بخشنامه دستمزد سال 1396

بخشنامه دستمزد سال 1396

بخشنامه دستمزد سال 1396

بخشنامه دستمزد سال 1396

بخشنامه دستمزد سال 1396

بخشنامه دستمزد سال 1396 به شماره ۲۵۳۹۹۴ مورخ  1395/12/28 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویبنامه جلسه مورخ  1395/12/25  شورایعالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال ۱۳۹۶به شرح زیر می باشد :

اداره کل تامین اجتماعی استان

به پیوست تصویر بخشنامه شماره ۲۵۳۹۹۴ مورخ  1395/12/28 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویبنامه جلسه مورخ  1395/12/25  شورایعالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال ۱۳۹۶ و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار ارسال و به تبع آن میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۳۹۶ بشرح ذیل اعلام و واحدهای اجرایی مکلفند ضمن اطلاع رسانی لازم به کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی، مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه ماهیانه رعایت نمایند:

١- حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی (به استثناء رانندگان حمل و نقل عمومی بین شهری و فعالیتهای دارای دستمزد مقطوع) در سال ۱۳۹۶ مبلغ ۳۰۹٬۹۷۷ ریال اعلام می­گردد.

۲- سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۳۹۵، معادل ۱۲ درصد بعلاوه رقم ثابت روزانه 6.768 ریال بشرح ذیل افزایش می­یابد.

مزد روزانه شغل در سال1396 =  (6.768+ 12/1× آخرین مزد روزانه شغل در سال ۱۳۹۵) .

3- با توجه به اینکه طبق بند ۳ تصویبنامه شورایعالی کار مقرر گردیده از سوی کارفرمایان به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت ماهیانه مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای پرداخت نمایند. لذا کارفرمایان ذیربط می­بایست طبق بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرائی ماده ۳۹ قانون با رعایت بخشنامه های ۵ و 1/5 جدید در آمد به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه در ستونهای مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه ذیربط اقدام نمایند.

توجه: ضمنا در مورد کسر حق بیمه از مبلغ 000/17 ریال پایه سنواتی (موضوع بند ۳ تصویب نامه مورخ 25/۱۲/95 شورایعالی کار) بابت بیمه شدگانی که دارای حداقل یکسال سابقه در کارگاه می­باشند متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

4- به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از 1/۱/1396 ، دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (۲۷۰٫۷۲۲ریال) درج گردیده است، چنانچه در سال ۱۳۹۶ کارفرما از ارسال لیست و حق بیمه بیمه شدگان مذکور خودداری و یا در لیستهای ارسالی ترک کارآنها را اعلام ننماید، می­بایست دستمزد آنها بشرح بندهای ۲ و ۳ تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماه­هایی که لیست آن ارسال نشده است قرار گیرد.

  1. حداقل مبنای پرداخت حق بیمه برای بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد نیز در سال ۱۳۹۶ معادل ۳۰۹,۹۷۷ ریال خواهد بود.

همچنین مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال ۱۳۹۵ از رقم روزانه ۲۷۰٫۷۲۲ ریال بیشتر می­باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ۱۲ درصد بعلاوه رقم ثابت ۶٫۷۶۸ ریال مطابق روش ذیل در سال جاری افزایش می­یابد.

مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال1396 =  (6.768+ 12/1× آخرین مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال ۱۳۹۵) .

6- کلیه پرداختی­های آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ 1/۱/1396 به بعد می­باشد با رعایت حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ خواهد بود. همچنین پرداختی­های آن دسته از مقرری بگیران سنوات قبل که در سال ۱۳۹۶ ادامه می­یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ می­باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ ترمیم می­گردد.

۷- دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (ضریب 3/1) معادل

۴۰۳،۰۰۰ ریال، بابت رانندگان مینی بوس و سواری (ضریب ۱/۱) معادل ۳۴۱،۰۰۰ ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری معادل ۳۰۹,۹۷۷ ریال تعیین می­گردد.

۸- با توجه به بخشنامه شماره 4/7 مشترک فنی و درآمد، حق بیمه کارگران ساختمانی براساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و براساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرائب 2/1، 3/1 و 4/1 برابر حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ به ترتیب برای کارگران درجه سه (۳۷۲،۰۰۰ ریال)، درجه دو ( ۴۰۳،۰۰۰ ریال) و درجه یک (۴۳۴،۰۰۰ریال) محاسبه و وصول می­گردد.

٩- با عنایت به مصوبات شورایعالی تأمین اجتماعی و هیأت امناء محترم سازمان تامین اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال جاری ۷ برابر حداقل دستمزد روزانه معادل ۲,۱۶۹٫۸۴۰ ریال تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماههای ۳۱، ۳۰ و ۲۹ روزه الزامی می­باشد.

مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه، مدیران کل، معاونین، روساء و کارشناسان ارشد استانی و مسئولین واحدهای اجرایی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود.

شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران ) در جلسه مورخ 25/۱۲/1395 پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۶، در اجرای ماده (۱۱) قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان در آمد آنان با سطح معیشت و هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.

  1. از اول سال ۱۳۹۶ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ 309.977 ریال ( سیصد و نه هزار و نهصد و هفتاد و هفت ریال) تعیین می­گردد. همچنین از اول سال ۱۳۹۶ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۲ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۶۷۶۸ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۵ افزایش می­یابد.

” بخشنامه دستمزد سال 1396 در تاریخ 1395/12/28 صادر گردید ” 

تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۳۰۹،۹۷۷ ریال ( سیصد و نه هزار و نهصد و هفتاد و هفت ریال ) بند (۱) کمتر شود.

۲. به کارگرانی که در سال ۱۳۹۶ دارای یکسال سابقه کار شده با یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۱۷۰.۰0۰ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می­گیرد.

تبصره ۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کار کردشان در سال ۱۳۹۵، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره۳: بر اساس مصوبه مورخ 25/۱۲/1395 شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه. از ابتدای سال ۱۳۹۶ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت

آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه ( سنوات ) خواهند بود.

۳- بر اساس مصوبه مورخ 21/۷/87 شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۶ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون کار بابت هر کارگر ( اعم از متاهل یا مجرد ) ماهانه مبلغ 1.100.000، ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد .

۴- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (1) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه­هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می­باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

۵- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۶ به طور موقت در کارگاه ها اشتغال می­یابند نخواهد شد.

۶- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می­توانند نسبت به افزایش و بر قراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ  1395/12/25  شورای عالی کار در مورد کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می­باشند.

در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۲۵۳۹۹۴ مورخ  1395/12/25 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ 25/۱/1395 شورای عالی کار، نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می­دارد

الف: نحوه اجرای بند یک بخشنامه دستمزد سال 1396 راجع به افزایش مزد مبنا

به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۶ روزانه ۱۲ درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال ۱۳۹۵) به اضافه روزانه ۶۷۶۸ ریال اضافه می­شود. به عبارت دیگر:

مزد شغل روزانه در سال ۱۳۹۶ – ۶۷۶۸ + (12/1× آخرین مزد شغل روزانه در سال ۱۳۹۵)

تبصره ۱: با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه، چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایشات فوق الذکر کمتر از ۳۰۹.۹۷۷ ریال در روز شود، مبلغ ۳۰۹.۹۷۷ ریال ملاک خواهد بود.

تبصره ۲: به سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرایی طرح های طبقه بندی یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال ۱۳۹۵ برقرار گردیده اند (علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغل ها ایجاد می­شود) بایستی از اول سال ۱۳۹۶ معادل ۱۲ درصد اضافه شود از قبیل مزد رتبه، حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگار پست، مزد سنوات گذشته (تا پایان سال ۱۳۹۵) و نظایر آن ها.

تبصره ۳: هم چنین در اجرای بند ۱ بخشنامه، ضرایب جداول مزدی طرح های طبقه بندی مشاغل معادل ۱۲ درصد نسبت به ضرایب سال گذشته (سال ۱۳۹۵)، از ابتدای سال ۱۳۹۶ افزایش خواهد یافت.

ضمنا ضرایب مذکور ملاک تعیین مزد رتبه، مزایای حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگاری و غیره ( برای کارگاه هایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح طبقه بندی مشاغل می­باشند) در سال ۱۳۹۶ خواهد بود.

ب: نحوه اجرای تبصره ۱ بند ۲  بخشنامه دستمزد سال 1396 راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۹۶

جدول مزد سنوات در گروه های بیست گانه در سال ۱۳۹۶ به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند ۲ بخشنامه شماره ۲۵۳۹۹۴ مورخ 28/۱۲/1395 در مورد کارگرانی که از 1/۱/1396 به بعد دارای یک سال سابقه خدمت باشند و یا یک سال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد، متناسب با گروه شغلی مربوط معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می­شود.

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ 1395/12/25 شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت.

در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۲۵۳۹۹۴ مورخ  1395/12/28 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ  1395/12/25 شورای عالی کار، بدینوسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می­نماید:

١- نحوه اعمال ۱۲ درصد افزایش بند ۱ بخشنامه دستمزد سال 1396

نرخ­های کارمزدی در سال ۱۳۹۶ (به نسبت آخرین کارمزد در سال ۱۳۹۵) در مورد کارگران کارمزدی (اعم از موقت یا دائم) به ماخذ ۱۲ درصد افزایش می­یابند. در صورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد(علاوه بر کارمزد) باشند، این بخش نیز بایستی ۱۲ درصد افزایش یابد.

تبصره: چنانچه نرخ یا ملاک های کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند، در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۱۲ درصد افزایش خواهد گردید. (زیرا با این عمل نرخ با ملاک های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خودبخود دستخوش افزایش خواهد شد.)

تبصره: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت افزایش مزد کمتر از ۳۰۹.۹۷۷ ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزدی همان ۳۰۹۰۹۷۷ ریال خواهد بود.

۲- چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند ۱ بخشنامه دستمزد سال 1396

علاوه بر افزایش ۱۲ درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال ۱۳۹۶ روزانه ۶۷۶۸ ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتی که کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال ۱۳۹۶ روزانه ۶۷۶۸ ریال در اجرای مصوبه شورای عالی کار به صورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید.

تبصره: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد کمتر از ۳۰۹.۹۷۷ ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان ۳۰۹.۹۷۷ ریال خواهد بود.

٣- اعطای مزد سنوات:

علاوه بر افزایش کارمزد، کارگران کارمزدی نیز بر حسب آن که مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعمل های ذی ربط از پایه سنواتی موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۲۵۳۹۹۴ مورخ 28/۱۲/1395 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد.

تبصره1: مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورای عالی کار در سال ۱۳۹۶ و طبق جدول موضوع این بند داده می­شود، مشمول افزایش ۱۲ درصد نمی­شود.

(جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه های بیست گانه – ارقام ریال در روز)

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 گروه
18800 18600 18400 18200 18000 17800 17600 17400 17200 17000 نرخ پایه
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 گروه
22600 22200 21800 21400 21000 20600 20200 19800 19400 19000 نرخ پایه

تبصره ۲: در اجرای تبصره ۳ بند ۲ بخشنامه شماره ۲۵۳۹۹۴ مورخ 28/۱۲/1395 از ابتدای سال ۱۳۹۶ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از این که حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

ج: نحوه اجرای بند ۴ بخشنامه دستمزد سال 1396 راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء:

در واحدهایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می­باشند، نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن، مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل خواهد بود. در کارگاه هایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب می­باشند، اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی یا رویه های متداول کارگاه در گذشته تعیین و پرداخت شود.

دستمزد کارگران برای سال ۹۶ ۱۴.۵ درصد و برای سایر سطوح ۱۲ درصد افزایش یافت/ پیشی گرفتن مزد از تورم

حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۶ ۱۴.۵ درصد و برای سایر سطوح ۱۲ درصد افزایش یافت/ پیشی گرفتن مزد از تورم.

حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۶ با افزایش ۱۴.۵ درصدی به رقم ۹۳۰ هزار تومان رسید اما برای سایر سطوح افزایش ۱۲ درصدی به اضافه روزانه ۶۷۶۸ ریال مورد تصویب شورایعالی کار قرار گرفت.

پس از 12 ساعت چانه زنی شرکای اجتماعی متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بر سر افزایش دستمزد سال 96 کارگری در شورای عالی کار، توافق کردند و در نهایت حداقل دستمزد با افزایش 14.5 درصدی به رقم 930 هزار تومانی رسید.

اما شورای عالی کار برای سایر سطوح مصوبه دیگری داشت که بر مبنای آن، گروه­های دیگر کارگری که بیش از حداقل دستمزد (سایر سطوح مزدی) دریافت می­کنند، افزایش 12 درصدی به علاوه روزانه 6768 ریال افزایش دستمزد خواهند داشت.

با این حساب، شورای عالی کار به دنبال کاهش فاصله مزدی میان حداقل بگیران با سایر سطوح مصوبه دو بخشی داشت که بر مبنای آن سایر سطوح که بیش از حداقل بگیران دریافتی دارند، افزایش 12 درصدی داشته باشند.

طبق مصوبه شورای عالی کار، سایر سطوح مزدی از ابتدای سال 96 به میزان 12 درصد آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده 36 قانون کار) سال 95 به اضافه روزانه 6768 ریال (شش هزار و هفتصد و شصت و هشت ریال) افزایش می­یابد.

تصبره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه 309977 ریال (سیصد و نه هزار و نهصد و هفتاد و هفت ریال) بند 1 کمتر باشد. :

– نرخ پایه سنوات در سال 1396 در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یکسال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، روزانه 17000 ریال (هفده هزار ریال تعیین شد.

– نرخ پایه (سنوات) کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل برای گروه یک مبلغ مذکور و سقف آن در گروه 20 مبلغ 22600 بال همانند سال گذشته خواهد بود و برای سایر گروهها بر اساس جدول اعلامی اداره کل روابط کار و جبران خدمت اقدام خواهد شد.

– به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 95، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق می­گیرد.

– مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار ماهیانه 1.100.000 ریال بدون تغییر همانند سال 95 توسط کار فرمایان پرداخت خواهد شد.

در این نشست دکتر علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونان وزرای اقتصاد و صنعت به همراه تشکلهای کارگری و کارفرمایی حضور داشتند.

بر اساس این گزارش، حداقل دستمزد کارگران برای سال 95 مبلغ 812 هزار و 164 تومان تعیین شده بود که این رقم با 14.5 درصد رشد سال آینده (96) به رقم 929 هزار و 740 تومان برای حد اقل مزد کارگری خواهد رسید.

میزان حداقل حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۶ براساس بخشنامه دستمزد سال 1396

حداقل دستمزد ۳۰۹،۹۷۷ ریال
حداقل حقوق ماهیانه (۳۰ روز) ۹،۲۹۹،۳۱۰ ریال
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) (ماهیانه) ۱،۱۰۰،۰۰۰ ریال
کمک هزینه مسکن (ماهیانه) ۴۰۰,۰۰۰ ریال
کمک هزینه عائله مندی (حق اولاد) برای هر فرزند (ماهیانه) ۹۲۹،۹۳۱ ریال
پایه سنواتی (روزانه) ۱۷،۰۰۰ ریال

 توضیح اینکه:

1- از اول سال ۱۳۹۶ سایر سطوح مزدی به ماخذ روزانه ۱۲٪ به اضافه مبلغ ۶،۷۶۸ ریال افزایش می­یابد.

۲- به موجب ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی، کمک هزینه عائله مندی (حق اولاد) با بیمه شده پرداخت می­شود مشروط بر آن که : الف) بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفتصد و بیست روز کار را داشت باشد.

ب) سن فرزندان از هجده سال کمتر باشد و یا منحصرأ به تحصیل اشتغال داشت باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون (قانون تامین اجتماعی) قادر به کار نباشند.

بخشنامه مزد سال جاری و دستورالعمل های تبعی آن، در درگاه (پرتال) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نشانی www.mcls.gov.ir و تارنمای وب سایت اداره کل روابط کار جبران خدمت به نشانی http://rkj.mcls.gov.ir در دسترس قرار داده شده است.

——————————————————————————————

تماس با تامین مشاور

برای تماس با  تامین مشاور ارائه دهنده مشاوره تامین اجتماعی به  کلیه شرکتها ، سازمانها و اشخاص حقیقی می توانند از راه های ارتباطی به شرح زیر با تامین مشاور در تماس باشند . راههای ارتباطی به گونه ای برنامه ریزی گردیده که امکان پاسخ گویی در هز شرایط امکان پذیر باشد .

تلفن های مرکز مشاوره تامین اجتماعی  :        

     021-86081846

     021-86085264

بازگشت به صفحه اصلی

ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی (No Ratings Yet)
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *