بازرسی کارگاهی تامین اجتماعی

بازرسی کارگاهی تامین اجتماعی به منظور ثبات رویه درخصوص بازرسی کارگاهی تامین اجتماعی از کلیه کارفرمایان ،  بخشنامه تنقیح ، تلخیص و تجمیع بخشنامه و دستورالعمل‌های حوزه بازرسی کارگاهی  صادر گردیده است . متن کامل بخشنامه به شرح زیر می باشد : « بخشنامه تنقیح ، تلخیص و تجمیع » حوزه معاونت بیمه‌ای موضوع: تنقیح … ادامه خواندن بازرسی کارگاهی تامین اجتماعی