هفته کاری از تاریخ ابلاغ، نسبت به تعیین نحوه بازپرداخت و استرداد آن اقدام نماید.

39-2- در خصوص پرونده‌های مختومه چنانچه ظرف مهلت یک هفته کاری از تاریخ ابلاغ بدهی به وراث قانونی، نحوه بازپرداخت و استرداد آن تعیین تکلیف نگردد، واحد اجرایی موظف است بلافاصله مستندات مربوط به اضافه پرداختی و آدرس پستی و اقامتگاه مستمری بگیر و سایر اطلاعات لازم که در وصول مطالبات مؤثر می‌باشند، از جمله مشخصات مربوط به اموال و دارایی‌ها را جهت پیگیری حقوقی به اداره حقوقی استان ارسال نماید.

واحدهای حقوقی ادارات کل استان‌ها مکلفند پس از وصول مستندات مربوط به اضافه پرداختی و سایر اطلاعات، بلافاصله طی اظهارنامه رسمی مراتب لزوم استرداد وجوه اضافه دریافتی را به مستمری بگیر با تعیین مهلت یک هفته ابلاغ نمایند. در صورت مراجعه و استرداد وجه یا تعیین نحوه باز پرداخت، پرونده تعیین تکلیف‌شده و به شعبه اعاده می‌گردد.

در غیر این صورت بلافاصله نسبت به طرح دعوی در مراجع قضایی مربوطه و پیگیری حصول نتیجه و صدور حکم قطعی اقدام خواهند نمود.

39-3- در خصوص تعیین تکلیف وضعیت بدهی مستمری بگیران و خسارات وارده به سازمان و نحوه بازپرداخت وجوه اضافه پرداختی، ضروری است گزارش جامع و کاملی در ارتباط با علت ایجاد بدهی، دوره بدهی و میزان آن، معرفی عامل یا عوامل مقصر در ایجاد بدهی و وضعیت تمکن و معیشت مدیون توسط واحد مستمری‌ها تهیه و جهت اتخاذ تصمیم به رییس شعبه ارائه نماید.

روسای شعب مجاز خواهند بود تا براساس گزارشات واصله و با در نظر گرفتن تمامی جوانب از جمله مصالح سازمان و وضعیت مالی مدیون، پس از اخذ ضمانت و تعهدنامه معتبر، با تقسیط بدهی مستمری بگیران حداکثر در ۲۴ قسط موافقت و سپس تمهیدات لازم جهت وصول مطالبات سازمان را فراهم نمایند.

39-4- در صورت احراز ناتوانی بازپرداخت بصورت یکجا، چنانچه حداکثر طی ۲۴ ماه پرداخت مستمری، استرداد کامل مبالغ پرداختی من غیرحق (ناروا) از سوی مستمری بگیر امکان‌پذیر نباشد، ادارات کل استان‌ها می‌توانند با تشکیل کارگروهی متشکل از رییس اداره مستمری‌ها، امور بیمه شدگان، امور مالی و حقوقی و مدیر کل معاون تعهدات بیمه‌ای» و با در نظر گرفتن ۱- علت ایجاد اضافه پرداختی ۲- وضعیت معیشتی مستمری بگیر ۳- استطاعت مالی ۴- قصور یا عدم قصور ۵- بیماری و سایر موارد مرتبط با عنایت به مدارک و مستندات قابل اتکا، ضمن بررسی کامل موضوع، مجوز کسر وجوه مربوطه را حداکثر تا ۶۰ قسط، با اخذ تضمین (سفته اچک معادل مبلغ اضافه پرداختی) صادر نمایند. بدیهی است در صورتی که مستمری بگیران به دلیل قطع مستمری دارای مطالباتی باشند، مبالغ مذکور به عنوان پیش قسط منظور و باقیمانده بدهی تقسیط خواهد شد.

فصل هفتم: لیست متمم مستمری ماهیانه براساس بخشنامه مزایای مستمری بگیران تامین اجتماعی

۴۰- به منظور مساعدت با مستمری بگیرانی که به هر نحو در لیست مستمری ماهیانه قرار نگرفته و یا از لیست مذکور خارج‌شده و استحقاق دریافت مستمری را دارند، حسب ضرورت، لیست متمم ماهیانه تهیه و جهت پرداخت به اداره کل امور مالی تحویل می‌گردد. نحوه محاسبه و فرایند انجام آن به شرح ذیل می‌باشد: ابتدا واحد اجرایی می‌بایست اسناد معوقه‌ای که برای ماه بعد صادر نموده را تایید و سپس لیست تغییرات دوره‌ای مربوطه را محاسبه نماید. این لیست شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:

١- متمم جدید

۲- متمم جامانده از لیست

۳- متمم برگشت از لیست

۴-متمم خروج از لیست

صرفا مستمری بگیرانی در محاسبه گروهی لیست متمم قرار خواهند گرفت که در لیست تغییرات دوره‌ای متمم با یکی از گزارش‌های مذکور، رکورد مربوط به آن مستمری بگیر توسط واحد اجرایی تایید‌شده باشد لذا مواردی از لیست تغییرات دوره‌ای متمم که شعبه تایید ننموده باشد، در محاسبه گروهی لیست یادشده، قرار نخواهند گرفت.| استان هایی که متقاضی اخذ لیست متمم ماهیانه یک یا چند شعبه باشند، امکان تهیه لیست مربوطه را صرفا با هماهنگی اداره کل مستمری‌ها خواهند داشت. در صورت وجود ضرورت در تهیه لیست متمم ماهیانه، این موضوع پس از بررسی توسط اداره کل مستمری‌ها به ادارات کل استان‌ها اعلام خواهد شد.

فصل هشتم: اسناد پرداختی براساس بخشنامه مزایای مستمری بگیران تامین اجتماعی

۴۱- صدور سند غرامت

اسناد غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت، پس از صدور حکم غرامت، در منوی مربوطه ثبت می‌گردد. هر سند بایستی توسط مسؤول مستمری‌ها امسؤول تعهدات بلندمدت، مسؤول امور مالی و رییس /معاون شعبه تایید‌شده و اسناد مربوط به هر ماه در منوی عملکرد ماهیانه شعب در لیستی با عنوان نوع پرداخت «غرامت» و با دوره عملکرد همان ماه، درج می‌گردد.

۴۲- صدور سند سهم الارث (ماترک) مستمری بگیران

از آنجا که در بعضی موارد پس از فوت مستمری بگیر و مختومه شدن وضعیت پرونده مرحوم، وی مبالغی از سازمان بستانکار‌شده که بایستی به عنوان سهم الارث ماترک متوفی به ورثه پرداخت شود لذا به منظور ایجاد راهکار مناسب جهت محاسبه و پرداخت سهم الارث مستمری بگیر متوفی از طریق سیستم مکانیزه مستمری‌ها، نحوه اقدام شعب در سیستم بیمه‌ای الکترونیک (سبا) و سامانه متمرکز مستمری به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

واحد اجرایی می‌بایست کلیه مبالغ معوقه و پرداخت نشده به مستمری بگیر متوفی تا تاریخ فوت را محاسبه نموده و برای هر یک از وراث مرحوم با توجه به گواهی انحصار وراثت ارائه‌شده و مطابق با قانون ارث بین آنان تسهیم و چنانچه وارث در ردیف مستمری بگیران پرونده قرار داشته باشد با ثبت سند معوقه در اولین لیست مستمری ماهیانه پرداخت خواهد شد و در صورتیکه وارث در ردیف مستمری بگیران پرونده قرار نداشته باشد، پس از نامنویسی به عنوان فرد تبعی بیمه‌شده اصلی پرونده با نوع نسبت «غیر مشمول» و ثبت اطلاعات حساب بانکی وی در پایگاه اطلاعات مستمری بگیران با نامنویسی متمرکز حسب مورد، طی سند پرداخت در سیستم مکانیزه ثبت نماید.

چنانچه واحد اجرایی در تشخیص وراثت یا میزان سهم ایشان از ماترک وفق گواهی انحصار وراثت ارائه‌شده ابهام داشته باشد، لازم است موضوع را از اداره حقوقی استان استعلام نماید.

در صورت ارائه وکالت نامه رسمی از سوی وراث، صرفا پرداخت سهم الارث وراثی که وکالت داده‌اند، به وکیل بلامانع است و سهم سایر ورثه بایستی به خود آنها پرداخت شود.

۴۳- پرداخت اسناد صادره:

پس از ثبت سند و تایید توسط مسؤول مستمری‌ها/مسؤول تعهدات بلندمدت، مسؤول امور مالی و رییس /معاون شعبه، در منوی عملکرد ماهیانه شعب در لیستی با عنوان نوع پرداخت ↔ غرامت»، کلیه اسناد غرامت مقطوع فوت، غرامت نقص عضو و سند سهم الارث تجمیع می‌گردند که پس از تایید این لیست توسط مسؤول مستمری‌ها / مسؤول تعهدات بلندمدت، مسؤول امور مالی و رییس / معاون شعبه، لغایت بیست و هفتم هرماه همانند لیست مستمری ماهیانه در منوی «کارتابل محاسبات» توسط اداره کل استان تایید و آماده پرداخت بصورت متمرکز توسط اداره کل امور مالی می‌باشد.

احکام مقرر در این بخشنامه جایگزین کلیه احکام و موضوعات مرتبط در کلیه بخشنامه ها، دستورات اداری و دستورالعمل هایی می‌باشد که قبل از این بخشنامه صادر‌شده است.

مسؤول حسن اجرای این بخشنامه معاونت بیمه‌ای، معاونت برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی، مرکز فن آوری اطلاعات، آمار و محاسبات و مدیریت فن آوری و تحول دیجیتال در ستاد مرکزی، شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین، مدیران کل، معاونین تعهدات بیمه‌ای و رؤسای ادارات مستمری‌ها، نظارت بر مصارف، حقوقی، مالی و فن آوری اطلاعات در ادارات کل استان ها، رؤسا، معاونین و مسؤولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.

مصطفی سالاری

 

بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی

—————————————————————————————————

تماس با تامین مشاور

برای تماس با  تامین مشاور ارائه دهنده مشاوره تامین اجتماعی به  کلیه شرکتها ، سازمانها و اشخاص حقیقی می توانند از راه های ارتباطی به شرح زیر با تامین مشاور در تماس باشند . راههای ارتباطی به گونه ای برنامه ریزی گردیده که امکان پاسخ گویی در هز شرایط امکان پذیر باشد .

تلفن های مرکز مشاوره تامین اجتماعی  :        

     021-86081846

     021-86085264

بازگشت به صفحه اصلی

ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی (No Ratings Yet)
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *