بخشنامه دستمزد سال 1397

بخشنامه دستمزد سال 1397

بخشنامه دستمزد سال 1397

بخشنامه دستمزد سال 1397

بخشنامه دستمزد سال 1397

بخشنامه دستمزد سال 1397 به شماره 2364 مورخ   1397/01/23  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویبنامه جلسه مورخ   1397/01/22  شورایعالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال 1397 به شرح زیر می باشد :

اداره کل استان :

به پیوست تصویر بخشنامه دستمزد سال 1397  شماره ۲۳۶۴ مورخ 1397/01/23  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویبنامه جلسه مورخ  1397/01/22  شورایعالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال ۱۳۹۷ و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار ارسال و به تبع آن میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۳۹۷ بشرح ذیل اعلام و واحدهای اجرایی مکلفند ضمن اطلاع رسانی به کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی، مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه ماهیانه رعایت نمایند:

1- حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی (به استثناء رانندگان حمل و نقل عمومی بین شهری و فعالیتهای دارای دستمزد مقطوع) در سال ۱۳۹۷ مبلغ ۳۷۰.۴۲۳ریال اعلام می­گردد.

۲- سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۳۹۶، معادل 10.4 درصد بعلاوه رقم ثابت روزانه ۲۸.۲۰۸ ریال بشرح ذیل افزایش می­یابد.

مزد روزانه شغل در سال ۱۳۹۷ = (۲۸.۲۰۸+ 104/1× آخرین مزد روزانه شغل در سال ۱۳۹۶)

٣- با توجه به اینکه طبق بند ۳ تصویبنامه شورایعالی کار مقرر گردیده کارفرمایان مشمول قانون به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت ماهیانه مبلغ ۱.۱۰۰.۰۰۰ ریال کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای پرداخت نمایند، لذا کارفرمایان ذیربط می بایست طبق بند ۵ ماده ۲قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرائی ماده ۳۹ قانون با رعایت بخشنامه های ۵ و 1/5 جدید در آمد به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه از جمله پایه سنواتی، حق مسکن و خواروبار در ایام اشتغال و… در ستونهای مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه ذیربط اقدام نمایند.

۴- به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از 1/۱/1397، دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (۳۰۹.۹۷۷ ریال) درج گردیده است، چنانچه در سال ۱۳۹۷ کارفرما از ارسال لیست و حق بیمه بیمه شدگان مذکور خودداری و یا در لیستهای ارسالی ترک کار آنها را اعلام ننماید، می­بایست دستمزد آنها بشرح بندهای ۲ و ۳ تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماههایی که لیست آن ارسال نشده است قرار گیرد.

۵- حداقل مبنای پرداخت حق بیمه برای بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد نیز در سال ۱۳۹۷ معادل ۳۷۰.۴۲۳ ریال خواهد بود.

همچنین مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال ۱۳۹۶ از رقم روزانه ۳۰۹.۹۷۷ ریال بیشتر می باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ۱۰.۴ درصد بعلاوه رقم ثابت ۲۸.۲۰۸ ریال مطابق روش ذیل در سال جاری افزایش می­یابد.

مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال ۱۳۹۷ = (۲۸.۲۰۸+ 104/1× آخرین مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال ۱۳۹۶)

۶- کلیه پرداختی­های آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ 1/۱/1397 به بعد میباشد با رعایت حداقل دستمزد سال ۱۳۹۷ خواهد بود. همچنین پرداختی­های آن دسته از مقرری بگیران سنوات قبل که در سال ۱۳۹۷ ادامه می­یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال ۱۳۹۷ میباشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال ۱۳۹۷ ترمیم می­گردد.

۷- ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موضوع بند (۷) هشتصد و چهارمین جلسه هیأت مدیره مورخ 26/۳/81 و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح و از تاریخ 1/۱/97 مبنای دریافت حق بیمه و ارائه تعهدات قانونی تعیین می­گردد.

الف) رانندگان بین شهری

رانندگان وانت بار، سواری، مینی بوس، کامیونت و… رانندگان اتوبوس، کامیون و …
2/1 برابر حداقل دستمزد 5/1 برابر حداقل دستمزد

ب) رانندگان درون شهری:

رانندگان حمل بار رانندگان حمل مسافر سواری، مینی بوس و …) رانندگان اتوبوس درون شهری
۱/۱ برابر حداقل دستمزد ۱/۱ برابر حداقل دستمزد ۱/۱ برابر حداقل دستمزد

با توجه به مراتب فوق دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (ضریب 5/1) معادل ۵۵۶.۰۰۰ ریال، بابت رانندگان مینی بوس و سواری (ضریب 2/1) معادل ۴۴۵.۰۰۰ ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری (ضریب۱/۱) معادل ۴۰۷.۰۰۰ ریال تعیین می­گردد.

۸- ضرایب دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی موضوع بند چهار یکهزار و چهارصدو پنجاه و پنجمین جلسه هیأت مدیره محترم سازمان و اصلاحات بعدی آن بشرح ذیل اصلاح و از تاریخ 1/۱/97 مبنای دریافت حق بیمه و تعهدات قانونی قرار می­گیرد.

الف) کارگر درجه یک (کارگر ماهر، استادکار):

ضریب دستمزد سال اول مصوبه هیات ضریب دستمزد سال دوم مصوبه هیات ضریب دستمزد سال سوم وسالهای بعد
5/۱ برابر حداقل دستمزد 6/۱ برابر حداقل دستمزد 7/۱ برابر حداقل دستمزد

ب) کارگر درجه دو (کارگر نیمه ماهر، کمک استادکار):

ضریب دستمزد سال اول مصوبه هیات مدیره ضریب دستمزد سال دوم هیات مدیره ضریب دستمزد سال سوم وسالهای بعد
4/۱ برابر حداقل دستمزد 5/۱ برابر حداقل دستمزد 6/۱ برابر حداقل دستمزد

ج) کارگر درجه سه (کارگر ساده):

ضریب دستمزد سال اول مصوبه هیات مدیره ضریب دستمزد سال دوم هیات مدیره ضریب دستمزد سال سوم وسالهای بعد
3/۱ برابر حداقل دستمزد 4/۱ برابر حداقل دستمزد 5/۱ برابر حداقل دستمزد

 

با توجه به بخشنامه شماره 4/7 مشترک فنی و درآمد، حق بیمه کارگران ساختمانی می­بایست براساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و براساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرائب 3/1، 4/1، 5/1، 6/1 و 7/1 برابر حداقل دستمزد (به ترتیب ۴۸۲.۰۰۰ ، ۵۱۹.۰۰۰، ۵۵۶.۰۰۰، ۵۹۳.۰۰۰ و ۶۳۰.۰۰۰) ریال براساس سطح مهارت کارگران مزبور و با رعایت مصوبات هیات مدیره محاسبه و وصول گردد.

9- با عنایت به مصوبات شورایعالی تأمین اجتماعی و هیأت امناء محترم سازمان تامین اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال جاری ۷ برابر حداقل دستمزد روزانه معادل ۲.۵۹۲.۹۶۱ ریال تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماه­های ۳۱، ۳۰ و ۲۹ روزه الزامی می­باشد.

مسئول حسن اجرای مفاد بخشنامه دستمزد سال 1397 ، مدیران کل، معاونین، روساء و کارشناسان ارشد استانی و مسئولین واحدهای اجرایی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود.

شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت ، کارفرمایان و کارگران در جلسه مورخ 22/۱/1397پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۷، در اجرای ماده (۴۱) قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان در آمد آنان با سطح معیشت و هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.

1- از اول سال ۱۳۹۷ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۴۲۳، ۳۷۰ ریال (سیصد و هفتاد هزار و چهارصد و بیست و سه ربال) تعیین می­گردد. همچنین از اول سال ۱۳۹۷ سایر سطوح مزدی نیز روزانه 4 /10 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۲۸۲۰۸ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۶ افزایش می­یابد.

تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۴۲۳، ۳۷۰ ریال (سیصد و هفتاد هزار و چهارصد و بیست و سه ریال) بند (1) کمتر شود.

 ۲- به کارگرانی که در سال ۱۳۹۷ دارای یک سال سابقه کار شده با یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۱۷،۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می­گیرد.

تبصره ۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۶، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره۳: بر اساس مصوبه مورخ 22/۱/1397 شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ۱۳۹۷ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول

قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه سنوات) خواهند بود.

۳- بر اساس مصوبه مورخ21/۷/87 شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۷ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

۴- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (1) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

۵- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۷ به طور موقت در کارگاه ها اشتغال می­یابند نخواهد شد.

1- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می­توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه­های کارگاهی و پیمان­های دسته جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ 1397/01/22  شورای عالی کار در مورد کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می­باشند.

در اجرای بند ۴ بخشنامه دستمزد سال 1397  شماره ۲۳۶۴مورخ 23/۱/1397 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ 1397/01/22

شورای عالی کار، نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون. کار و رفاه اجتماعی اعلام می­دارد:

الف: نحوه اجرای بند یک بخشنامه دستمزد سال 1397 راجع به افزایش مزد مبنا

به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۷ روزانه 4/10 درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال ۱۳۹۶) به اضافه روزانه ۲۸۲۰۸ ریال اضافه می شود. به عبارت دیگر:

مزد روزانه شغل در سال ۱۳۹۷ = (۲۸.۲۰۸+ 104/1× آخرین مزد روزانه شغل در سال ۱۳۹۶)

تبصره ۱: با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه، چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایشات فوق الذکر کمتر از ۴۲۳، ۳۷۰ ریال در روز شود، مبلغ ۴۲۳، ۳۷۰ ریال ملاک خواهد بود.

تبصره ۲: به سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرایی طرح های طبقه بندی یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال ۱۳۹۶ برقرار گردیده اند (علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغل ها ایجاد می­شود، بایستی از اول سال ۱۳۹۷ معادل 4/10 درصد اضافه شود از قبیل مزد رتبه، حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگار پست، مزد سنوات گذشته (تا پایان سال ۱۳۹۶) و نظایر آن ها.

تبصره ۳: همچنین در اجرای بند ۱ بخشنامه، ضرایب جداول مزدی طرح های طبقه بندی مشاغل معادل 4/10 درصد نسبت به ضرایب سال گذشته (سال ۱۳۹۶) از ابتدای سال ۱۳۹۷ افزایش خواهد یافت.

ضمنأ ضرایب مذکور ملاک تعیین مزد رتبه، مزایای حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگاری و غیره (برای کارگاه هایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح طبقه بندی مشاغل می­باشند) در سال ۱۳۹۷ خواهد بود.

ب: نحوه اجرای تبصره ۱ بند ۲  بخشنامه دستمزد سال 1397 راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۹۷

جدول مزد سنوات در گروه های بیست گانه در سال ۱۳۹۷ به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند ۲ بخشنامه شماره ۲۳۶۴ مورخ 23/۱/1397 در مورد کارگرانی که از 1/۱/1397 به بعد دارای یک سال سابقه خدمت باشند و یا یک سال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد، متناسب با گروه شغلی مربوط معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می­شود.

تبصره ۱: مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورای عالی کار در سال ۱۳۹۷ و طبق جدول موضوع این بند داده می­شود، مشمول افزایش 4/10 درصد نمی­شود.

جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه های بیست گانه (ارقام ریال در روز)

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 گروه
18800 18600 18400 18200 18000 17800 17600 17400 17200 17000 نرخ پایه
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 گروه
22600 22200 21800 21400 21000 20600 20200 19800 19400 19000 نرخ پایه

تبصره ۲: در اجرای تبصره ۳ بند ۲ بخشنامه شماره ۲۵۳۹۹۴ مورخ 28/۱۲/1395 از ابتدای سال ۱۳۹۶ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از این که حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

ج: نحوه اجرای بند ۴  بخشنامه دستمزد سال 1397 راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء:

در واحدهایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می­باشند، نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن، مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل خواهد بود. در کارگاه هایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب می­باشند، اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی یا رویه های متداول کارگاه در گذشته تعیین و پرداخت شود.

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ 1397/01/22 شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت

در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۲۳۶۴ مورخ 12/۱/1397 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ 22/۱/1397

شورای عالی کار، بدینوسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می­نماید

١- نحوه اعمال 4/10 درصد افزایش بند ۱ بخشنامه دستمزد سال 1397

نرخ های کارمزدی در سال ۱۳۹۷ (به نسبت آخرین کارمزد در سال ۱۳۹۶) در مورد کارگران کارمزدی (اعم از موقت یا دائم) به ماخذ 4/10 درصد افزایش می­یابند.  در صورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد (علاوه بر کارمزد باشند، این بخش نیز بایستی 4/10 درصد افزایش یابد.

تبصره: چنانچه نرخ یا ملاک های کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند. در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول 4/10 درصد افزایش خواهد گردید. (زیرا با این عمل نرخ یا ملاک های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خودبخود دستخوش افزایش خواهد شد.)

تبصره: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت افزایش مزد کمتر از ۳۷۰،۴۲۳ ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزدی همان ۴۲۳، ۳۷۰ ریال خواهد بود.

۲- چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند ۱ بخشنامه دستمزد سال 1397

علاوه بر افزایش 4/10 درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال ۱۳۹۷ روزانه ۲۸۲۰۸ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتی که کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال ۱۳۹۷ روزانه ۲۸۲۰۸ ریال در اجرای مصوبه شورای عالی کار به صورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید.

تبصره: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد کمتر از ۴۲۳، ۳۷۰ ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان ۴۲۳، ۳۷۰ ریال خواهد بود.

3- اعطای مزد سنوات:

علاوه بر افزایش کارمزد، کارگران کارمزدی نیز بر حسب آن که مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعمل های ذی ربط از پایه سنواتی موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۲۳۶۴ مورخ 23/۱/1397 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد.

اداره کل روابط کار و جبران خدمت                  جدول احتساب مزد سنوات تا پایان سال 1396

موضوع ماده 5 دستورالعمل اجرائی طبقه بندی مشاغل برای تطبیق کارکنان در سال 1397 (ارقام به ریال در روز).

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0  
15583 14167 12750 11333 9917 8500 7083 5667 4250 2833 1417 0  
34204 32640 31076 29512 27948 24384 24820 23256 21692 20128 18564 17000 1
47102 46072 45042 44011 42981 41950 40920 39890 38859 37829 36798 35768 2
61054 59879 58705 57530 56355 55181 54006 52831 51657 50482 49307 48133 3
69787 69101 68413 67726 67039 66352 65664 64978 64290 63602 62916 62229 4
75554 75093 74631 74169 73707 73245 72784 72322 71860 71398 70937 70475 5
80673 80248 79826 79403 78979 78556 78133 77709 77286 76863 76439 76016 6
85081 84720 84357 83994 83633 83270 82907 82546 82183 81820 81459 81096 7
89668 89285 88901 88516 88133 87748 87363 86981 86596 86211 85829 85444 8
92874 92617 92361 92104 91848 91592 91335 91079 90822 90566 90309 90053 9
96097 95828 95559 95289 95020 94751 94481 94212 93943 93674 93404 93135 10
99482 99199 98916 98633 98351 98068 97785 97502 97220 96937 96654 96372 11
103191 102880 102569 102258 101947 101636 101325 101014 100703 100392 100080 99770 12
106583 106304 106024 105745 105465 105185 104906 104626 104347 104067 103787 103508 13
109577 109330 109083 108837 108590 1088343 108097 107850 107603 107356 107110 106863 14
111962 111771 111574 111379 111185 110991 110797 110603 110406 110212 110018 109824 15
113998 113827 113662 113495 113327 113162 112995 112827 112659 112495 112324 112159 16
115718 115580 115432 115291 115149 115011 114870 114728 114587 114445 114304 14162 17
117182 117060 116939 116817 116702 116580 116458 116333 116222 116097 115981 115860 18
118116 118034 117955 117876 117804 117735 117662 117590 117518 117445 17370 117297 19
118863 118797 118731 118669 118606 118544 118485 118419 118356 118297 118235 18176 20
119600 119537 119475 119412 119350 119287 119225 119166 119106 119044 118981 118919 21
120501 120426 120350 120271 120195 120120 120044 119968 119893 119820 119745 119669 22
121287 121222 121156 121090 121027 120962 120902 120837 120771 120708 120643 120577 23
121978 121922 121866 121810 121754 121695 121636 121583 121527 121468 121409 121356 24
122547 122504 122452 122402 122356 122307 122258 122215 122169 122123 122080 122031 25
123192 123136 123077 123031 122978 122922 122873 122817 122764 122712 12659 122603 26
123787 123735 123682 123629 123574 123527 123478 123429 123376 123330 123281 123228 27
124462 124406 124347 124294 124241 124182 124126 124070 124018 123962 123902 123847 28
125054 125004 124955 124906 124856 124807 124754 124708 124659 124606 124564 124511 29
125685 125629 125574 12527 125472 125416 125363 125310 125258 125205 125152 125097 30

میزان حداقل حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال 1397

حداقل دستمزد 370،423 ریال
حداقل حقوق ماهیانه (۳۰ روز) 11،112،690 ریال
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) (ماهیانه) ۱،۱۰۰،۰۰۰ ریال
کمک هزینه مسکن (ماهیانه) ۴۰۰,۰۰۰ ریال
کمک هزینه عائله مندی (حق اولاد) برای هر فرزند (ماهیانه) 1،111،269 ریال
پایه سنواتی (روزانه) ۱۷،۰۰۰ ریال

توضیح اینکه:

1- از اول سال ۱۳۹۷ سایر سطوح مزدی به ماخذ روزانه 4.10٪ به اضافه مبلغ ۲۸،۲۰۸ ریال افزایش می­یابد.

۲- به موجب ماده ۸۹ قانون تامین اجتماعی، کمک هزینه عائله مندی (حق اولاد) به بیمه شده پرداخت می­شود مشروط بر آن که :

الف) بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفتصد و بیست روز کار را داشته باشد.

ب) سن فرزندان از هجده سال کمتر باشد و یا منحصر به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون (قانون تامین اجتماعی) قادر به کار نباشند.

بخشنامه مزد سال جاری و دستورالعمل های تبعی آن، در درگاه (پرتال) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نشانی www.mcls.gov.ir و تارنمای وب سایت اداره کل روابط کار و جبران خدمت به نشانی http://rkj.mcls.gov.ir در دسترس قرار داده شده است.

——————————————————————————————

تماس با تامین مشاور

برای تماس با  تامین مشاور ارائه دهنده مشاوره تامین اجتماعی به  کلیه شرکتها ، سازمانها و اشخاص حقیقی می توانند از راه های ارتباطی به شرح زیر با تامین مشاور در تماس باشند . راههای ارتباطی به گونه ای برنامه ریزی گردیده که امکان پاسخ گویی در هز شرایط امکان پذیر باشد .

تلفن های مرکز مشاوره تامین اجتماعی  :        

     021-86081846

     021-86085264

بازگشت به صفحه اصلی

ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *