ادعای اشتغال در کارگاه‌ مشمول تامین اجتماعی

 ادعای اشتغال در کارگاه‌ مشمول تامین اجتماعی

 ادعای اشتغال در کارگاه‌ مشمول تامین اجتماعی

 ادعای اشتغال در کارگاه‌ مشمول تامین اجتماعی

به منظور رسیدگی به  ادعای اشتغال در کارگاه‌ مشمول تامین اجتماعی از سوی افراد شاغل دستوراداری با عنوان تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل‌ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احتساب سوابق پرداخت حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی صادر گردیده است . مشروح دستوراداری مذکور به شرح زیر می باشد :

«دستور اداری»

حوزه معاونت بیمه‌ای

موضوع: تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل‌ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احتساب سوابق پرداخت حق بیمه

معاونین محترم مدیرعامل/ مدیران کل مستقل ستادی

مدیران کل تأمین اجتماعی استان

باسلام

در راستای تنقیح، تجمیع و تلخیص بخشنامه ها، دستورات اداری و دستورالعمل‌های سازمان و به منظور روان‌سازی امور مربوط به رسیدگی به ادعای اشتغال بیمه شدگان و بررسی چگونگی تبیین اجرای آراء صادره از سوی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف قانون کار و همچنین شفاف‌سازی مقررات، تسهیل در ارایه خدمات و ایجاد وحدت رویه در انجام امور و بررسی صحت سوابق بیمه شدگان با توجه به مواد ۱۴۸، ۱۵۷، ۱۸۳ قانون کار و مواد ۳۶، ۳۹، ۴۰ و ۹۷ قانون تامین اجتماعی، توجه ادارات کل استان‌ها و واحدهای تابعه را به رعایت و اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل جلب می‌نماید:

فصل اول) مواد قانونی و دادنامه‌های صادره:

بخش اول: مواد قانونی

 • ماده ۱۴۸ قانون کار: کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.
 • ماده ۱۵۷ قانون کار: هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی‌کار و در صورتی که شورای اسلامی‌کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل وفصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات‌های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
 • ماده ۱۸۳ قانون کار: کارفرمایانی که بر خلاف ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند ، علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.
 • ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی: کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه‌شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه‌شده خودداری کند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود و تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شده نخواهد بود.
 • ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی: کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هرماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آئین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت بشرح ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول می‌نماید هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه التفاوت حق بیمه را رأسا تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.
 • ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی: در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده ۳۹ این قانون خودداری کند سازمان می‌تواند حق بیمه را راسا تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید.
 • ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی: افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند بدین منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه‌شده دچار حادثه‌شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان مقررات این قانون را درباره بیمه‌شده اجرا و هزینه‌های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهد نمود.
 • ماده ۹۷ قانون تامین اجتماعی: هرکس به استناد اسناد و گواهی‌های خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسایل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نماید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود با اشخاص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد ، به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به سازمان و در صورت تکرار به حبس جنحهای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
 • ماده ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی: سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتیکه از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ کند در صورتیکه کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد می‌تواند از هیات‌های تشخیص موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تقاضای رسیدگی کند هرگاه رأی هیئت مبنی بر تأیید نظر سازمان باشد کارفرما علاوه بر پرداخت حق بیمه به تأدیه خسارتی معادل یک دوازدهم مابه التفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده ۵۰ این قانون از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد.

بخش دوم: اهم دادنامه‌های صادره دیوان عدالت اداری:

فصل دوم) بررسی ادعای اشتغال به منظور احراز و احتساب سوابق پرداخت حق بیمه

بخش اول: مواردی که قبل از رسیدگی به ادعای سوابق بیمه شدگان می‌بایست مدنظر قرار گیرد .

 1. مراحل مختلف رسیدگی به اعتراض بیمه شدگان به سوابق بیمه‌ای، مطابق دستورالعمل شماره ۵ خدمات نوین موضوع نحوه ثبت و رسیدگی به اعتراض بیمه شدگان در سامانه نمایش اینترنتی سوابق) و ضوابط مربوطه بعدی بوده و بدیهی است تابع این دستور اداری نخواهد بود.

٢. با توجه به دادنامه شماره ۵۶۳ مورخ 25/8/95 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری “مادامی‌که اشخاص به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه نکرده و سازمان گواهی لازم را مبنی بر عدم امکان احتساب سوابق صادر ننموده، موضوع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نخواهد بود لذا می‌بایست قبل از رسیدگی به دعوی افراد در دیوان عدالت اداری، موضوع توسط سازمان بررسی‌شده و نتیجه به صورت مکتوب ظرف مدت حداکثر سه ماه به متقاضی اعلام می‌گردد.

٣. چنانچه در رسیدگی‌های اولیه، سوابق مورد ادعا جزو سوابق رکوردهای فاقد شماره بیمه دایم و کدملی موجود در واحد اجرایی باشد، لازم است پس از احراز کامل موضوع، نسبت به شناسایی رکوردهای مزبور اقدام گردد و در این حالت ضرورتی به رسیدگی موضوع طبق این دستوراداری نمی‌باشد.

۴. رسیدگی‌ها می‌بایست توسط همان شعبهای صورت پذیرد که کارگاه در محدوده آن قرار دارد. در صورتیکه ادعای سوابق مربوط به چند کارگاه متفاوت باشد، لازم است جهت هر کارگاه فرم ادعای سابقه تنظیم و به آخرین شعبه محل پرداخت حق بیمه ارایه تا حسب مورد، به شعب ذیربط ارسال تا مورد بررسی قرار گیرد.

۵. در رسیدگی به ادعاهای سوابق بیمه شدگان، اولویت با افرادی است که درشرف برخورداری از حمایت‌های بازنشستگی، از کارافتادگی و یا بازماندگان می‌باشند.

 1. تکمیل فرم ادعای سابقه (فرم شماره یک توسط بیمه‌شده اصلی، وراث (در صورت فوت بیمه‌شده و یا وکیل قانونی وی بلامانع می‌باشد.

۷. کلیه آرای قطعی صادره از سوی دیوان عدالت اداری در خصوص احتساب سوابق بیمه شدگان لازم الاجرا بوده و به محض ابلاغ به سازمان بایستی در فرآیند اجرا قرار گرفته و با کد (۲۸) تحت عنوان آراء دیوان عدالت اداری در سیستم ثبت گردند.

بخش دوم: مدارک و مستندات به منظور  ادعای اشتغال در کارگاه‌ مشمول تامین اجتماعی

 1. مدارک هویتی مدعی:
 • اصل و کپی شناسنامه
 • اصل و کپی کارت ملی
 • اصل و کپی وکالتنامه وکیل قانونی مدعی (چنانچه مدعی بیمار یا … باشد)
 • دفترچه درمان مدعی (در صورت داشتن)
 1. مدارک قابل ارایه جهت طرح ادعای احتساب سابقه شامل تمام و یا برخی از اسناد و مدارک ذیل که مربوط به دوره مورد ادعاست ، خواهد بود:
 • حکم استخدامی، ارتقاء شغلی، تغییر سمت در دوره مورد ادعا.
 • قرارداد کار معتبر
 • لیست‌های حقوق کارگاه منضم به اظهار نامه مالیاتی که به تایید اداره دارایی مربوطه رسیده باشد.
 • دفاتر قانونی کارگاه و اسناد هزینه مربوطه مندرج در دفاتر
 • لیست‌های پرداخت حق بیمه کارگاه نزد تامین اجتماعی
 • گواهی بانک ذیربط مبنی بر واریز حقوق ماهانه مدعی (طبق لیست‌های حقوق ارسالی به بانک مورد نظر)
 • فیش یا رسید حقوق یا چک بانکی
 • کارت‌های حضور و غیاب یا ورود و خروج یا دفاتر ثبت حضور و غیاب کارکنان کارگاه
 • کارت بهداشت صادره از سوی اداره بهداشت محیط کار
 • معاینات پزشکی قبل از استخدام (موضوع ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی)
 • گواهی‌های صادره از سوی کارفرما که مبین علت عدم پرداخت حق بیمه بابت بیمه‌شده یا بیمه شدگان شاغل در کارگاه مورد ادعا باشد.
 • تعیین شروع و خاتمه دوره پیمان در خصوص بیمه شدگان مدعی اشتغال در کارگاه‌های پیمانکاری.
 • دفاتر رسمی واقعی کارگاه (دفتر روزنامه و کل و…) و یا تصویر برابر با اصل‌شده اوراق مربوط به اشتغال و حقوق بگیری قابل ارایه توسط مدعی، بازمانده و یا وکیل قانونی آن که مورد قبول سازمان باشد.
 • احکام صادره از دادگاه‌ها و مدارک موجود در سایر مراجع رسمی مملکتی که به نوعی اشتغال افراد در محل کارگاه مورد ادعا مربوط به زمان مورد نظر را از آنها استنباط کرد.
 • آراء حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متعاقب وقوع اختلاف بین کارگر و کارفرما صادر گردیده است.
 • لیست‌های ارسالی از اتحادیه صنف، سندیکا و …
 • گزارشات بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا امور اقتصادی و دارایی در مورد کارگران کارگاه
 • کارت‌های افتتاح حساب در بانک‌ها که شغل ونشانی محل کار بیمه‌شده در آن قید گردیده است.
 • مدارک و مستندات گواهی اشتغال صادره از سوی کارفرما
 • در مورد شرکتها، کارخانجات و کارگاه هایی که مصادره‌شده و یا به علت فرار کارفرمایان در اختیار دولت قرار گرفته و زیر پوشش یکی از ارگانهای دولتی و یا نهادهای انقلاب اسلامی بوده و به وسیله مدیران منتخب دولت اداره می‌گردند، چنانچه کارفرمایان قبلی مدارک مربوط به کار کرد و دریافت حقوق بیمه شدگان را به نحوی از انحاء از بین برده باشند چون مدیران دولتی به عنوان امین و نماینده دولت می‌باشند در صورتیکه مدت کارکرد مورد ادعای بیمه شدگان را گواهی نمایند گواهی‌های صادره که طبعا پس از رسیدگی صادرشده می‌توانند به عنوان مستند ملاک عمل قرار گیرند.
 • شناسنامه کار
 • گواهی موسسات و یا نمایندگان دولت و گزارش بازرسی کارگاهی انجام‌شده توسط شعب
 • گزارش تحقیقات انجام‌شده توسط بازرسان سازمان تامین اجتماعی
 • اظهار نظر مکتوب کارفرما مبنی بر تایید و یا رد اشتغال
 • گواهی فوت (در صورت فوت بیمه شده):
 • اصل و تصویر وکالتنامه وکیل قانون مدعی (چنانچه مدعی بیمار یا تحت هر عنوان وکیل اختیار نموده باشد) و یا اینکه فوت نموده و بازماندگان وکیل اختیار نموده‌اند.
 • سایر مدارک و مستنداتی که می‌تواند در فرآیند رسیدگی به ادعای سابقه موثر باشد.

۱۰. اصل کلیه اسناد ماخوذه، پس از تطبیق با تصویر و اسکن آنها توسط واحد نامنویسی و حساب‌های انفرادی در سیستم به متقاضی اعاده خواهد شد.

بخش سوم: فرآیند رسیدگی و الزامات درخصوص  ادعای اشتغال در کارگاه‌ مشمول تامین اجتماعی

۱۱. واحد نامنویسی و حساب‌های انفرادی شعب مکلفند پس از مراجعه متقاضی / ذینفع فرم ادعای سابقه (فرم شماره یک) را جهت تکمیل به وی ارایه داده و مدارک و مستندات قابل ارایه مندرج در بخش دوم همین فصل را از شخص بیمه شده، وراث یا وکیل قانونی وی اخذ و سپس نسبت به شناسایی دقیق وی اقدام نماید.

۱۲. پس از انجام عملیات شناسایی متقاضی وفق بند ” 3″ و اعمال بررسیها و رسیدگی‌های اولیه درخصوص

دوره اشتغال مورد ادعا، حالات ذیل متصور است:

12-1. سوابق دوره مورد ادعا عینا در پایگاه سابقه موجود است، در اینصورت رسیدگی به ادعای بیمه‌شده منتفی است.

12-2. دوره مورد ادعا کمتر از سوابق موجود در پایگاه سابقه است. در اینصورت می‌بایست بررسی‌های لازم در خصوص سوابق مازاد در سیستم انجام و در صورت عدم مالکیت سابقه مذکور، اقدامات مقتضی در خصوص اصلاح آن وفق ضوابط و مقررات جاری در سیستم انجام پذیرد.

12-3. چنانچه تمام یا بخشی از دوره مورد ادعا در پایگاه سابقه موجود نباشد، در اینصورت لازم است برای احراز مدت سوابق مورد نظر متقاضی مراتب در کمیته‌های احتساب سابقه که بدین منظور در سطوح شعبه‌ای استانی و عنداللزوم ستادی تشکیل می‌گردد طرح و اتخاذ تصمیم گردد.

بخش چهارم: موضوعات قابل طرح در کمیته احتساب سوابق (شعبه‌ای استانی و ستادی)

۱۳. کمیته‌های احتساب سوابق شعبه‌ای موظفند در خصوص ادعای اشتغال به کار افراد در کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی (خلاء سابقه به صورت ماه کامل و یا کسر از ماه) و همچنین تبیین چگونگی اجرای آرای صادره از سوی مراجع حل اختلاف قانون کار اظهارنظر تخصصی نموده و جهت اظهار نظر به کمیته احتساب سوابق اداره کل استان ارسال نمایند.

۱۴. آن دسته از درخواست هایی که در صورت اعمال، بیمه‌شده و یا بازمانده حایز شرایط برقراری حمایت‌های بلندمدت (از کارافتادگی، بازماندگان) می‌گردند و یا اینکه اساس برقراری حمایت مربوطه تغییر می‌کنند، بایستی در صورت احراز و تایید با توجه به تاریخ درخواست فرم شماره یک (جهت ادعای بیمه‌شده و یا فرم شماره ده (جهت دریافت مستندات رأی صادره از سوی هیات‌های تشخیص حل اختلاف و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، به همراه مدارک و مستندات مربوطه (به صورت الکترونیکی) جهت اظهارنظر نهایی به کمیته احتساب سوابق معاونت بیمه‌ای مستقر در اداره کل نامنویسی و حساب‌های انفرادی ارسال گردد.

۱۵. تاریخ تاثیر‌گذاری در حمایت‌های بلند مدت در خصوص درخواست‌های ادعای اشتغال فرم شماره یک و در خصوص آراء صادره از سوی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی فرم

شماره ده ثبت‌شده در دبیرخانه شعبه خواهد بود.

۱۶. تصمیمات کمیته‌های شعبه‌ای در مواردی که:

الف – مستند به آرای مراجع حل اختلاف قانون کار باشند.

ب- مستند به گواهی‌های رسمی واحدهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی‌باشند.

ج- در خصوص درخواست‌های ادعای اشتغال کمتر از یکسال (۳۶۵ روز) باشند.

در صورت پذیرش سابقه براساس ضوابط و مقررات این دستوراداری به شرط عدم تاثیر‌گذاری در حمایت های بلندمدت (بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان)، در فرآیند اجرا قرار خواهند گرفت.

۱۷. در صورت عدم پذیرش موارد اشاره‌شده در بند قبلی در خصوص مشمولین سایر صندوق ها، خارج از تاریخ شمول قانون کار در دوره مورد ادعا و …) بایستی دلایل عدم پذیرش به متقاضی (طی فرم شماره ۷) ابلاغ گردد.

۱۸. چنانچه متقاضی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، کتبا به تصمیمات کمیته شعبه‌ای (اشاره‌شده در بند

۱۵) اعتراض نماید و یا اینکه سوابق مورد پذیرش در این کمیته در برخورداری از حمایت‌های بلند مدت بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان موثر باشد، بایستی سابقه مورد ادعا به منظور بررسی و اظهارنظر به کمیته استانی و در خصوص از کارافتادگی و بازماندگان به کمیته ستادی ارسال گردند.

۱۹. کلیه درخواست‌های ادعای اشتغال همکاران (ناشی از ادعا و یا آرای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ق.ک) می‌بایست پس از رسیدگی در کمیته احتساب سوابق شعبه‌ای به همراه مدارک و مستندات، پرونده پرسنلی و فنی همکار ، جهت بررسی به کمیته‌های استانی ارسال و پس از طرح موضوع در کمیته مذکور، صورتجلسات مربوطه را به همراه پاراف مدعوین تنظیم و در صورت تایید، مراتب را جهت اظهار نظر نهایی، وفق ضوابط و مقررات به کمیته ستادی مستقر در اداره کل نامنویسی و حساب‌های انفرادی ارسال نمایند. کمیته‌های مذکور می‌توانند حسب مورد، نسبت به دعوت از مسئولین و نمایندگان حوزه منابع انسانی و

حراست اقدام نماید.

۲۰. با توجه به دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳۶ مورخ 23/06/99  هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی در خصوص عدم صلاحیت هیات‌های حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به اختلافات مربوط به عنوان شغلی ثبت شده در لیست های سازمان تامین اجتماعی (موضوع نامه شماره 7103/99/7100  مورخ 13/10/99  اداره کل امور حقوقی و قوانین)، رسیدگی به هرگونه ادعا و رای صادره از سوی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف در ارتباط با ایجاد و تغییر عنوان شغلی تابع ضوابط مقررات مربوطه خواهد بود.

۲۱. رسیدگی به هرگونه ادعا و رای صادره از سوی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف در ارتباط با تغییر در میزان دستمزد و مزایای مشمول کسر حق بیمه، تابع ضوابط و مقررات مربوطه خواهد بود.

۲۲. موضوعات جدید قابل طرح در کمیته های احتساب سوابق با لحاظ قانون تامین اجتماعی از طریق دبیرخانه کمیته احتساب سوابق معاونت بیمه ای مستقر در اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی اعلام میگردد.

۲۳. آن دسته از آراء صادره از سوی مراجع حل اختلاف قانون کار که در خصوص حق بیمه ایام بلاتکلیفی بیمه شده صادر شده در راستای این دستور اداری قابل بررسی و رسیدگی نخواهد بود و می بایست وفق قانون و ضوابط مربوطه اقدام شود.

۲۴. درخواست هایی که موضوع آن معرفی بیمه شده به کمیسیون پزشکی به منظور برقراری مستمری از کارافتادگی می باشد، چنانچه با احتساب سوابق مورد ادعای بیمه شده و رعایت سایر شرایط مقرر در بخشنامه ۱۹ امور بیمه شدگان به شماره 10596/93/1000 مورخ 28/10/93، شرایط معرفی به کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون را احراز می نمایند، می بایست بر اساس ضوابط و مقررات این دستور اداری در کمیته های شعبه ای و استانی طرح و سپس به کمیته ستادی ارسال گردد.

بخش پنجم : ترکیب کمیته ها و وظایف

۲۵. ترکیب کمیته های شعبه ای رسیدگی به ادعای اشتغال بیمه شدگان در کارگاه­ها :

 • رئیس شعبه / معاون بیمه ای …………………………………….. رئیس کمیته شعبه ای
 • مسئول نامنویسی و حسابهای انفرادی …………………………………………….. عضو
 • مسئول وصول حق بیمه ………………………………………… عضو
 • مسئول امور بیمه شدگان ……………………………………………. عضو
 • مسئول مستمریها ………………………………………………. عضو
 • دبیر کمیته

تذکر: در صورت اصلاح ساختار تشکیلاتی شعب همانند ادارات کل، معاون تعهدات جایگزین معاون بیمه ای خواهد شد

 1. ترکیب کمیته های استانی رسیدگی به ادعای سوابق بیمه شدگان در کارگاهها :
 • مدیر کل استان/ معاون تعهدات بیمه ای …………………….. رئیس کمیته استانی
 • رئیس اداره نامنویسی و حسابهای انفرادی ………………………………. عضو
 • رئیس اداره وصول حق بیمه ……………………………….. عضو
 • رئیس اداره امور بیمه شدگان ……………………………….. عضو
 • رئیس اداره مستمری‌ها ……………………………….. عضو
 • رئیس اداره امور حقوقی و قوانین ……………………………….. عضو
 • دبیر کمیته

۲۷. ترکیب کمیته ستادی رسیدگی به ادعای سوابق بیمه شدگان در کارگاه‌ها:

 • نماینده اداره کل نامنویسی و حساب‌های انفرادی ……………………….. رئیس کمیته ستادی
 • نماینده اداره کل وصول حق بیمه ………………………………………………………عضو •
 • نماینده اداره کل امور بیمه شدگان ………………………………………. عضو
 • نماینده اداره کل مستمری‌ها ………………………… عضو
 • نماینده اداره کل امور حقوقی و قوانین ………………………… عضو
 • دبیر کمیته

۲۸. دبیر کمیته‌های مذکور از بین همکاران مجرب، متعهد و مسلط به امور نامنویسی و حساب‌های انفرادی در شعبه با پیشنهاد مسئول نامنویسی و حساب‌های انفرادی و با نظر موافق رییس شعبه و در اداره کل استان با پیشنهاد رییس اداره نامنویسی و حساب‌های انفرادی و با نظر موافق مدیر کل مربوطه انتخاب می‌گردند. حکم دبیران مربوطه به ترتیب با امضای رییس شعبه و مدیر کل استان ذیربط صادر و فاقد حق رای می‌باشند. ضمنا در شعب و ادارات کل استان هایی که امور نامنویسی و حساب‌های انفرادی طبق چارت تشکیلاتی توسط یک نفر اداره می‌گردد، فرد مورد نظر علاوه بر سمت عضو، دبیر کمیته شعبه‌ای استانی نیز خواهد بود. ضمنا شرکت اعضاء جایگزین در هریک از کمیته‌های شعبه‌ای و استانی به ترتیب منوط به اخذ مجوز از اداره کل مربوطه و دبیرخانه کمیته ستادی مستقر در اداره کل نامنویسی و حساب‌های انفرادی

خواهد بود.

۲۹. چنانچه تعداد پرونده‌های قابل طرح در هریک از کمیته‌های شعبه‌ای و استانی به حدی باشد که نیاز به تشکیل جلسات بیشتری در روز باشد این مهم با اخذ مجوز از اداره کل نامنویسی و حساب‌های انفرادی مقدور خواهد بود.

۳۰. جلسات کمیته‌های شعبه‌ای استانی و ستادی با حضور حداقل چهار نفر رسمیت یافته و مبنای صدور

رای در این کمیته‌ها به ترتیب سه، چهار و سه رای یکسان اعضاء خواهد بود و حضور رئیس جلسه در کلیه جلسات نیز الزامی می‌باشد.

۳۱. وظایف دبیر کمیته‌های شعبه ای، استانی و ستادی:

 • اولویت بندی و تعیین تعداد پرونده هایی که قرار است در جلسات کمیته‌های مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرند.
 • آماده‌سازی پرونده و مستندات دریافتی از بیمه‌شده و تکمیل قسمتهای مربوطه در فرمهای کمیته شعبه‌ای استانی و ستادی ادعا/ رای جهت طرح در کمیته.
 • تهیه صورتجلسه و درج نظریه کمیته در قسمتهای مشخص‌شده در فرمهای مذکور و اخذامضاء از کلیه اعضاء.
 • تهیه آمار ماهانه عملکرد

بخش ششم: گردش عملیات درخصوص  ادعای اشتغال در کارگاه‌ مشمول تامین اجتماعی :

۳۲. کمیته‌های شعبه‌ای رسیدگی به ادعای اشتغال مکلفند ضمن تکمیل فرم رسیدگی به سابقه ادعا/ رای

(فرمهای شماره دو و سه) حسب مورد بطور دقیق مدارک و مستندات و ادعای مربوطه را با ملاحظه پرونده مطالباتی کارگاه، پرونده فنی و دوره مورد ادعا، بررسی و متعاقبا نظریه خود (اعم از تایید یا عدم تایید) را در فرم مذکور درج و ثبت دفتر شعبه نموده و سپس در پرونده بیمه‌شده اسکن و آن را عنداللزوم به منظور اتخاذ تصمیم به اداره کل استان مربوطه ارسال نمایند. ضمنا می‌بایست نسخه دستی تهیه‌شده در کلاسور

جداگانه‌ای به ترتیب تاریخ طرح در کمیته نگهداری گردد.

۳۳. در مواردی که کمیته شعبه‌ای رسیدگی به ادعای اشتغال، مدارک و مستندات ارائه‌شده را برای اعلام نظریه کافی نداند، لازم است با اعزام گروه بازرسی تحقیقی به محل کارگاه نسبت به تهیه گزارش تحقیقی مطابق فرم گزارش تحقیقی (فرم شماره چهار) اقدام گردد.

1-33. جهت گروه بازرسی تحقیقی می‌بایست حکم ماموریت اداری صادر گردد.

2-33. چنانچه کارگاه مورد نظر حقیقی باشد، اعضای گروه بازرسی تحقیقی مسئولین بازرسی، وصول حق بیمه ، امور بیمه شدگان و نامنویسی و حساب‌های انفرادی و در خصوص کارگاه‌های حقوقی، مسئولین امور مالی، وصول حق بیمه و نامنویسی و حساب‌های انفرادی حسب مورد خواهند بود.

3-33. در خصوص کارگاه‌های حقوقی بررسی اسناد مالی، پرسنلی و دفاتر قانونی کارگاه در دوره مورد ادعا، الزامی خواهد بود.

۳۴. کمیته‌های استانی پس از بررسی دقیق کارشناسی و احراز صحت مدارک و مستندات و ادعای بیمه شده، می‌بایست نظریه خود را مبنی بر تایید یا رد تمام یا بخشی از دوره مورد نظر متقاضی را در فرم رسیدگی به ادعا/ رای کمیته استانی (فرمهای شماره پنج و شش) درج نمایند و پس از امضاء اعضاء و ثبت در دفتر استان، نسخه اول را جهت اجرا به شعبه ذیربط ارسال و یا عنداللزوم جهت بررسی نهایی به کمیته ستادی ارسال و نسخه‌ای در کلاسور جداگانه‌ای بایگانی گردد. لازم به ذکر است شعبه مربوطه موظف است فرم موصوف را در پرونده الکترونیک اسکن و نسخه کاغذی آن را در کلاسور مربوطه بایگانی نماید.

۳۵. ادارات کل استان‌ها و شعب موظفند در چارچوب قانون و مقررات و بر اساس مفاد این دستورالعمل نسبت به بررسی ادعای اشتغال ذینفعان اقدام، سپس نتیجه نهایی را پس از انجام کلیه مراحل رسیدگی طبق فرم اعلام نتیجه (فرم شماره هفت) به بیمه‌شده حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ثبت درخواست به

بیمه‌شده / بازماندگان و یا وکیل قانونی آنان اعلام نمایند.

۳۶. آندسته از ادعاهایی که پس از رسیدگی در کمیته‌های شعبه‌ای و استانی مورد تایید واقع‌شده و همچنین آن بخش از آراء قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار که در صورت اعمال، بیمه‌شده و یا بازماندگان حائز شرایط تعهدات بلند مدت (اعم از ازکارافتادگی و مستمری بازماندگان قرار می‌گیرند، می‌بایست به همراه پرونده فنی و سایر مستندات مربوطه پس از تکمیل فرم خلاصه پرونده و چک لیست مربوطه به اداره کل نامنویسی و حساب‌های انفرادی ارسال تا در کمیته ستادی احتساب سوابق معاونت بیمه‌ای مورد بررسی و اقدام لازم قرار گیرد.

۳۷. کمیته ستادی رسیدگی به ادعای اشتغال بیمه شدگان مستقر در اداره کل نامنویسی و حساب‌های انفرادی می‌بایست پس از تشکیل جلسه با اعضای ذیربط، نظر نهایی خود را جهت اجراء به اداره کل استان مربوطه ارسال نماید.

بخش هفتم: نحوه اجرای آراء مراجع تشخیص و حل اختلاف قانون کار:

۳۸. از آنجا که قانونگذار در ماده ۱۴۸ قانون کار احیای حقوق کارگران مشمول را از نظر پرداخت حق بیمه و

احتساب سوابق با رعایت مقررات تامین اجتماعی مورد تاکید قرار داده و با توجه به اینکه مطابق ماده ۶ دستورالعمل اداری موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار به شماره ۱۸۳۶۸۴ مورخ 3/10/93 مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر گردیده از نماینده سازمان جهت حضور در جلسات هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ق.ک دعوت به عمل آید، لذا به منظور جلوگیری از مشکلات اجرائی ناشی از صدور آراء توسط مراجع حل اختلاف در خصوص ماده قانونی مذکور و رعایت مقررات قانون تأمین اجتماعی، می‌بایست ترتیبی اتخاذ گردد تا نمایندگان واجد شرایط و شرکت‌کننده در جلسات مراجع حل اختلاف نسبت به رعایت دقیق مفاد دستوالعمل اداری مذکور بیش از پیش اهتمام ورزند.

۳۹. با توجه به اینکه صدور آراء مطابق با قانون و مقررات تامین اجتماعی و براساس اطلاعات موجود نزد سازمان (پرونده فنی بیمه شده، پرونده مطالباتی کارگاه و سایر مستندات) مستلزم شرکت مستمر و فعال نمایندگان مجرب سازمان تامین اجتماعی در جلسات هیات‌های تشخیص و حل اختلاف قانون کار بوده و کیفیت و برآیند حضور نماینده سازمان در جلسات مذکور و نحوه عملکرد وی (مدارک و مستندات تقدیمی، نوع دفاعیه، نظریه ارائه شده، درخواست تجدید جلسه و…) در نوع تصمیم و پیگیری‌های بعدی حایز اهمیت می‌باشد، لذا ادارات کل استان‌ها موظفند با هماهنگی شعب تابعه نسبت به شناسایی و معرفی افراد مجرب و آشنا به قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی و همچنین صدور احکام مربوطه بر اساس نمونه حکم نماینده سازمان (فرم شماره هشت) از طریق اداره کل ذیربط اقدام نمایند.

۴۰. نمایندگان سازمان در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف قانون کار می‌بایست با مطالعه دقیق دستورالعمل شماره ۱۸۳۶۸۴ مورخ  3/10/93 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که طی دستور اداری شماره 10681/93/1000 مورخ 29/10/93 به کلیه واحدهای اجرایی ابلاغ‌شده است، با اطلاعات کامل در جلسه حاضر‌شده و بر اجرای دقیق مفاد دستورالعمل اداری مذکور در انشاء آراء تاکید نمایند.

۴۱. نماینده سازمان می‌بایست پس از دریافت دعوت نامه نسبت به تکمیل فرم چک لیست نماینده تامین اجتماعی (فرم شماره نه) و همچنین تهیه و ارایه مدارک و مستندات متقن و مستدل (طبق محتویات پرونده فنی ذینفع و مطالباتی کارگاه) قبل از مراجعه به جلسات مراجع حل اختلاف قانون کار، اقدام و نظر خود را کتبا با قید نام و نام خانوادگی در صورتجلسه درج و امضاء نماید و در صورتی که به هر دلیل عدم امکان تهیه مدارک و مستندات و …) نیاز به تجدید جلسه باشد ، نماینده سازمان می‌بایست نسبت به درخواست تجدید جلسه اقدام و بلافاصله مدارک و مستندات لازم را جمع آوری و با آگاهی کامل در جلسه بعدی شرکت نماید. بدیهی است در صورت وصول دعوتنامه حضور نماینده سازمان در مراجع حل اختلاف ق ک الزامی است.)

 ۴۲. اسکن نسخه تکمیل‌شده چک لیست فوق‌الذکر (پس از شرکت در جلسه در پرونده الکترونیکی بیمه شده و بایگانی نسخه کاغذی آن در کلاسور جداگانه.

نکات مهم درخصوص  ادعای اشتغال در کارگاه‌ مشمول تامین اجتماعی :

با توجه به صدور دستورالعمل اداری موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار به شماره ۱۸۳۶۸۴ مورخ 3/10/1393  توسط مقام عالی وزارت در خصوص نحوه عمل ادارات کل تابعه و صدور رای توسط هیات‌های تشخیص و حل اختلاف قانون کار و رعایت قوانین و مقررات مشترک فی مابین (قوانین کار و تامین اجتماعی) لازم است موارد ذیل قبل از شرکت نماینده سازمان در هیات‌های مذکور ملحوظ نظر قرار گیرد

۴۳. از آنجایی که مطابق قانون معافیت کارگاه‌های دارای پنج نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کارگاه‌های موصوف که از زمان تصویب آن قانون (28/12/1378) تاسیس شده‌اند تا پایان برنامه سوم توسعه (29/12/1383) از شمول قانون کار مستثنی می‌باشند و همچنین طبق ماده «7» قانون تامین اجتماعی توجه به تاریخ شمول کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است لذا نماینده سازمان می‌بایست در جلسات هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اینگونه موارد مهم را مد نظر قرار داده و مدارک و مستندات مربوطه را به هیات‌های مذکور ارایه و در فرآیند صدور رای بر اساس ماده ۱۴۸، عدم ورود به دوره‌های مذکور (برنامه سوم توسعه و بازه‌های قبل از تاریخ شمول کارگاه) را متذکر شود.

۴۴. با توجه به اهمیت و حساسیت تصمیم گیری در خصوص افراد فوتی یا از کارافتاده کلی که صدور رای موجبات برقراری حمایت بلندمدت برای ذینفع را فراهم می‌نماید، واحدهای اجرایی ضمن اتخاذ تدابیر لازم در خصوص حضور به موقع نمایندگان در جلسات می‌بایست به منظور حصول اطمینان از اشتغال فرد مورد نظر، مدارک و مستندات از جمله اسناد مالی دفاتر قانونی، پرونده پرسنلی، اطلاعات مندرج در پرونده‌های فنی و کارگاهی، معاینات ماده ۹۰ قانون، گزارشات بازرسی (در صورت وجود) و تاریخ صدور مجوز کسب و کار و ثبت شرکت را در اختیار مرجع رسیدگی‌کننده قرار داده و در خصوص قراینی مانند وجود رابطه خانوادگی فرد مورد نظر با کارفرما به لحاظ امکان عدم وجود رابطه کاری و مزد بگیری واقعی، مرجع رسیدگی‌کننده را آگاه سازند.

چنانچه به هر دلیلی نماینده در جلسات حضور نداشته باشد واحد اجرایی ضمن درخواست تجدید جلسه می‌بایست ترتیبی اتخاذ نماید تا نماینده سازمان در جلسه بعدی همراه با مستندات و مدارک کافی شرکت نماید.

۴۵. با عنایت به اینکه مقرر گردیده در صورتی که رای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف منجربه برقراری مستمری فوت یا از کارافتادگی کلی گردد و مراجع مذکور « قرار تحقیق محلی مشترک» صادر نمایند، در این صورت ادارات کل استان‌ها و شعب مکلفند با توجه به محل جغرافیایی واحد اجرایی، نسبت به معرفی بازرس آگاه و مجرب به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل اقدام تا طرفین به طور همزمان تحقیقات خود را پیرامون موضوع انجام داده و نتیجه را در قالب گزارشی مشترک به مرجع رسیدگی‌کننده اعلام نمایند. (بدیهی است بازرس سازمان می‌بایست با اطلاعات و مستندات کافی در تحقیق محلی شرکت نماید).

۴۶. ادارات کل استان‌ها موظفند ضمن نظارت و بررسی کامل نحوه اجرای دستورالعمل اداری صدرالذکر، نتایج و اثرات تعاملات و اقدامات بعمل آمده در خصوص اجرای صحیح و همچنین موارد و مصادیق عدم

رعایت مفاد دستورالعمل اداری مذکور را تهیه و به اداره کل نامنویسی و حساب‌های انفرادی ارسال نمایند. علی ایحال چنانچه در مفاد آراء صادره بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار از سوی هیات‌های تشخیص ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه به سازمان گردیده باشد در این صورت جهت تسهیل در اجرای آراء صادره، تشریفات و مراحل قانونی ذیل به عمل خواهد آمد:

۴۷. در صورتیکه بیمه شده، بازمانده و یا وکیل قانونی آنان در خصوص ادعای اشتغال دارای رای از مراجع حل اختلاف ق. ک مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار باشند و یا موضوع درخواست آنها از سوی دیوان عدالت اداری جهت بررسی و اقدام برای سازمان ارسال گردد، پس از بررسی و اطمینان از اینکه کارگاه مورد نظر در محدوده شعبه قرار دارد، قبل از تبیین نحوه اجرای آراء وفق قوانین و مقررات، لازم است دبیر جلسه کمیته شعبه‌ای رسیدگی به ادعای سوابق بیمه شدگان نسبت به ارایه فرم دریافت مستندات صدور رای (فرم شماره ده) به ذینفع اقدام و پس از تکمیل آن توسط وی، نسبت به ثبت در دبیرخانه شعبه اقدام و در پرونده فنی متقاضی بایگانی نموده و نسخه‌ای از فرم اطلاعیه (فرم شماره یازده) را تنظیم و در اختیار وی قرار داده تا نسبت به ارائه آن به کارفرمای مربوطه اقدام نماید.

۴۸. ادارات کل استان‌ها و شعب موظفند در چارچوب قانون و مقررات و براساس مفاد این دستوراداری نسبت به بررسی‌های لازم اقدام، سپس نتیجه نهایی را پس از انجام کلیه مراحل طبق فرم اعلام نتیجه به بیمه‌شده (فرم شماره هفت) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ثبت درخواست به بیمه‌شده بازماندگان و یا وکیل قانونی آنان اعلام و در صورت ارسال درخواست از سوی دیوان، رونوشت پاسخ برای دیوان نیز ارسال گردد.

۴۹. در صورت ابلاغ رای توسط اجرای احکام دادگستری به کارفرمای مربوطه (موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار)

و مراجعه به شعبه جهت پرداخت حق بیمه، واحد وصول حق بیمه شعبه می‌بایست ضمن احراز دقیق هویت کارفرمای مورد نظر و همچنین دریافت مدارک معتبر در اینخصوص، فرم شناسائی کارفرما (فرم شماره دوازده) را به وی ارایه و پس از تکمیل آن را در پرونده مطالباتی کارگاه ضبط نماید.

۵۰. چنانچه هنگام بررسی پرونده‌های فوق‌الذکر مشخص گردد که کارفرمایان مربوطه نسبت به رعایت ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی (انجام معاینات پزشکی بدو استخدام اقدام ننموده‌اند، می‌بایست نسخه‌ای از مستندات و مدارک جهت بررسی‌های لازم حسب ماده قانونی مذکور در اختیار واحد امور بیمه شدگان قرار گیرد.

۵۱. با توجه به دستورالعمل اداری موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار به شماره ۱۸۳۶۸۴ مورخ 3/10/93 “چنانچه امکان اجرای رای صادره از سوی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف توسط شعب سازمان وجود نداشته باشد شعبه مربوطه می‌بایست مراتب را پس از تعیین میزان حق بیمه و جرایم متعلقه به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ذیربط اعلام نموده و اداره مزبور نیز رای صادره را به همراه نامه شعبه برای اجراء به واحد اجرای احکام دادگستری ارسال نماید.”

۵۲. با توجه به رای شماره ۴۸۰ مورخ 29/9/91 صادره از شعبه شماره ۴ دیوان عالی کشور مبنی بر ” تایید صلاحیت محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به شکایت سازمان تامین اجتماعی از آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی” در هر صورت چنانچه در فرایند رسیدگی به آراء ارائه‌شده از سوی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف قانون کار مغایرتی با قوانین و مقررات تامین اجتماعی مشاهده شود کلیه ادارات کل می‌توانند ضمن تهیه لایحه دفاعیه با ارائه مدارک و مستندات معتبر و متقن در خصوص ابطال رای مورد نظر اقدام لازم را معمول نمایند.

از آنجا که سازمان تامین اجتماعی راسا نسبت به بررسی ادعای بیمه شدگان و یا بازماندگان در خصوص اشتغال در کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی اقدام می‌نماید و هر گونه ادعا قابلیت رسیدگی در کمیته‌های تخصصی مربوطه را دارد. لذا کلیه همکاران می‌بایست راهنمایی‌های لازم را در اینخصوص به مراجعین ارایه داده تا نیازی به مراجعه آنان و یا بازماندگان آنها به سایر مراجع نباشد.

بخش هشتم: رسیدگی به ادعای سوابق گروهی

از آنجا که برخی از کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی بر خلاف مفاد مواد ۳۶ و ۳۹ قانون مذکور، در موعد مقرر صورت مزد و حقوق کارکنان خود را به سازمان ارسال نمی‌نمایند و یا اینکه لیست دریافتی به علل مختلف اعاده می‌گردد و بررسی ادعای اشتغال تمامی‌نفرات مندرج در فهرست‌های مزبور به صورت انفرادی مستلزم صرف وقت و هزینه فراوان می‌باشد از اینرو به منظور ایجاد وحدت رویه و تسهیل در رسیدگی گروهی به ادعای سوابق بیمه شدگان صرفا برای کارگاه‌های با شخصیت حقوقی دارای دفاتر قانونی معتبر، اسناد و مدارک متقن از جمله اسناد حسابداری مربوط به پرداخت حقوق و پرینت بانکی، و پس از درخواست کارفرما در خصوص لیست‌های پرداخت نشده انجام نکات ذیل توسط واحدهای اجرائی ضروری می‌باشد:

۵۳. درخواستهای مذکور در خصوص لیست‌های پرداخت نشده حداکثر تا ۱۲ ماه قبل از ماه جاری قابلیت رسیدگی خواهند داشت.

۵۴. ارائه فرم ادعای گروهی (فرم شماره سیزده) به کارفرما ذیربط.

۵۵. اخذ فرم تکمیل‌شده فوق‌الذکر به همراه فهرست اسامی افرادی که لیست حق بیمه آنها در دوره مورد نظر به سازمان تامین اجتماعی ارسال نگردیده است از شرکت مذکور، شامل نام، نام خانوادگی، شماره ملی، شماره بیمه، میزان دستمزد و شغل.

۵۶. مقایسه لیست مذکور با لیست‌های پرداخت حق بیمه ماه قبل و بعد آن توسط دبیر کمیته شعبه‌ای (در صورت دایر و فعال بودن کارگاه طی ماههایی که لیست پرداخت نشده).

۵۷. آماده‌سازی فهرست افرادی که اسامی آنها در لیست‌های حق بیمه دریافت‌شده در ماه‌های قبل و بعد موجود بوده، جهت طرح در کمیته احتساب سوابق شعبه‌ای به منظور بررسی ادعای مطروحه و تکمیل فرم رسیدگی به ادعای گروهی شعبه ای(فرم شماره چهارده) و بررسی نحوه دریافت حقوق و اشتغال کارکنان ، دایر بودن کارگاه طی دوره ادعا و تطبیق با اسناد مالی مربوطه.

۵۸. ارسال فرم تکمیل‌شده در صورت تائید به کمیته احتساب سوابق استانی.

۵۹. در مواردی که نظر کمیته شعبه‌ای عدم تائید باشد لازم است در صورت اعتراض کارفرما ظرف ۲۰ روز مراتب جهت بررسی به کمیته احتساب سوابق استانی ارسال گردد.

۶۰. بررسی و تکمیل فرم رسیدگی به ادعای گروهی استانی (فرم شماره پانزده) بر اساس مدارک و مستندات ارسالی از سوی شعبه ذیربط.

۶۱. ارسال فرم تکمیل‌شده کمیته احتساب سوابق استانی به شعبه ذیربط.

۶۲. واحد وصول حق بیمه به جهت دریافت حق بیمه متعلقه وفق ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی میبایست در صورت تائید مراتب در کمیته‌های احتساب سوابق شعبه‌ای و استانی حق بیمه متعلقه را بر اساس ضوابط و مقررات جاری محاسبه و به کارفرمای ذیربط ابلاغ نماید.

۶۳. بدیهی است بررسی ادعای اشتغال افرادی که نامشان در لیست‌های قبل و بعد موجود نبوده و یا در صورت احراز سوابق ، حائز شرایط حمایت‌های بلند مدت گردند بایستی مطابق ضوابط مندرج در این دستور اداری به صورت انفرادی رسیدگی و عندالزوم به کمیته استانی و ستادی ارسال گردند.

۶۴. در رابطه با کارگاه‌های منتقله که در زمان جابجایی کارگاه و بدلایل قانونی، اخذ لیست آنان میسر نگردیده است نیز در صورت درخواست کارفرما امکان بررسی طبق ضوابط این دستوراداری میسر می‌باشد.

بخش نهم: مواردی که می‌بایست در موقع رسیدگی به کلیه پرونده‌ها مورد توجه قرار گیرد:

۶۵. خلاصه اطلاعات پرونده‌های قابل طرح در کمیته می‌بایست قبل از برگزاری جلسه توسط دبیر جلسه در تمام سطوح (شعبه ای، استانی و ستاد مرکزی) استخراج و ضمیمه پرونده گردد.

۶۶. دبیر کمیته در کلیه سطوح (شعبه ای، استانی و ستاد مرکزی) می‌بایست قبل از تشکیل کمیته، پرونده‌های مربوطه را مطالعه و با اطلاع کامل از مفاد و محتویات پرونده‌های مطروحه در جلسه شرکت نماید.

۶۷. دبیر کمیته موظف است در صورت برخورد با آرایی که در صدور آن به ضوابط و مقررات تامین اجتماعی توجه نشده نسبت به انعکاس آن از طریق اداره کل ذیربط به اداره کل نامنویسی و حساب‌های انفرادی اقدام نماید.

۶۸. پرونده‌های واصله می‌بایست به ترتیب تاریخ ورود و حداکثر ظرف مدت یک ماه در کلیه سطوح (شعبه­ای، استانی و ستاد مرکزی) بررسی و تعیین تکلیف گردند و یا به تشخیص دبیرخانه ستاد مرکزی، مدیر کل استان و یا رییس شعبه خارج از نوبت رسیدگی شوند.

۶۹. در ستاد مرکزی استان‌ها و شعب تیپ یک و ممتاز در صورت نیاز و با توجه به تعداد پرونده هایی که در دستور کار کمیته قرار دارد می‌توان با مجوز دبیر خانه مرکزی کمیته احتساب سوابق معاونت بیمه‌ای مستقر در اداره کل نامنویسی و حساب‌های انفرادی بیش از یک جلسه در روز تشکیل داد.

۷۰. در بررسی انجام‌شده توسط کمیته‌های تخصصی به دو موضوع مهم اشتغال و داشتن رابطه مزد بگیری می‌بایست توجه ویژه شود.

۷۱. در خصوص بیمه شدگان مدعی اشتغال در کارگاه‌های دارای شخصیت حقوقی علی الخصوص ادارات و سازمان­های دولتی، شهرداری­ها و … که کارفرما برابر قانون تجارت حق امحاء اسناد مالی موجود در کارگاه را داشته است و در زمان بررسی پرونده بجز پرونده پرسنلی و احکام کارگزینی سند دیگری از جمله اسناد مالی در اختیار نمی‌باشد، بررسی و اظهار نظر در کلیه سطوح می‌بایست بر اساس اسناد و مدارک موجود و با در نظر گرفتن ایام مرخصی بدون حقوق، انفصال از خدمت، غیبت و … صورت پذیرد.

۷۲. در صورتیکه در هر یک از سطوح ، اسناد و فرمهای قید‌شده در این دستورالعمل تکمیل نبوده و یا ناقص باشد دبیر کمیته می‌تواند پرونده را از دستور کار خارج نموده تا اقدامات لازم به منظور تکمیل پرونده از سوی مرجع مربوطه صورت پذیرد.

۷۳. در بررسی پرونده‌ها می‌بایست به تعاملات و توافقات انجام‌شده با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توجه شود.

۷۴. اعضای کمیته‌های احتساب سوابق در حین بررسی پروندهها على الخصوص در موارد فوتی و یا از کارافتادگی به وضعیت توانایی فرد به منظور انجام کار مرجوعه توجه نموده و در صورت عدم رعایت موضوع توسط کارفرما ، مراتب را به منظور بررسی موضوع (ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی) به واحد امور بیمه شدگان ارجاع و چنانچه پرونده فاقد معاینات بدو استخدام باشد استعلام از کارفرما در خصوص ارائه نسخه‌ای از معاینات پزشکی بدو استخدام صورت پذیرد و همچنین پاسخ اینگونه استعلام‌ها در پرونده درج گردد. بدیهی است عدم ارائه مدارک مانع رسیدگی نخواهد شد.

۷۵. چنانچه کمیته‌های تخصصی در کلیه سطوح به این نتیجه برسند که بیمه‌شده و یا کارفرما اقدام به ارائه اسناد غیر واقعی و ساختگی نموده‌اند ضمن رسیدگی به درخواست، میبایست مراتب را جهت بررسی موضوع به واحد حقوقی استان منعکس نمایند.

۷۶. در خصوص آندسته از آراء ماده ۱۴۸ق. ک که اجرای آنها بدلیل اهمال کارفرما در انجام وظایف و مسئولیت­های پیش بینی‌شده در قانون مشکلاتی بوجود آمده، می‌بایست موضوع به جهت چگونگی اعمال ماده ۱۸۳ قانون کار به واحد حقوقی ارسال شود.

۷۷. چنانچه پروند‌های مطروحه در کمیته دارای رای از مراجع حل اختلاف قانون کار می‌باشد فرم چک لیست نمایندگان می‌بایست تنظیم‌شده و ضمن درج دفاعیات ، اظهارات و نظر صریح نماینده سازمان در پرونده فنی بایگانی (اسکن) شود.

۷۸. بیمه‌شده و یا بازماندگان این حق را دارند تا قبل از تشکیل کمیته مدارک و مستندات احتمالی و جدید خود را به دبیرخانه کمیته شعبه‌ای مربوطه تسلیم نمایند و دبیرخانه پس از صحت سنجی، اسناد مورد نظر را به منظور اظهار نظر کمیته تخصصی در پرونده بایگانی (اسکن) نماید.

۷۹. در صورت اعتراض ذینفعان به آراء کمیته‌های رسیدگی به ادعای بیمه شدگان (شعبه‌ای استادی و استانی اظهار نظر مجدد، صرفا با ارائه اسناد و مدارک جدید دال بر ادعای اشتغال، یا صلاحدید دبیرخانه کمیته بررسی و احتساب سوابق معاونت بیمه‌ای و به دستور مدیر کل نامنویسی و حساب‌های میسر می‌باشد.

 1. کمیته‌های تخصصی می‌توانند در کلیه سطوح در صورت نیاز، با اعزام تیم کارشناسی (با توجه به بند ۱۲ این دستور اداری) به کارگاه محل اشتغال بیمه‌شده مراجعه نموده و نسبت به تعیین صحت وسقم اسناد ارائه‌شده اقدام و گزارش بررسی و تبیین نحوه اجراء آراء با لحاظ قانون تامین اجتماعی را جهت طرح در کمیته ذیربط اعلام نمایند.

۸۱. در خصوص تشخیص اعضاء کمیته در کلیه سطوح مبنی بر نیاز به حضور شخص مدعی ، بازمانده ، وکیل یا نماینده قانونی کارفرما و سایر افراد مطلع دبیر کمیته می‌تواند از هر یک از افراد مزبور جهت شرکت در جلسه کتبا با تعیین تاریخ و ساعت مشخص اقدام نماید و عدم حضور شخص مدعو در جلسه مانع از اعلام نظر در خصوص پرونده مطروحه نخواهد بود.

۸۲. هر یک از اعضاء در کلیه سطوح می‌توانند یک روز قبل از برگزاری جلسه در دبیرخانه کمیته حاضر شده و نسبت به مطالعه پرونده‌ها اقدام نمایند و مطالعه پرونده در حین برگزاری جلسه به دلیل جلوگیری از مطول شدن زمان رسیدگی موضوعیت نداشته و هر گونه اطلاعات در جلسه توسط دبیر کمیته برای کلیه اعضاء قرائت می‌شود.

۸۳. کلیه موضوعات مربوط به نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال بیمه شدگان و چگونگی تبیین اجرای آرای صادره از سوی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف از جمله ابهامات، سوالات و …. صرفا می‌بایست از طریق دبیرخانه کمیته احتساب سوابق معاونت بیمه‌ای مستقر در اداره کل نامنویسی و حساب‌های انفرادی با هماهنگی با ادارات تخصصی ذیربط ارائه طریق شود.

۸۴ کلیه درخواست‌های ادعای اشتغال همکاران (ناشی از ادعاو یا آرای هیات‌های تشخیص وحل اختلاف ق.ک) می‌بایست پس از رسیدگی در کمیته احتساب سوابق شعبه‌ای به همراه مدارک و مستندات، پرونده پرسنلی و فنی همکار و تکمیل فرم ادعای اشتغال همکاران (فرم شماره شانزده)، جهت بررسی به کمیته‌های استانی ارسال و در صورت تائید کمیته‌های مذکور مراتب جهت اظهار نظر نهایی به کمیته ستادی مستقر در اداره کل نامنویسی و حساب‌های انفرادی ارسال گردد. ضمنا کمیته ستادی می‌تواند حسب مورد نسبت به دعوت از مسئولین و نمایندگان حوزه منابع انسانی و حراست به منظور بررسی موضوع اقدام نماید.

۸۵. در مواردیکه علی رغم ارائه مدارک و مستنداتی دال بر اشتغال و احراز تبعیت اقتصادی، دستوری و انجام شخصی کار به کمیته‌های شعبه‌ای و استانی به موضوع توجه نشده و یا اینکه مدارک جدید دال بر احراز موارد اشاره‌شده ارائه نماید مراتب قابل طرح در کمیته ستادی خواهد بود.

۸۶. آمارهای مربوطه بایستی طی فرمهای آماری (در فرمت اکسل) پیوست به تفکیک شعبه ای، استانی و ستادی تهیه و بر اساس الزامات مربوطه به مبادی ذیربط ارسال گردد. ضمنا لازم است آمارهای ماخوذه از شعب در ادارات کل استان‌ها پس از تجمیع و تکمیل فایل اکسلی پیوست (فرمهای تجمیعی آمار) جهت اقدامات بعدی به اداراه کل نامنویسی و حساب‌های انفرادی ارسال گردد.

بخش دهم: تهیه صورتجلسات بررسی درخواستها در کمیته‌ها (شعبه‌ای ، استانی و ستادی)

۸۷. مندرجات صورتجلسات می‌بایست شفاف، خوانا، بدون خط خوردگی و لاک گرفتگی باشد و هرگونه اظهارنظر در خصوص پرونده‌ها مبنی بر انطباق یا عدم انطباق درخواست مطروحه با ضوابط و مقررات تامین اجتماعی می‌بایست مستند و مستدل باشد.

۸۸. صورتجلسه صادره در خصوص هر یک از پرونده‌ها که شامل نظر قطعی مبنی بر نتیجه بررسی با ذکر دلایل پذیرش یا عدم پذیرش و یا صدور قرار مبنی بر انجام بررسی بیشتر باشد، می‌بایست به امضاء کلیه اعضاء رسیده و چنانچه فرد یا افرادی از اعضاء دارای نظر مغایر میباشند می‌توانند نظر خود را با درج عبارت “اقلیت” در برگهایی از صورتجلسه که نزد شعبه، اداره کل استان و یا دبیرخانه ستاد مرکز نگهداری می‌شود حسب مورد درج نمایند.

۸۹. کمیته‌های تخصصی می‌بایست صرفا از فرمهای پیش بینی‌شده در این دستورالعمل استفاده نموده و متن‌های مندرج در فرمها دقیق و با رعایت موازین اداری و قانونی نوشته شود.

۹۰. در اظهار نظر تخصصی در ارتباط با تبیین نحوه اجراء آراء و یا ادعای اشتغال با لحاظ قانون تامین اجتماعی لازم است اعضای کمیته‌های ذیربط چنانچه پرونده‌ای در گذشته دارای رای و یا ادعا بوده و مورد بررسی قرار گرفته است به اقدامات قبلی انجام‌شده نیز توجه نمایند.

۹۱. در صورتیکه نتیجه اجرای رای صادره موضوع ماده ۱۴۸ ق .ک و یا رسیدگی به ادعای اشتغال (با توجه به تاریخ مندرج در رای، یا ادعا، تاریخ ثبت فرم درخواست ادعا، رسیدگی به ادعای اشتغال) منجر به برقراری انواع حمایت بلندمدت (از کارافتادگی و مستمری بازماندگان) باشد، فرآیند ثبت سوابق و وصول حق بیمه می‌بایست پس از اظهار نظر نهایی کمیته ستادی صورت پذیرد.

۹۲. در صورت بروز هرگونه اشتباه سهوی در اعلام نظر و یا مخدوش بودن مفاد نظریه اعلامی، کمیته

تخصصی مربوطه موظف است نسبت به اصلاح بدون لاک گرفتگی اقدام نماید.

بخش یازدهم: وصول حق بیمه درخصوص  ادعای اشتغال در کارگاه‌ مشمول تامین اجتماعی

۹۳. در مواردی که ادعای بیمه‌شده مبنی بر اشتغال در کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی براساس مدارک و مستندات ارائه‌شده پس از طرح در کمیته‌های ذیربط مورد تائید واقع گردد، واحدهای اجرایی مکلفند سریعا نسبت به محاسبه حق بیمه مطابق ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی اقدام و اعلامیه دوره مزبور را به کارفرما و یا کارفرمایان مربوطه ابلاغ و چنانچه کارفرما مبلغ اعلام‌شده را پرداخت نماید و یا با توجه به مواد قانونی “۴۲” و” ۴۳” قانون تامین اجتماعی نسبت به حق بیمه مورد مطالبه در مهلت قانونی مقرر اعتراض ننماید و بدهی قطعی یا وصول گردد، احتساب سوابق دوره مورد محاسبه بر اساس ضوابط و مقررات قانون تامین اجتماعی بلامانع می‌باشد.

۹۴. در هر حال با توجه به ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی ، تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه‌های قطعی‌شده و یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در قبال بیمه‌شده نبوده و شعب می‌بایست برابر مقررات جاری در مورد حمایت‌های قانونی اقدام لازم را معمول دارند.

۹۵. در خصوص محاسبه و مطالبه حق بیمه متعلقه مربوط به سوابق ادعایی بیمه شدگان و با توجه به اهمیت آن، واحدهای اجرایی میبایست با شناسایی دقیق و کامل کارگاه و کارفرما نسبت به ابلاغ بدهی برابر مقررات اقدام نمایند.

۹۶. درخصوص تبیین اجرای آرای صادره از سوی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در صورت عدم شناسایی کارگاه و کارفرمای ذیربط، واحدهای اجرایی موظفند به منظور ابلاغ بدهی و وصول حق بیمه، ضمن مکاتبه با مرجع صادر‌کننده رای نسبت به شناسایی دقیق و کامل کارگاه و کارفرمای مربوطه اقدام نمایند.

۹۷. پس از قطعیت یا وصول بدهی، واحد وصول حق بیمه ، مراتب را طی فرم وصول حق بیمه (فرم شماره هفده) در دو نسخه جهت احتساب سابقه به واحد نامنویسی و حساب‌های انفرادی اعلام می دارد. این فرم نیز در دفتر شعبه ثبت و یک نسخه در پرونده مطالباتی کارگاه و نسخه دیگر جهت ثبت و بهره‌برداری به واحد اخیر الذکر ارایه و در نهایت در پرونده فنی بیمه‌شده ضبط می‌گردد.

۹۸. در صورت پذیرش سوابق و احتساب آن در سیستم نوع سابقه ایجادی دارای حالات ذیل می‌باشد:

98-1- سوابق ناشی از ادعا با کد (۴۲) تحت عنوان رسیدگی به ادعای بیمه شدگان.

98-2- سوابق ناشی از آرای صادره توسط هیات‌های تشخیص و حل اختلاف با کد(۳۴) تحت عنوان رای اداره کار

فصل سوم بررسی صحت سوابق بیمه شدگان

با عنایت به نقش و اهمیت سوابق پرداخت حق بیمه در ارایه تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت و همچنین اجرای صحیح مواد ۳۶، ۳۹، ۴۷، ۹۷ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی درخصوص تکالیف سازمان و کارفرما در قبال صورت مزد و پرداخت حق بیمه و باتوجه به اینکه هرگونه دخل و تصرف و یا کاهش در میزان سوابق پرداخت حق بیمه بیمه شدگان پس از مهلت قانونی مقرر ممکن است باعث تضییع حقوق ذینفعان گردد لذا در مواردی که واحدهای اجرایی در زمان بررسی سوابق به منظور ارائه تعهدات کوتاه و بلندمدت، مدارکی دال بر عدم صحت سابقه ایجادی دریافت نمایند مکلفند طبق ضوابط پیش بینی‌شده در این دستوراداری نسبت به جمع آوری مستندات به منظور انجام اقدامات لازم و یا حسب تشخیص واحد حقوقی اداره کل استان جهت طرح در مراجع قضائی اقدام نمایند. از این رو توجه واحدهای اجرائی را به رعایت دقیق موارد ذیل جلب می‌نماید.

بخش اول: گردش عملیات و نحوه رسیدگی درخصوص  ادعای اشتغال در کارگاه‌ مشمول تامین اجتماعی

۹۹. مطابق دادنامه شمار ۸۴۹ مورخ 8/7/1399  هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مواردی که الیست‌های پرداخت حق بیمه اصالت نداشته (جعلی و یا …) باشند، موضوع از شمول ماده ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی و رعایت مهلت شش ماهه خارج می‌باشند. ۱۰۰. در راستای ایجاد وحدت رویه و پرهیز از اعمال سلیقه‌های مختلف در خصوص بررسی صحت آن دسته از سوابقی که نیاز به بازبینی مجدد دارند نحوه رسیدگی به مدارک و مستندات به عهده کمیته‌های شعبه‌ای استانی و ستادی اشاره‌شده در بخش پنجم فصل دوم این دستور اداری خواهد بود.

۱۰۱. واحد درخواست‌کننده می‌بایست ضمن تائید اصالت مدارک و مستندات متقن که بررسی سوابق را ایجاب می‌نماید نسبت به تکمیل فرم بررسی صحت سوابق شعبهای(فرم شماره هجده) در ۳ نسخه تنظیم نماید.

۱۰۲. به منظور آگاهی ذینفعان و حصول نتیجه مطلوب و تسهیل امور، چنانچه مدارکی به عنوان سند دال بر اشتغال و رابطه مزدبگیری نزد آنان باشد بایستی به نحو مقتضی اطلاع رسانی و پس از دریافت، برابر اصل نموده و در پرونده فنی بیمه‌شده ضبط گردد.

۱۰۳. کمیته شعبه‌ای موظف است پس از اخذ فرم مذکور (فرم شماره هجده) از رییس شعبه، مدارک و مستندات ارائه‌شده و سایر مدارک موجود در پرونده (فنی یا مطالباتی) را بررسی و پس از رفع نقایص مربوطه، نسبت به اعلام نظر در فرم صورتجلسه کمیته تخصصی بررسی صحت سوابق شعبه‌ای (فرم شماره نوزده) اقدام نماید.

۱۰۴. در صورت نیاز به تحقیقات تکمیلی لازم است پس از انجام بازرسی تحقیقی، نتیجه طی فرم گزارش تحقیقی کمیته تخصصی بررسی صحت سوابق (فرم شماره بیست) به کمیته شعبه‌ای اعلام تا مراتب به نحو مقتضی در صورتجلسه مربوطه لحاظ گردد.

۱۰۵. مدارک و مستندات اشاره‌شده در گزارشات تحقیقی می‌بایست به هنگام طرح در کمیته‌های موصوف ضمیمه گزارشات‌شده و در پرونده ذینفعان بایگانی گردند.

۱۰۶. نظریه کمیته می‌بایست در دبیرخانه شعبه ثبت و در صورت عدم تائید به واحد درخواست کننده ارجاع و در صورت تائید درخواست، مطابق گزینه‌های انتخابی منضم به کلیه مدارک و مستندات جهت اخذ نظر و فارغ از هرگونه تاثیر در ارائه تعهدات، به اداره کل استان ارسال گردد.

۱۰۷. دبیر کمیته استانی پس از دریافت مدارک و مستندات از شعبه مربوطه و انجام کنترل‌های لازم، موضوع را در کمیته استانی طرح و نتیجه به همراه مدارک به همان شعبه اعاده نماید و در صورت مشاهده نقص مدارک یا لزوم انجام بازرسی و … نظر تخصصی کمیته را طی فرم صورتجلسه کمیته تخصصی صحت سوابق استانی (فرم شماره بیست ویک) به شعبه اقدام‌کننده ارسال نماید. در صورتی که تائید درخواست واحداجرائی منجر به زایل شدن شرایط احراز برخورداری از تعهدات بلند مدت شود، یا قبلا در حمایت‌های بلند مدت مورد بهره‌برداری واقع‌شده باشد یا برای کمیته موصوف ابهام و ایرادی مطرح گردد می‌بایست مراتب منضم به فرمهای تکمیل‌شده (شعبه ای و استانی) به همراه کلیه مدارک و مستندات به دبیرخانه کمیته ستادی ارسال گردد.

۱۰۸. دبیر کمیته ستادی موظف است مدارک و مستندات ارسالی از سوی اداره کل استان در خصوص صحت عملکرد واحد اجرائی و اداره کل استان در کمیته ستادی مطرح و نتیجه را پس از تهیه صورتجلسه کمیته تخصصی صحت سوابق ستادی به اداره کل استان اعلام و در صورت لزوم، اداره کل مربوطه دستور طرح در مراجع قضائی را صادر نماید.

۱۰۹. چنانچه پس از اعلام نظر کمیته استانی استادی / نظریه مرجع قضائی (پس از اقدام واحد حقوقی استان)، نیاز به حذف یا اصلاح سابقه باشد واحد اجرایی می‌بایست در خصوص سوابق تولید‌شده در فرآیند سامان سوابق، وفق دستورالعمل 1/41 و در خصوص اسناد جاری طبق ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه اقدام نماید.

۱۱۰. در مواردی که بررسی صحت کلیه سند به موجب دستورالعمل 1/41 ساماندهی مدنظر باشد و یا چنانچه در بررسیهای شعبهای مشخص گردد اصل سند به منظور بررسی دقیق سوابق اعلام‌شده قبلی و الزام به صحت سنجی اسناد موجود نباشد می‌بایست از طریق کمیته شعبه‌ای تعیین تکلیف و به اداره کل استان ارسال شود.

۱۱۱. چنانچه سوابق بیمه شده‌ای در دوره‌های مختلف و در کارگاه‌های متفاوت نیازمند بررسی باشد می‌بایست حسب کد کارگاه و یا نوع سند به صورت جداگانه فرم شماره هجده تنظیم و در زمان تکمیل فرم، به سایر فرمها به جهت تسهیل در اتخاذ تصمیم اشاره شود.

بخش دوم: سایر موارد درخصوص ادعای اشتغال در کارگاه‌ مشمول تامین اجتماعی :

۱۱۲. سوابق قطعی‌شده از آراء صادره از سوی هیات‌های تشخیص مطالبات از مصادیق کسر سابقه نمی‌باشد.

۱۱۳. چنانچه بخشی از سوابق مربوط به دوره قبل از مکانیزه بوده و بخشی مربوط به دوره مکانیزه باشد هر

بخش باید جداگانه طبق ضوابط تعیین‌شده بررسی گردد لیکن در متن درخواست واحد اجرایی کل دوره

می‌بایست قید شود.

۱۱۴. تا زمان اتخاذ تصمیم نهائی، در خصوص سوابقی که نیاز به بازبینی مجدد دارند، واحدنامنویسی و حساب‌های انفرادی می‌بایست نسبت به غیر کارا نمودن سابقه (ناشی از تعلیق سابقه) اقدام نماید.

۱۱۵. باتوجه به توضیحات ذیل فرمهای پیوست این دستور اداری و به لحاظ اهمیت و حساسیت موضوع لازم است بایگانی مستندات ومکاتبات مربوطه به گونه‌ای باشد که به هنگام بازدیدهای نظارتی به سهولت در دسترس باشد.

۱۱۶. ادارات کل استان‌ها می‌بایست آمار عملکرد خود و واحد‌های اجرائی را طبق فرمهای آماری پیوست حسب تایید یا عدم تائید صحت سوابق به صورت کاملا مشخص و مجزا نگهداری نموده و به صورت عملکرد سه ماهه به دبیرخانه کمیته ستادی ارسال نمایند. ضمنا واحد‌های نامنویسی و حساب‌های انفرادی و درآمد حق بیمه استانی و ستادی در بازدیدهای نظارتی از واحد اجرائی می‌بایست نسبت به بررسی موضوع در حوزه

عملکرد مربوطه اقدام نمایند.

۱۱۷. آسیب شناسی، بهبود و رفع مشکلات مطروحه در اولویت کمیته ستادی می‌باشد.

بخش سوم: موارد استثناء در  ادعای اشتغال در کارگاه‌ مشمول تامین اجتماعی

موارد ذیل از شمول این دستور اداری خارج و می‌بایست حسب ضوابط جاری و دستورالعمل‌های مربوطه اقدام لازم صورت پذیرد:

۱۱۸. در صورتی که سوابق پرداخت حق بیمه‌ایام مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی با سایر انواع سابقه تداخل و نیاز به اصلاح داشته باشد لازم است حسب دستورالعمل‌های ۳۴ و 1/41 ساماندهی و یا سایر دستورالعمل‌های مربوطه و براساس « نوع سابقه » اقدام گردد. (منظور صرفا کسر و اصلاح سابقه در دوره تداخل می‌باشد و برای سایر ماه‌های غیر تداخل می‌بایست وفق این دستورالعمل عمل شود).

مثال: چنانچه بیمه شده‌ای در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۷۲ ناشی از لیست‌های گذشته دارای سابقه پرداخت حق بیمه بوده و سوابق مورد نظر با سوابق ناشی از فرم 1/3 کارگاهی در سایر شعب دارای تداخل باشد، کسر سابقه صرفامربوط به دو ماه اشاره‌شده از شمول این دستور خارج خواهد بود.

۱۱۹. نوع سابقه، اشتباه ثبت‌شده و شعبه ملزم به اصلاح و تولید با نوع سابقه صحیح باشد به عبارتی معادل

دوره کسر شده، سابقه برای بیمه‌شده ایجاد گردد. به عنوان مثال: سابقه ناشی از رای اداره کار به عنوان کارکرد عادی لیست ثبت‌شده و الزاما به منظور تطابق سند و سابقه، لازم است سابقه صحیح در سیستم ذخیره گردد.

۱۲۰. سوابق غیر قطعی مربوط به ماه‌های آتی بیمه شدگان خاص که نیاز به کسر داشته باشند.

۱۲۱. سوابق تولید‌شده براساس لیست‌های جزیی که اشتباها در اسناد ساماندهی ثبت گردیده و نیاز به اصلاح باشد.

۱۲۲. مواردی که رای از مراجع و محاکم قضایی صادر‌شده باشد (در صورت نیاز به اعمال ماده ۹۷ قانون و تعیین خسارات وارده، وفق ضوابط و مقررات جاری از سوی واحد حقوقی استان اقدام لازم صورت پذیرد).

۱۲۳. در مواردی که به عللی از جمله اشتباه در ثبت اطلاعات هویتی، عدم شناسائی دقیق توسط کاربران سابقه‌ای تولید‌شده باشد به عبارتی در اصل سند مولد سابقه، اطلاعات هویتی بیمه‌شده درج نگردیده باشد می‌بایست وفق بخشنامه مربوطه نسبت به اصلاح سابقه اقدام گردد.

۱۲۴. سوابقی که ناشی از لیست‌های جاری کارگاه و در مهلت مقرر ماده ۳۹ قانون باشد.

۱۲۵. چنانچه بیمه شده‌ای به دلیل تبدیل وضع استخدامی از شمول مقررات تامین اجتماعی خارج گردد لیکن کارفرما اشتباها پس از تبدیل وضع کماکان حق بیمه را به این سازمان پرداخت نماید.

۱۲۶. در مواردی که بیمه‌شده مشمول سایر صندوق‌های حمایتی بوده و دارای سابقه پرداخت حق بیمه باشد اولویت با سوابق منتقله خواهد بود.

۱۲۷. تمامی مواردی که طی ضوابط، بخشنامه‌ها و یا دستورات اداری ستادی قبلا برای واحدهای اجرایی

منجمله بیمه شدگان خاص و… تعیین تکلیف گردیده است.

این دستور اداری از تاریخ صدور، جایگزین کلیه ضوابط و دستورالعملهای قبلی در خصوص رسیدگی به سوابق مورد ادعا و همچنین نحوه اجرای آرای مراجع حل اختلاف قانون کار (دستورات اداری 539/500 مورخ 21/6/88، 943/91/5011 مورخ 06/03/91، 1631/92/5011 مورخ 12/05/92، 2352/93/5011 مورخ 27/07/93، 10618/93/1000 مورخ 29/10/93، 11568/94/1000 مورخ 03/11/94، 4294/94/5011 مورخ 27/11/94، 9362/95/1000 مورخ 06/09/95، 4629/96/1000 مورخ 03/05/96، 4468/97/5011  مورخ 22/12/97، 11523/98/1000مورخ 18/9/98، 14433/98/1000 مورخ 11/12/98 و 2750/99/1000 مورخ 08/04/99 و 175/99/100 مورخ 10/09/99) می‌گردد و مسئول حسن اجرای آن مدیران کل ستادی/ مدیران کل و معاونین بیمه‌ای، روسا و کارشناسان ارشد نامنویسی و حساب‌های انفرادی، امور بیمه شدگان، وصول حق بیمه، مستمری‌ها و امور حقوقی و قوانین ادارات کل استانها، روسا و معاونین بیمه‌ای و مسئولین نامنویسی و حساب‌های انفرادی، امور بیمه شدگان، وصول حق بیمه و مستمری‌های شعب و همچنین شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین در خصوص تهیه نرم افزارهای مربوطه خواهند بود.

مصطفی سالاری

بازرسی کارگاهی تامین اجتماعی

—————————————————————————————————

تماس با تامین مشاور

برای تماس با  تامین مشاور ارائه دهنده مشاوره تامین اجتماعی به  کلیه شرکتها ، سازمانها و اشخاص حقیقی می توانند از راه های ارتباطی به شرح زیر با تامین مشاور در تماس باشند . راههای ارتباطی به گونه ای برنامه ریزی گردیده که امکان پاسخ گویی در هز شرایط امکان پذیر باشد .

تلفن های مرکز مشاوره تامین اجتماعی  :        

     021-86081846

     021-86085264

بازگشت به صفحه اصلی

ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *